Cookie felhívás

Közlemények

Ebzárlat és legeltetési tilalom

2024. március 27. 8:25


Ügyiratszám: BE/25/474-5/2024. Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése
Ügyintéző: Dr. Pojendán Mária Hiv. szám:
Telefon: (66) 540-230 Melléklet:

H A T Á R O Z A T
A Békés Vármegyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben
eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként
Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével
Békés vármegye közigazgatási területén
2024. március 30. – április 19. közötti időszakra vonatkozóan
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt:
1. Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétekvakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok
onnan ki nem szökhetnek.
2. A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén a hatósági
állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
3. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres
testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
5. Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
6. A települési önkormányzat köteles a szabadon talált kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat
ideje alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
7. A jelzett időszakban a legeltetés tilos.
A járási hivatalok vezetői gondoskodnak az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozat
helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül,
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási
hivatalt.
A határozat a közléssel végleges.
Az ügyfél a közléssel végleges határozat ellen a Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2., Hivatali kapu:
BEMKHELELM, KRID: 242210398) a közléstől számított 30 napon belül benyújtott, a Szegedi
Törvényszékhez (6726 Szeged, Fő fasor 16-20.) címzett keresetlevéllel illetékköteles közigazgatási pert
indíthat, melyre vonatkozóan a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat,
költségvetési szerv a keresetlevelet a
https://epapir.gov.hu/ elektronikus ügyintézési felületen nyújthatja
be az alábbi elérési útvonalon: A Témacsoport-ok közül a „Jogorvoslat”-ot kell kiválasztani, az Ügytipus-ok
közül az „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása”-t és
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2., Telefon: (+36 66) 540-230
E-mail:
elelmiszer@bekes.gov.hu Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/
KÉR-azonosító: KHIV BEK ÉBÁF; Hivatali kapu: BEMKHELELM, KRID: 242210398
Címzett-ként a „Békés Vármegyei Kormányhivatal”-t kell megjelölni. Kérjük, hogy „Hivatkozási szám
(Hivatali)” mezőbe jelen irat ügyiratszámát írja be.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a
https://birosag.hu oldalról letölthető
nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.
I N D O K O L Á S
Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás település közigazgatási területe kivételével Békés vármegye
területén –
a lakott területen kívüli részeken – a rókák veszettségének megelőzése érdekében
2024. március 30. – április 04. közötti időszakban repülőgépről csalétek vakcina kiszórására kerül sor a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében.
Annak érdekében, hogy a kiszórt vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a veszettség elleni
védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési
tilalmat kell elrendelni.
A rendelkező részben foglalt feltételeket, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos értesítési
kötelezettséget a R. 8. § (8) bekezdése és 12. § (2)-(6) bekezdése alapján rendeltem el.
A település területén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összefüggő kötelező önkormányzati
feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A. § (3) bekezdése,
valamint a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos
feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet írja elő.
A járási hivatalok részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozattal
kapcsolatos közzétételi kötelezettséget az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 52. § (2) bekezdése írja elő.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
80. § (1) bekezdésében és a 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően
hoztam meg.
Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a határozat a közléssel végleges.
A döntés ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a bírósági
eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1)
bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. §
(1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2)
bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és
illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet
7. pontján alapult. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29.
§ (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(E-ügyintézési tv.) 8. és 9. § alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az
illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapult.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. 51.§ (3) bekezdés s) – t) pontja, a földművelésügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.
§ (7) bekezdés b) pontja, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg.
Békéscsaba, időbélyegző szerint
Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából
Dr. Laczó Pál
főosztályvezető, vármegyei főállatorvos
2

Kapja:
1. Békés vármegye valamennyi települési önkormányzata
2. Valamennyi járási főállatorvos
3. Valamennyi hatósági- és szolgáltató állatorvos
4. Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság
5. Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6. Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
7. Békés Vármegyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal
8. Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
9. Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal
10. Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal
11. Békés Vármegyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal
12. Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal
13. Békés Vármegyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal
14. Békés Vármegyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal
15. Békés Vármegyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal
16. Valamennyi vadászatra jogosult
17. Irattár
3