Skip to main content

Arany János Tehetséggondozó Program-pályázati felhívás

2021. szeptember 24. péntek
Mezőberényi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskola
5650 Mezőberény Petőfi Sándor út13-15.
OM: 028375
Tel : (70)400-2446
web: https://psgsuli.hu
Iktatószám: 21-74/2021
Tárgy: AJTP pályázati felhívás
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr és Jegyző Asszony/Úr!
Ezúton szeretném tá jékoztatni, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2021/2022. tanév
rendjéről szól ó 20/2021. (VI. 08.) EMM1 rendelet, valamint a nevel ési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevel ési intézmények névhasználatáról szól ó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet alapján pályázatot hirdetett a 2021/2022. tanévben 8. évfolyamon tanul ó diákok
számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.
Egyedülálló lehetőség ez az Önök településén élő, az idei tanévben végzős tehetséges
diákok számára!
A program célja, hogy segítse (szociális támogatásokkal , speciális programokkal ) a hátrányos helyzetű és
/vagy rászorul ó tehetséges diákok továbbtanulását, felkészítse őket sikeres emelt és középszintű
érettségire, felsőoktatásban való továbbtanulásra.
Iskolánkban a 2000/2001-es tanévtől indult el ez a program az akkori az Oktatási Minisztérium
gondozásában, és azóta is sikeresen működik. Jelenleg az egész országban 23 középiskola vehet részt
ebben a programban. Békés megyében csak a mi iskolánk, a PSG!
Ebben a nehéz gazdasági helyzetben különösen figyelemreméltó ez a lehetőség. A programban résztvevő
gyerekek tanulmányaik során jelentős anyagi támogatással szerezhetik meg az angol (és német/olasz)
komplex középfokú nyelvvizsgát, a nemzetközi (ECDL) számítógép-használói jogosítványt és a
gépjárművezetői engedélyt. Folyamatosan kaphatnak szociális támogatást is (pl . étkezésre, utazásra,
taneszközökre, sportfelszerelésre, ruházkodásra), valamint szintén a program anyagi támogatásával
számos belföldi és külföldi tanulmányi kiránduláson, illetve kulturális rendezvényen (pl . színház,
mozi, koncert, múzeum, kiállítás) vehetnek részt.
Tehát a program célja a szociokulturális hátrányok és anyagi nehézségek csökkentése annak érdekében,
hogy a nehéz körülmények között él ő családok tehetséges gyermekei is egyenlő eséllyel nyerhessenek
felvételt főiskolákra, egyetemekre.
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet.A felhívás és mell ékletei itt érhetők el :
https://kormanv.hu/dokumentumtar/palvazati-felhivas-arany-ianos-tehetseggondozo-program,
https://psgsuli.hu/gimnazium/2019/06/03/felveteli-eljaras /
Levelem mell ékletében is elküldöm a Felhívást és a kitöltendő dokumentumokat.
A pályázónak kül ön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli
vizsgára 2021. december 3-ig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2021.
november 16-ától lesz el érhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).
A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanul ó az Arany
János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvétel ét.
A pályázatot legkésőbb 2021. december 10-ig (a postára adást igazol ó bélyegző dátuma) postai
úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: ” Arany János Tehetséggondozó Program”.
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.
A pályázat eredményéről 2022. február 10-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.
Kérem a segítségét abban, hogy tájékoztassák és támogassák a településükön élő végzős diákokat.
az érintett és az érdeklődő szülőket a programról , a pályázási feltételekről!
Mezőberény, 2021.szeptember 15.
Dr. Rückné Mező Györgyi
igazgató
Pályázati Felhívás