Cookie felhívás

Közlemények

ÁLLÁSPÁLYÁZAT intézményvezető

2023. április 12. 6:50


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9684
Intézményi iktatószám: Mur/545-2/2023.
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Muronyi Alapszolgáltatási Központ
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
intézményvezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű
és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény
alkalmazottai tekintetében, képviseli az intézményt.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló
vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Murony
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
A Muronyi Alapszolgáltatási Központ szociális és gyermekjóléti alapellátást
biztosít, szolgáltatások közé tartozik az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása,
család és gyermekjóléti szolgáltatások.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Egészségügyi és szociális gondoskodás, m.n.s., 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. melléklete
szerinti képesítés
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 3
Járművezetői engedély kategória: B
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9684
Intézményi iktatószám: Mur/545-2/2023.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
önéletrajz
adatkezelési nyilatkozat
A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
szakmai program
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.15. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokról a végleges döntést Murony Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete hoz.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.murony.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.10.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.