Cookie felhívás

Közlemények

Óvodavezetői Álláspályázat

2023. április 12. 6:35


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9781
Intézményi iktatószám: Mur/591-1/2023.
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
óvodavezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
69. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az
intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljeskörű pedagógiai szakmai
vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések
és az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő
ellátása, az intézmény gazdaságos és hatékony működésének és gazdálkodásának, valamint belső
kontrollrendszerének biztosítása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló
vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Murony
Álláshirdető szervezet bemutatása: A Muronyi Önkormányzati Óvoda kétcsoportos,
önkormányzati fenntartású óvoda. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
Murony Község polgármestere. A pályázatot 1 példányban postai úton, vagy személyesen Murony
Község Önkormányzata (5672 Murony, Földvári u. 1.) címére kell benyújtani.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
Jogállás, illetmény, juttatás: Kjt., 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet szerint. A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti,
véleményezési eljárás lefolytatására felkért bizottság véleményezi, a pályázatokról a végleges
döntést Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Erkölcsi bizonyítvány
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9781
Intézményi iktatószám: Mur/591-1/2023.
Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Oktatás, tovább nem bontható, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.
§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 2
Járművezetői engedély kategória: B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
önéletrajz
adatkezelési nyilatkozat
A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
szakmai program
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend
szerint. A kiíró a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.murony.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.13.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9781
Intézményi iktatószám: Mur/591-1/2023.