Cookie felhívás

Közlemények

Muronyi Alapszolgáltatási Központ

2023. szeptember 15. 15:15


 

 

Intézményünkről

 

Muronyi Alapszolgáltatási Központ 5672 Murony Arany János u. 8. Engedélyes ágazati azonosítója: S0026793  2018.01.01.-én alakult, előtte Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti központ látta el a településen a szociális alapellátást.

A Muronyi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője: Balogné Varga Mária. Az intézmény három közalkalmazottnak és két közmunkásnak biztosít munkát.

 

Tevékenységei körébe tartozik:

Szociális étkezés szociális konyha

Idősek nappali ellátása

Házi segítségnyújtás

Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

 

A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 2 § (1) értelmében térítési díjat kell fizetni

 

Térítés köteles szolgáltatásaink:

 

 • Szociális étkezést azok vehetnek igénybe, akik szociálisan rászorulnak:
 • 62 év felett van és egyedül él
 • Egyedül élő súlyosan fogyatékos/pszichiátriai beteg
 • Ha nem egyedül, hanem kétszemélyes háztartásban él akkor a 65 évet betöltötte, súlyosan fogyatékos, vagy akinek a fennálló betegsége, egészségügyi állapota, súlyos rokkantsága, illetve rendkívüli esemény bekövetkeztében indokolt a szolgáltatás biztosítását.
 • Szociális étkezés térítési díja jelenleg 800Ft/nap.
 • Az ételt a Békési  Nagy Ház Pince Borozó szállítja.
 • A szolgáltatást Murony településen H-P Lehetőség van a helyben fogyasztásra klubtagoknak mely hétköznapokon  1200-1300 óráig van lehetőség. Az étel elvitele hétköznapokon 1200-1400 óráig történhet.
 • A szolgáltatás igénybevétele írásos kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

 

 

Házi segítségnyújtás:

A szolgáltatást Murony településen H-P  730-1530 biztosítjuk.

A szolgáltatás célja, hogy az önmagukról már csak részben gondoskodni tudó egyének minél tovább a saját otthonukban, saját környezetükben tudjanak maradni. A gondozó segítséget nyújt azokban a tevékenységekben, amit már önállóan az egyén nem tud elvégezni.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szerint vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a gondozási szükséglet mértékét. Házisegítségnyújtás keretében az I.- II. fokozatban levő egyének láthatók el.

A házisegítségnyújtás személyigondozás keretében szakképzett gondozók az 1/200SZCSM rendeletben 5sz mellékletében meghatározott tevékenységeket végzik el, így:

 

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,      konyhában és illemhelyiségben) mosás, vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás, közkútról, fúrtkútról vízhordás

– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

– télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt,  kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

 

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

 

Gondozási és ápolási feladatok körében:

– mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere

– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

– haj, arcszőrzet ápolás,  száj, fog és protézis ápolása, körömápolás, bőrápolás,      folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), mozgatás ágyban, decubitus megelőzés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje

– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

– vérnyomás és vércukor mérése

– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A Házi  segítségnyújtás a térítési díja jelenleg 300ft/óra

Személyi gondozásra kérelem alapján kerülhet sor a kérelem benyújtásakor, az igénybevevő tájékoztatása után, az intézmény vezető az igénylő részére átadja a kérelem mellékletét képező orvosi igazolás nyomtatványt (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész), amelyen az igénylő háziorvosa, kezelőorvosa javaslatot tesz egy értékelő lap kitöltése által a házi segítségnyújtás szükségességére.

A személyi gondozás H-P  heti 5 nap maximum napi 4óra/fő térítési díja 270ft/ óra

A gondozók a munkavégzés során az ellátottnál töltött időt gondozási naplóban napi szinten dokumentálják, melyet az ellátott kézírásával hitelesít. Így az ellátott is nyomon követi mennyi időt tölt nála a gondozónő.

A térítési díj kiszámítása pedig gondozási órára van meghatározva: a gondozás során eltöltött idő és a megállapított (270ft/óra) szorzata.

 

Térítésmentes szolgáltatás:

Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás:

Az intézmény a család és gyermekjóléti szolgáltatásokat három településen nyújtja:

Ügyfélfogadási idő:

Murony: H-K-CS-P 9.00-1200                 

Bélmegyer: SZ: 900-1200

Tarhos: K: 1300-1530

Család- és gyermekjóléti szolgálat a településeken alapszolgáltatást lát el.

„Szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.” (Szoc.Tv. 64§ 1. bek. )

A komlpex segítségnyújtás magában foglalja az igénybevevő ügyeinek intézésében a szükséges mértékű tájékoztatást, információszolgáltatást  segítségnyújtást, családgondozást egyéni és csoportos problémakezelést.

A család és gyermekjóléti szolgálat a szociális és mentális problémák esetén a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, a szociális szükségletek feltárásával, az életvezetési képességek javításával, illetve a jelentkező problémák feltérképezésével a megoldási módszerek kidolgozásának a segítésével áll rendelkezésre az ügyfeleik számára.

A szolgáltatás igénybevételére önkéntes jelentkezéssel, illetve jelzés által kerülhet sor.

 

Az idősek nappali ellátása:

Murony településen biztosítjuk az ellátást H-P: 7.30-1530

A nappali ellátás  igénybevétele során lehetőség van

 • Hivatalos ügyek intézésének segítése, információszolgáltatás.
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 • Szükség szerint a szakellátásokhoz való hozzájutás elősegítése.
 • Mentális gondozás, szabadidő hasznos és aktív eltöltéséhez a szellemi frissesség megőrzéséhez könyvek, újságok, folyóiratok, különböző társasjátékok, televízió, áll rendelkezésre.
 • Kulturális, szórakoztató programokon, ünnepségeken, vehetnek részt az ellátottak.
 • Kirándulásokat szervezünk.
 • Fizikai aktivitást segítő tevékenységekben való önkéntes bekapcsolódásra is lehetőség nyílik (udvarrendezés, süteménysütés, szalvétahajtogatás stb.)
 • Az ellátottak egészségi állapotának figyelemmel kísérése, havi egy alkalommal egészségnapot szervezünk amikor testsúly- és vérnyomás, vércukorszint ellenőrzés történik.
 • Igény szerint egy – egy témakörben érintett szakember meghívásával tájékoztató, tanácsadó előadásokat szervez az Intézmény.
 • Az ellátásban részesülő rosszulléte esetén a gondozó a háziorvost, illetve szükség esetén az ügyeletes orvost, valamint a legközelebbi hozzátartozóként megjelölt személyt értesíti.
 • Tisztálkodási lehetőség: A zuhanyzót tisztálkodásra, személyi ruhanemű tisztítására az Intézmény nyitvatartási ideje alatt igénybe lehet venni.
 • A tisztálkodáshoz szükséges anyagok, eszközök biztosítottak, szükség esetén a tisztálkodásához segítséget nyújtunk.
 • A szolgáltatás igénybevétele írásos kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

 

 Igénybevevői nyilvántartás

Az intézményigénybe vevői nyilvántartást vezet a 415/2015. (XII. 23.) Kormány rendelet 1.

 • (1) A Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ) a szociális,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

nyilvántartásának (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) adatai alapján, egységes

adatbázisban vezeti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. §-a szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából, valamint a gyermekek

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:

Gyvt.) 139. § (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett

nyilvántartást (a továbbiakban együtt: igénybevevői nyilvántartás),

Az adatszolgáltatásra jogosult az e-képviselő által kijelölt adatszolgáltató munkatárs (szociális

ügyintéző adminisztrátor) közreműködésével, az ellátást igénybe vevőre vonatkozó adatokat

legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői

nyilvántartásban. Ha a szolgáltatás igénybevétele megszűnik, azt az adatszolgáltatásra

jogosult a megszűnést követő munkanap 24 óráig rögzíti.

Család és gyermekjólét esetében legalább havonta, az adott hónap minden napjára, az adott

hónap utolsó napját követő harmadik munkanap 24 óráig kell teljesíteni.

 

Az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevői nyilvántartásban naponta nyilatkozik arról,

hogy a rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e (napi jelentés), az adott

napot követő munkanap 24 óráig.

4.Nyilvántartás kezelése

A szociális ügyintéző adminisztrátor a szolgáltatásra vonatkozó igényt az érkezésének napján

nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott jogok érvényesülésének

elősegítése.

A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
 • a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
 • a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan

jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,

 • a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
 • a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója

neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,

 • a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
 • soron kívüli ellátásra vonatkozó igény.
 • az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
 • az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének

módja, oka, a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra

vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot

megalapozó körülményekre vonatkozó adatok,