Cookie felhívás

Közlemények


Szúnyoggyérítés

2021. július 23. 20:57


Tisztelt Lakosság!
Értesítem Murony Község Lakóit, hogy 2021.07.26án,
hétfőn, napnyugta után szúnyoggyérítést végzünk.
Eső esetén tartalék napok: 2021.07.27, 28.
Szegfű Gábor s
.k.
polgármester


Határozat

2021. július 23. 20:41


BéKéSCSABAI JáRáSI HIVATALA
Ügyiratszám: BE-02/16/01710-7/2021. Tárgy: Községi zárlat (védőkörzet)
elrendelése mézelő méhek nyúlós
költésrothadása
megállapítása miatt
megbetegedés
Ügyintéző:
Telefon/mobil:
Dr. Ali Bernadett Tímea
+36-66 540-248
HíV. sz.:
Melléklet: 2 db térképvázlat
H A T Á R O Z A T
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal (a továbbiakban: Járási Hivatal) elsőfokú
állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva járványügyi intézkedésként mézelő méhek nyúlós
költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség hatósági megállapítása
miatt jelen határozat mellékletét képező térképek szerinti – kör által jelzett területnek megfelelően Kamut Muronv, Mezőberény települések közigazgatási területét részlegesen érintő területre
vonatkozóan
2021. július 21. napjától
községi zárlatot (védőkörzetet) rendelek el.
A zárlat ideje alatt tilos:
• A zárlat alatt álló területről méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket és felszereléseket,
mézet, lépet és viaszt kivinni.
• A zárlat alatt álló területre méheket bevinni.
• A zárlat területén lévő, helyi zárlat alatt nem álló méhészeteket mozgatni, áttelepíteni.
A zárlat alatt a nem fogékony állatokra felmentés adható. A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat
nem álló méhészetéből – a járási főállatorvos engedélyével a méheket az egyes betegségeknél
megállapított, a zárlat enyhítésére vonatkozó különös szabályok szerint lehet kiszállítani. A kiszállítás
csak olyan helyre történhet, amely méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll. A járási föállatorvos az
engedélyt a hatósági állatorvos által kiállított állatorvosi igazolás alapján adja ki. Az állatorvosi
igazolásnak azt kell tanúsítania, hogy a méhészetben a betegséget, annak gyanúját, illetve a
fertőzöttség gyanúját az elmúlt hatvan napban nem állapították meg, továbbá, hogy az elszállításra
kerülő méhcsalád származási helyén (udvarban, majorban, stb.) az elszállítást megelőző három napon
belül végzett helyszíni vizsgálat alkalmával a betegséget vagy annak gyanúját nem állapították meg.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5600 Békéscsaba,Szerdahelyi utca 2. Telefon: (+36 66) 540-240
E-mail: bekescsaba.elelmiszertSbekes.gov.hu Honlap: www.bekesiiarasok.hu
KÉR-azonosító: KHIV BEJ BJH ÉBÁO. Hivatali kapu: JH04BCSEBA. KRID: 465493157
Ha a kiszállítás másik állategészségügyi járás vagy megye területére történik, az engedély csak a
fogadás helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság hozzájárulásával
adható ki. Ha a méhcsaládokat másik község területére szállítják, a két hely között – a méhek
visszarepülési veszélye miatt – legalább tíz kilométer távolságnak kell lennie. A méhészet tulajdonosa
köteles a méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelét letelepedése után, az érkezést követő
munkanapon a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. FVM rendelet 3. számú mellékletét képező
bejelentő lapon a települési önkormányzat jegyzőjénél bejelenteni. A méhek bevitelét a területileg
illetékes járási főállatorvosnak is be kell jelenteni és a szállítási engedélyt is át kell adni. A járási hivatal a
zárlat alatt nem álló területre bevitt méhcsaládokat állat-egészségügyi megfigyelés alá helyezi, és azokat
– a hatósági állatorvossal vagy a méhegészségügyi felelőssel – hatvan napon át, a tulajdonos költségére
kéthetenként megvizsgáltatja. Az ilyen módon kiszállított méhcsaládok továbbszállítása az új tartási
helyről csak az új tartási hely szerint illetékes járási főállatorvos engedélyével lehetséges.
A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors .áttelepülés („menekülés”) szabályai a
méhészetek esetében a következők:
a) az áttelepülés során a zárlat alatt álló terület határának elhagyása tilos;
b) az áttelepülés tényét a méhész a hatósági állatorvosnak haladéktalanul köteles bejelenteni;
c) a méhész köteles a méheket tizennégy napon belül az eredeti telephelyre visszatelepíteni.
A védőkörzet alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját nyúlós költésrothadás
szempontjából – a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. Indokolt esetben a járási hivatal a
megyei kormányhivatal hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el.
A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy heiy sem áll a betegség
miatt helyi zárlat alatt.
A határozat jogorvoslatra való tekintet nélkül azonnal végrehajtható.
Amennyiben a fenti előírásokat az állattartó megszegi, élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható. A
bírság ismételten is kiszabható.
A határozat a közléssel véglegessé válik.
Az ügyfél a határozat ellen a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2., Hivatali kapu:
