Cookie felhívás

Közlemények

Ebzárlat

2022. március 21. 19:08


H A T Á R O Z A T
A Békés Megyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi hatáskörben eljáró
hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként
Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével
Békés megye közigazgatást területén
2022. március 26.- április 15. közötti Időszakra vonatkozóan
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
Az állat-járvánvügvi intézkedés hatálya alatt:
1. Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétekvakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok
onnan ki nem szökhetnek.
2. A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a
hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
3. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres
testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
5. Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
6. A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az
ebzárlat ideje alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
7. A jelzett időszakban a legeltetés tilos.
A járási hivatalok vezetői gondoskodnak az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozat
helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül,
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási
hivatalt.
A döntés a közléssel végleges. A határozat ellen a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a
közléstől számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (Szeged, Főfasor
16-20.) címezve, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.) kell benyújtani.
élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2., Telefon;(+36 66) 540-230 Fax;(+36 66) 547-440
E-mall:elelmlszer@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK ÉBÁF;Hivatali kapu: BEMKHELELM, KRID: 242210398A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat,
költségvetési szerv az űrlapbenyújtási támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata elérhető az ekormányablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali
kapujára. A hivatali kapu elérhetősége: BEMKHELELM.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya a
keresetlevelet – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozóan kialakított nyilatkozatával együtt – 30 napon
belül továbbítja a bírósághoz.
A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a felet tárgyi illetékfeljegyzési
jog illeti meg.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását és azt a bíróság
sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása
miatt igazolásnak nincs helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság- az ügy érdemére ki nem
ható eljárási szabály megsértésének kivételével – a jogszabálysértő vagy más jogalapon álló határozat
meghozatalát látja indokoltnak, a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a határozatot
hozó közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.
I N D O K O L Á S
Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések közigazgatási területe kivételével Békés megye
területén a rókák veszettségének megelőzése érdekében 2022. március 26. – 31. közötti időszakban
repülőgépről csalétek vakcina kiszórására kerül sor.
Annak érdekében, hogy a kiszórt vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a veszettség elleni
védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési
tilalmat kell elrendelni.
A rendelkező részben foglalt feltételeket, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos értesítési
kötelezettséget a R. 8. § (8) bekezdése és 12. § (2)-(6) bekezdése alapján rendeltem el.
A település területén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összefüggő kötelező önkormányzati
feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A. § (3) bekezdése,
valamint a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos
feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet írja elő.
A járási hivatalok részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozattal
kapcsolatos közzétételi kötelezettséget az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 52.§ (2) bekezdése írja elő.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
80. § (1) bekezdésében és a 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően
hoztam meg.
A döntés véglegességéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján határoztam.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről és módjáról az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 38. §, 39. § (1) bekezdése, valamint az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9.§ (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél továbbításáról és a tárgyaláson
kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 40. §-a és a 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.
1A közigazgatási peres eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
(továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján
alapul.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. 51.§ (3) bekezdés s)-t) pontja, a földművelésügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.
§ (7) bekezdés b) pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg.
Békéscsaba, 2022. március 16.