Cookie felhívás

Közlemények

Madárinfluenza felügyeleti körzet feloldása

2023. április 6. 8:45


Élelmiszerlán-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2., Telefon: (+36 66) 540-230 Fax: (+36 66) 547-440
E-mail:
elelmiszer@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK ÉBÁF; Hivatali kapu: BEMKHELELM, KRID: 242210398

Ügyiratszám: BE/23/340-5/2023. Tárgy: Felügyeleti körzet feloldása
Ügyintéző:
Telefon:
Dr. Laczó Pál
(66) 540-235
Hiv. szám:
Melléklet:

H A T Á R O Z A T
A Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi F
őosztály, mint
élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság (továbbiakban: Hatóság) által kiadott,
BE/23/340-3/2023. és
BE/23/340-4/2023. számú határozatot
2023. április 8. nappal
visszavonom, az azokban elrendelt felügyeleti körzeteket feloldom.
A korábban felügyeleti körzet határain kihelyezett „Felügyeleti körzet madárinfluenza miatt” feliratú
táblákat
azonnali hatállyal be kell vonni.
A feloldásról
az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.
Az ügyfél a közléssel végleges határozat ellen a Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi F
őosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u 2., Hivatali Kapu:
BEMKHELELM. KRID: 242210398) a közlést
ől számított 30 napon belül benyújtott, a Szegedi
Törvényszékhez (6726 Szeged, F
ő fasor 16-20.) címzett keresetlevéllel illetékköteles közigazgatási pert
indíthat, melyre vonatkozóan a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg. A jogi képvisel
ővel eljáró fél,
valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormanyablak.kh.gov.hu
oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára. A jogi
képvisel
ő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon
postai úton is el
őterjesztheti.
I N D O K O L Á S
A rendelkez
ő részben azonosított BE/23/340-3/2023. és BE/23/340-4/2023. határozattal elrendelt
felügyeleti körzet területére vonatkozóan, az utolsó járványkitörés felszámolása és az állattartó telep
fert
őtlenítése óta, számítandó 30 napos várakozási idő, kedvező eredménnyel lezárult.
A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007.(XII.04.) FVM rendelet
(továbbiakban: FVM rendelet) 31.§ szerint a telep kiürítése és az el
őzetes takarítás és fertőtlenítés
befejezésének napjától számított legalább 30 nap eltelte után, a felügyeleti (megfigyelési) körzetre
vonatkozóan elrendelt, valamennyi korlátozó intézkedés feloldható.
A Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikke szerint

2
„Az illetékes hatóság csak akkor szüntetheti meg a felügyeleti körzetben az e fejezet 1. és 3. szakasza
szerint alkalmazott járványvédelmi intézkedéseket, ha a XI. mellékletben el
őírt időtartam letelt, és
teljesülnek az alábbi feltételek:
a) a 39. cikkben foglalt követelményeknek eleget tettek a véd
őkörzetben; valamint
b) a jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó állatokat tartó létesítmények közül reprezentatív számú
létesítményben hatósági állatorvosi látogatásra került sor a 41. cikkel összhangban, és e látogatások
eredménye kedvez
ő volt. …”
A fenti előírások maradéktalanul teljesültek, továbbá a Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló
rendeletének XI. melléklete által, a magas patogenitású madárinfluenza „A” kategóriájú listás betegség
esetében, a felügyeleti körzetre vonatkozó intézkedések id
őtartamára előírt 30 nap eltelt.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
80.§ (1) bekezdés és a 81.§ (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel
ően és a FVM
rendelet 16.§, 30.§ és 31.§ alapján hoztam. A döntés véglegességér
ől az Ákr. 82.§ (1) bekezdése
alapján határoztam.
A járási hivatalok részére, az állat-járványügyi intézkedések elrendelésér
ől szóló határozattal
kapcsolatos közzétételi kötelezettséget, az Éltv. 52.§ (2) bekezdése írja el
ő.
A hatósági határozatban foglaltak be nem tartása esetén a szankció kiszabását az Éltv. 56.§ (1)
bekezdése írja el
ő.
A döntés ellen a jogorvoslat lehet
őségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a bírósági
eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1)
bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12.
§ (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2)
bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezésér
ől, székhelyéről és
illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A.§-án, illetve 4.
melléklet 7. pontján alapult. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. §
(1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (E-ügyintézési tv.) 8. és 9. § alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a
mértéke az illetékekr
ől szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az
illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapult.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. az 51.§ (3) bekezdés e) pontja, a f
ővárosi és vármegyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (f
ővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.§ (1) bekezdése, valamint a földm
űvelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésér
ől szóló 383/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet 13.§ e) pontja, 18.§ (7) bekezdés b) pontja
biztosította.
Békéscsaba, id
őbélyegző szerint.
Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából
Dr. Laczó Pál
főosztályvezető, vármegyei főállatorvos
3
A határozatot kapják:
1.) Országos Járványvédelmi Központ (ojk@nebih.gov.hu)
2.) Érintett Önkormányzatok: Polgármesteri Hivatalai
Békés, Békéscsaba, Csabaszabadi,
Csanádapáca, Gerendás, Gyula, Kamut, Kétegyháza, Kétsoprony, Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza, Mez
őberény, Murony, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós
3.) Valamennyi békés vármegyei járási hivatal
4.) Valamennyi járási f
őállatorvos
5.) Valamennyi vármegyei kormányhivatal
6.) Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7.) Békés Vármegyei Rend
őr-főkapitányság
8.) Valamennyi szolgáltató állatorvos
9.) MÁOK Békés Vármegyei Szervezete
10.) Irattár