JH04BCSEBA, KRID: 465493157) a közlésétől számított 30 napon belül a Szegedi Törvényszékhez
(6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat. A pert a Békés •
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala ellen kell megindítani. A jogi képviselő nélkül eljáró
felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Az elektronikus
ügyintézésre köteles, valamint a jogi képviselővel eljáró felperes a keresetlevelet biztonságos
kézbesítési szolgáltatás igénybevételével elektronikus úton köteles benyújtani. A jogi képviselővel eljáró
fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormanyablak.kh.gov.hu
2
oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (hivatali kapu:
JH04BCSEBA ).
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a keresetlevélben
azonnali jogvédelem kérhető. Az azonnali jogvédelem biztosítására irányuló kérelmet részletesen meg
kell indokolni és az annak szükségességét igazoló okiratokat csatolni kell a keresetlevélhez. A
közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azaz harmincezer forint, amelyre vonatkozóan a felperest
illetékfeljegyzési jog illeti meg. Ha a bíróság a jogsértést a kereset alapján vagy hivatalból megállapítja,
akkor a keresettel támadott határozatot megsemmisíti, hatályon kívül helyezi vagy megváltoztatja és
szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi .
I N D O K O L Á S
Az 5673 Kamut, tanya 95. szám alatti ingatlanon elhelyezett méhészetben 4 méhcsalád esetében a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Parazitológiai, Hal-és Méhbetegségek Nemzeti Referencia Laboratórium (1095 Budapest, Mester u.81.)
által 2021.július 15. napján kiadott M2021-10035065 számú vizsgálati eredményközlése alapján
mézelő méhek nyúlós költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség került
megállapításra.
A mézelő méhek nyúlós költésrothadása az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008.
(Vili.30.) FVM rendelet 1. számú melléklete 19. pontja alatt felsorolt bejelentési kötelezettség alá tartozó
fertőző állatbetegség.
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
szóló (a továbbiakban: 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet) 16. §-a alapján a fertőzött méhészetben helyi
zárlat került elrendelésre.
Erre tekintettel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a
továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdése e) pontja alapján a 41/1997. (V.28.) FM rendelettel kiadott
Állategészségügyi Szabályzat 119. §-a szerinti általános szabályok figyelembe vételével a 70/2003.
(VI.27.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében azt a községet, amelynek területén a betegséget
megállapították, községi zárlat alá kell helyezni oly módon, hogy a méhbetegség megállapítását
követően – a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt
területre – a járási főállatorvos községi zárlatot köteles elrendelni.
A községi zárlat szabályai, illetve a zárlat enyhítés szabályai a 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 17-18. §-
ai és 28.-29. §-ai alapján kerültek előírásra.
Az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal részére megküldött állat-járványügyi intézkedések
elrendeléséről szóló határozat közzétételi kötelezettségét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 52. § (2) bekezdése írja elő.
A fentiekre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
3
Az azonnali végrehajtást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 84. § a) pontja alapján rendeltem el.
A községi zárlat megszegése esetén alkalmazandó élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabásának
lehetőségéről és feltételeiről az Éltv. 63. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.)
Korm. rendelet 11. § alapján adtam tájékoztatást.
A határozat elleni jogorvoslati jog igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)
bekezdésén, a 113.§ (1) bekezdés a) pontján, a 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7.§ (1) bekezdés a) pontján, a 12. § (1) bekezdésén, a 13. §
(1) bekezdés e) pontján, a 39. § (1)-(2) és (6) bekezdésein, a 40.§ (1)-(2) bekezdésein, az 50. § (1) és
(4) bekezdésein, a 88. § (1) bekezdés a)-c) pontjain, a 89. § (1) bekezdés a)-b) pontjain, a bíróságok
elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV.
törvény 3/A.§ 4. melléklet 7. pontján, továbbá az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a)-b) pontjain alapul az Ákr. 81.
§ (1) bekezdésének megfelelve.
A közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIil. törvény ( a továbbiakban:
Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapszik.
Határozatomat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.
Hatóságom hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 13. § g) pontja, 18. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése, továbbá a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése határozza meg.
Békéscsaba, 2021. július 21.
Dr. Gulyás rgy
hivatalvezető nevében és megbízásából

