Cookie felhívás

Közlemények

Muronyi Alapszolgáltatási Központ Tájékoztatója

2024. március 27. 14:37


 

 

Intézményünkről

 

Muronyi Alapszolgáltatási Központ 5672 Murony Arany János u. 8. Engedélyes ágazati azonosítója: S0026793  2018.01.01.-én alakult, előtte Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti központ látta el a településen a szociális alapellátást.

A Muronyi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője: Balogné Varga Mária. Az intézmény három közalkalmazottnak és két közmunkásnak biztosít munkát.

 

Tevékenységei körébe tartozik:

Szociális étkezés szociális konyha

Idősek nappali ellátása

Házi segítségnyújtás

Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

 

A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 2 § (1) értelmében térítési díjat kell fizetni

 

Térítés köteles szolgáltatásaink:

 

 • Szociális étkezést azok vehetnek igénybe, akik szociálisan rászorulnak:
 • 62 év felett van és egyedül él
 • Egyedül élő súlyosan fogyatékos/pszichiátriai beteg
 • Ha nem egyedül, hanem kétszemélyes háztartásban él akkor a 65 évet betöltötte, súlyosan fogyatékos, vagy akinek a fennálló betegsége, egészségügyi állapota, súlyos rokkantsága, illetve rendkívüli esemény bekövetkeztében indokolt a szolgáltatás biztosítását.
 • Szociális étkezés térítési díja jelenleg 900Ft/nap.
 • Az ételt a két szolgáltatótól lehet igényelni a Békési  Nagy Ház Pince Borozó és Bélmegyer konyha.
 • A szolgáltatást Murony településen H-P Lehetőség van a helyben fogyasztásra klubtagoknak mely hétköznapokon  1200-1300 óráig van lehetőség. Az étel elvitele hétköznapokon 1200-1400 óráig történhet.
 • A szolgáltatás igénybevétele írásos kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

 

 

Házi segítségnyújtás:

A szolgáltatást Murony településen H-P  730-1530 biztosítjuk.

A szolgáltatás célja, hogy az önmagukról már csak részben gondoskodni tudó egyének minél tovább a saját otthonukban, saját környezetükben tudjanak maradni. A gondozó segítséget nyújt azokban a tevékenységekben, amit már önállóan az egyén nem tud elvégezni.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szerint vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a gondozási szükséglet mértékét. Házisegítségnyújtás keretében az I.- II. fokozatban levő egyének láthatók el.

A házisegítségnyújtás személyigondozás keretében szakképzett gondozók az 1/200SZCSM rendeletben 5sz mellékletében meghatározott tevékenységeket végzik el, így:

 

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,      konyhában és illemhelyiségben) mosás, vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás, közkútról, fúrtkútról vízhordás

– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

– télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt,  kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

 

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

 

Gondozási és ápolási feladatok körében:

– mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere

– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

– haj, arcszőrzet ápolás,  száj, fog és protézis ápolása, körömápolás, bőrápolás,      folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), mozgatás ágyban, decubitus megelőzés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje

– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

– vérnyomás és vércukor mérése

– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A Házi  segítségnyújtás a térítési díja jelenleg 300ft/óra

Személyi gondozásra kérelem alapján kerülhet sor a kérelem benyújtásakor, az igénybevevő tájékoztatása után, az intézmény vezető az igénylő részére átadja a kérelem mellékletét képező orvosi igazolás nyomtatványt (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész), amelyen az igénylő háziorvosa, kezelőorvosa javaslatot tesz egy értékelő lap kitöltése által a házi segítségnyújtás szükségességére.

A személyi gondozás H-P  heti 5 nap maximum napi 4óra/fő térítési díja 270ft/ óra

A gondozók a munkavégzés során az ellátottnál töltött időt gondozási naplóban napi szinten dokumentálják, melyet az ellátott kézírásával hitelesít. Így az ellátott is nyomon követi mennyi időt tölt nála a gondozónő.

A térítési díj kiszámítása pedig gondozási órára van meghatározva: a gondozás során eltöltött idő és a megállapított (270ft/óra) szorzata.

 

Térítésmentes szolgáltatás:

Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás:

Az intézmény a család és gyermekjóléti szolgáltatásokat három településen nyújtja:

Ügyfélfogadási idő:

Murony: H-CS-P 9.00-1200                      

Bélmegyer: SZ: 900-1200

Tarhos: K: 1300-1500

Család- és gyermekjóléti szolgálat a településeken alapszolgáltatást lát el.

„Szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.” (Szoc.Tv. 64§ 1. bek. )

A komlpex segítségnyújtás magában foglalja az igénybevevő ügyeinek intézésében a szükséges mértékű tájékoztatást, információszolgáltatást  segítségnyújtást, családgondozást egyéni és csoportos problémakezelést.

A család és gyermekjóléti szolgálat a szociális és mentális problémák esetén a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, a szociális szükségletek feltárásával, az életvezetési képességek javításával, illetve a jelentkező problémák feltérképezésével a megoldási módszerek kidolgozásának a segítésével áll rendelkezésre az ügyfeleik számára.

A szolgáltatás igénybevételére önkéntes jelentkezéssel, illetve jelzés által kerülhet sor.

 

Az idősek nappali ellátása:

Murony településen biztosítjuk az ellátást H-P: 7.30-1530

A nappali ellátás  igénybevétele során lehetőség van

 • Hivatalos ügyek intézésének segítése, információszolgáltatás.
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 • Szükség szerint a szakellátásokhoz való hozzájutás elősegítése.
 • Mentális gondozás, szabadidő hasznos és aktív eltöltéséhez a szellemi frissesség megőrzéséhez könyvek, újságok, folyóiratok, különböző társasjátékok, televízió, áll rendelkezésre.
 • Kulturális, szórakoztató programokon, ünnepségeken, vehetnek részt az ellátottak.
 • Kirándulásokat szervezünk.
 • Fizikai aktivitást segítő tevékenységekben való önkéntes bekapcsolódásra is lehetőség nyílik (udvarrendezés, süteménysütés, szalvétahajtogatás stb.)
 • Az ellátottak egészségi állapotának figyelemmel kísérése, havi egy alkalommal egészségnapot szervezünk amikor testsúly- és vérnyomás, vércukorszint ellenőrzés történik.
 • Igény szerint egy – egy témakörben érintett szakember meghívásával tájékoztató, tanácsadó előadásokat szervez az Intézmény.
 • Az ellátásban részesülő rosszulléte esetén a gondozó a háziorvost, illetve szükség esetén az ügyeletes orvost, valamint a legközelebbi hozzátartozóként megjelölt személyt értesíti.
 • Tisztálkodási lehetőség: A zuhanyzót tisztálkodásra, személyi ruhanemű tisztítására az Intézmény nyitvatartási ideje alatt igénybe lehet venni.
 • A tisztálkodáshoz szükséges anyagok, eszközök biztosítottak, szükség esetén a tisztálkodásához segítséget nyújtunk.

A szolgáltatások igénybevétele írásos kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

A családsegítés igénybevétele kezdeményezhető: önkéntes  jelentkezés, jelzés, hatósági intézkedés, hatósági delegálás útján.

Bővebb tájékoztatásért forduljanak személyesen az intézmény dolgozóihoz.