Cookie felhívás

Közlemények

Szociális Célű Tüzelőanyag Hirdetmény

2021. október 7. 13:44


Azonosító: 530703
Iktatószám: BMÖGF/ 191 36 /2021.
PDF készült: 2021.09.29.10:29:03

A Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi zponti költségvetéséről szóló 2020. évi XC . törvény 3.
mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott telepüsi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatásához kiadja az alábbi


TÁMOGATÓI OKIRATOT


1 Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) rögzíti, hogyMurony Község Önkormányzata
(
a továbbiakban: Kedvezményezett) Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú
tüzelő
anyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elektronikus úton 530703 ebr42 azonosító számon
p
ályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.
2. Belügyminisztérium, mint Támogató rögzíti, hogy a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2021.
szeptember hó 23. napján kelt BMÖGF/19135/2021. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 1 146 175,
Ft, azaz egymilliószáznegyvenhatezerszázhetvenöt forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
3. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célra (a
továbbiakban: Támogatott tevékenység), a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel:

Tüzelőanyag fajtája
barnakőszén
váhagyott tüzelőanyag mennyisége
361 mázsa

4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen
támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. Jelen okirat a kötelezettségvállaló elektronikus
aláírásával lép hatályba és hatálya a jelen okiratból eredő valamennyi kötelezettség Felek általi teljesítéséig áll fenn.
5. A támogatás forrása a Kvtv. 3. mellékletének II. 2.2.1. pontja szerinti, települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása elnevezésű előirányzat.
6. A támogatást a miniszteri döntést követően a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja a Kedvezményezett fizetési számlájára.
7. A támogatást a Kedvezményezett +/5% elfogadott türéshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 535 cm átmérőjű
tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól
történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének
legfeljebb 5
%a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta. Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a
Kedvezményezett 2040 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.
8. A Kedvezményezett a támogatói okirat 3. pontjában rögzített, támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is
v
ásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban
meghatá
rozott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.
9. Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön vüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása
sor
án kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.


10
. A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2022. február 15. napjáig osztja ki a rászorulók
részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2022. március 31. napjáig történhet meg. A
támogatá
s átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a
Kedvezményezettet
, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a
támogatásban részesült nevét, a zelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.
11. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2022. április 15. napjáig számol el a Kincstár területileg
illetékes
Igazgatósága felé a miniszter által kiadott adatlap szerint az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a
szoci
ális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell. A támogatás
fenti határidőkö
n túli felhasználása, illetve az elszámolás fenti határidőkön túli teljesítése esetén a támogatás
jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minősül. A Kincstár területileg illetékes Igazgatósága elektronikusan
tájékoztatja a Kedvezményezettet a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség
meg
állapításáról.
12. A Kedvezményezettnek a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a
zelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépőrendeletben kell szabályoznia.
13. A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
90. §a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti
sz
állítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.
14. A zifa, valamint a szén szállításából ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást isszármazó költségek a
Kedvezményezettet terhelik.
15. A támogatási összeg elszámolásához szükséges az önkormányzat nevére kiállított számla, amely tartalmazza a
v
ásárolt tűzifa erdei m3ének vagy szén qnak mennyiségét, a tűzifa illetve szén fajtáját és a fizetendő összeget (azaz a
t
ámogatás és az önrész összegét összesen), továbbá a jogosultak részére megállapított határozat(ok), valamint az
általuk átvett tűzifa, illetve szén mennyiségére vonatkozó átvételi elismervény hitelesített másolata alapján összesített,
polgá
rmester által aláírt táblázat.
16. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
17. A Támogató által nyújtott támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető.
18. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban,
illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a Támogatott tevékenység teljesítését,
eredeti céljának megvalósulását.
19. A támogatás felhasználásának elkülönített nyilvántartásáról és elszámolásáról a Kedvezményezett gondoskodik.
20. A Kedvezményezett köteles a Támogatás felhasználása soránha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII
. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti feltételei fennállnak közbeszerzési eljárást lefolytatni. A
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén, amennyiben a beszerzés
közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor köteles a támogatási összeget teljes egészében a jelen támogatói
okiratban meghatá
rozott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a Kbt.ben meghatározott
egy
éb jogkövetkezményeket is viselni.


21
. Az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem
rendeltet
ésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a Kedvezményezett a
költségvetési támogatás összegét ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles
visszafizetni
. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr
.) 98. § (l)(2) bekezdései szerint az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat tszerese, a
késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti
kamat
számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számítának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe
esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Az Ávr. 99. § (5) bekezdése alapján a
Kedvezményezett a támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét a Kincstár által megjelölt
fizeté
si számlára történő befizetéssel teljesíti.
22. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén annak
é
rvényesítése az Áht. 53/A. § (3) bekezdése és 60/A. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett fizetési számlájára
benyújtandó beszedési megbí
zással történik.
23. Az Áht. 50. § (1) bekezdés, valamint az Ávr. 75. § alapján költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható,
ha a támogatási igény benyújtója
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll fenn, amely a költségvetési támogatás ljának
megvalósulását meghiúsíthatja.
24. A Kedvezményezett jelen költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.
25. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a
Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve
kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges
tájékoztatást és segítséget megadni,a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé
tenni
.
26. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását
alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkezelési szabályoknak megfelel
ően kezelni, és a támogatás
elszámolását követő 10 naptári évig hiánytalanul megőrizni.
27. Ha a Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt Támogatói Okirattal összefüggésben 2021. szeptember 29
én 10:00 óráig nem tesz nyilatkozat formájában észrevételt az ebr42 információs rendszeren keresztül, azt a Támogató
a Támogatói Okirat elfogadásának, egyben a fenti feltételeknek való megfelelés kinyilvánításának tekinti.
28. Jelen támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., a Kvtv., valamint a pályázati kiírás
rendelkezéseit kell alkalmazni.
29. A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelt dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként
meghatározott dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan részét pezik, és a Támogatóra, valamint a
Kedvezményezettre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben jelen okirathoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de
mindennemű értelmezé
s során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak.30. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján
kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.31. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett
részére, a Kincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára részére.

Azonosító: 530703 PDF szült: 2021.09.29.10:29:03
A miniszter nevében é
s megbízásából:
Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitká
r
Belügyminisztérium
A
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll: Jog ellenjegyzés:
dr. Papp Emese
osztályvezető
Önkormányzati Gazdasági
Főosztály
Belügyminiszté
rium
Budapest, 2021. szeptember 21. nap
dr. Fekete Zsuzsanna
Jogtanácsosi é
s Adatvédelmi Főosztály
Belügyminisztérium
Budapest, 2021. szeptember 28. nap
Elektronikusan aláírta: Pogácsás Tibor János
Elektronikus aláírás ideje: 2021.09
.29 10:29:03 CEST 4/4