Dr. Ali Bernadett mea
járási főállatorvos, osztályvezető


Elektornikai Hulladék Gyűjtés

2021. július 20. 13:45


Tisztelt Lakosság!
Ezúton felhívom Murony Lakóinak figyelmét, hogy
 
𝟐𝟎𝟐𝟏.𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐳𝐭𝐮𝐬 𝟐. 𝐧𝐚𝐩𝐣á𝐭ó𝐥 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐳𝐭𝐮𝐬 𝟏𝟗-𝐢𝐠
𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚𝐢 𝐡𝐮𝐥𝐥𝐚𝐝é𝐤 𝐛𝐞𝐠𝐲ű𝐣𝐭é𝐬𝐭 𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐧𝐤;
𝐌𝐮𝐫𝐨𝐧𝐲, 𝐅ö𝐥𝐝𝐯á𝐫𝐢 𝐮. 𝟏. 𝐬𝐳á𝐦 𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭,
𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐠á𝐫𝐦𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐇𝐢𝐯𝐚𝐭𝐚𝐥 𝐮𝐝𝐯𝐚𝐫á𝐧!
 
Minden olyan berendezést átveszünk, ami elektromos
árammal működik (hűtő, fagyasztó, televízió, bojler,
mosógép, porszív ó, elektromos konyhai berendezések,
számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, videó
berendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek, világítás
armatúrák, játékkonzolok).
 
Sajnos következő hulladékokat nem tudjuk átvenni:
orvostechnikai eszközök, földfém kábel, ipari alu-kábel,
radioaktív berendezések, fénycsövek, autó akkumulátor,
napelem.
 
Szegfű Gábor s.k
polgármester

Szúnyoggyérítés

2021. július 14. 11:34


Tisztelt Lakosság!


Értesítem Murony Község Lakóit, hogy

2021.07.15én,
csütörtökön, napnyugta után szúnyoggyérítést
végz
ünk.


Eső eset
én tartalék napok: 2021.07.16, 17.
Szegfű Gábor s.k.
polg
ármester


Felkérés kérdőív kitöltésére

2021. július 7. 7:03


Iktatószám: TTO/86-4/2021

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Békés Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP-5.3.2-17 pályázati konstrukcióban. A benyújtáshoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítéséhez igényfelmérést végzünk a megye lakosságának körében, amely az alábbi linken érhető el: https://urlap.bekesmegye.hu/index.php/856125?lang=hu. A kérdőív kitöltése 2021. július 20-ig lehetséges.

Kérjük szíves közreműködését abban, hogy felmérésünk minél több emberhez eljuthasson, hiszen programjainkkal a teljes lakosságot szeretnénk megszólítani.

Segítő közreműködését köszönve, tisztelettel:


Meghívó

2021. június 30. 18:24


MEGHÍVÓ

  1. július 3-án, szombaton zarándoklatot szervezünk a muronyi Jantyik-kápolnához.

Az ünnepélyes szabadtéri szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik.

A szentbeszédet mondja: Benjamin atya (Békéscsabáról)

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves érdeklődőket!

 

Menyország Királynője, könyörögj érettünk!


Meghívó

2021. június 29. 7:21


M E G H Í V Ó
Murony Község Önkormányzatának Képviselő testületé
2021. július 5én (hétfő) 14.00 órai kezdettel
tartja
testületi ülését, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye : Murony Község Önkormányzat nagyterme
Napirendi pontok:
1
. Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatok és rendeletek jóváhagyása.
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző *emailban kerülnek megküldésre
2. Belső ellenőrzési jelentés
Előadó:
Dr. Baji Mihály jegyző
3. Hidasháti Zrt. telephely és környéki településrendezési eszközök módosítása
Előadó:
Dr. Baji Mihály jegyző
4
. Helyiségbérleti kérelem
Előadó: Szegfű
Gábor polgármester
5
. Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átadása
Elő
adó: Szegfű Gábor polgármester
6. Bejelentések, egyebek
Murony, 2021. június 28.
Tisztelettel
:

Szegfű Gábor
polgármester


Tájékoztatás

2021. június 29. 7:18TÁJÉKOZTATÁS
jékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a hatályos jogi szabályozás alapján
a
Közszolgálati Tisztviselők Napján ,

2021. lius 1jén
(csütörtökön )

a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal
ZÁRVA lesz.


Tisztelettel:
Dr. Baji Mihály s. k.
jegyző
 


RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

2021. június 24. 8:46


 

 

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

2021. június 28. napjától (hétfő) visszavonásig,

a hőségre való tekintettel 04:00 órától kezdi el a településeken a hulladék begyűjtését.

Kérjük, hogy a hulladékot – a gyűjtési napot megelőző este helyezzék ki az ingatlan elé.

 

Megértésüket köszönjük!

 

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

 

 


Szúnyoggyérítés

2021. június 20. 7:54


Értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2021. június 21én,
hétfőn, napnyugta után
Muronyban szúnyoggyérítést végzünk!
Eső esetén kedden vagy szerdán.
Szegfű Gábor s.k.
polgármester