Cookie felhívás

Közlemények

Beíratkozás

2022. március 21. 19:09


Gyulai Tankerületi Központ
Iktatószám: TK/035/00386-1 /2022
KÖZLEMÉNY
a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák
1. évfolyamára történő beiratkozásról
A Gyulai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC tv. (a
továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31 .) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1 ) bekezdése
alapján jelen közleményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az
erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.
A 2021 /2022. tanév rendjéről szóló 20/2021 . (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-a alapján
a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban
kerül sor:
2022. április 21. (csütörtök)
2022. április 22. (péntek).
A felvételről az általános iskola igazgatója dönt. Az EMMI rendelet 23. § (3)
bekezdése, továbbá 83. § (1 ) és (3) bekezdései értelmében az iskola igazgatója a
felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A
döntést írásba kell foglalni és azt írásban kell közölni.
Az Nkt. 37. § (2) bekezdése értelmében a döntés ellen a szülő, törvényes képviselő
– a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül
– a gyermek érdekében eljárást indíthat.
Az Nkt. 37. § (3) b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és
hoz másodfokú döntést.

Teleki-Szávai Krisztina
tankerületi igazgató