Cookie felhívás

Közlemények

Határozat

2021. július 23. 20:41


BéKéSCSABAI JáRáSI HIVATALA
Ügyiratszám: BE-02/16/01710-7/2021. Tárgy: Községi zárlat (védőkörzet)
elrendelése mézelő méhek nyúlós
költésrothadása
megállapítása miatt
megbetegedés
Ügyintéző:
Telefon/mobil:
Dr. Ali Bernadett Tímea
+36-66 540-248
HíV. sz.:
Melléklet: 2 db térképvázlat
H A T Á R O Z A T
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal (a továbbiakban: Járási Hivatal) elsőfokú
állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva járványügyi intézkedésként mézelő méhek nyúlós
költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség hatósági megállapítása
miatt jelen határozat mellékletét képező térképek szerinti – kör által jelzett területnek megfelelően Kamut Muronv, Mezőberény települések közigazgatási területét részlegesen érintő területre
vonatkozóan
2021. július 21. napjától
községi zárlatot (védőkörzetet) rendelek el.
A zárlat ideje alatt tilos:
• A zárlat alatt álló területről méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket és felszereléseket,
mézet, lépet és viaszt kivinni.
• A zárlat alatt álló területre méheket bevinni.
• A zárlat területén lévő, helyi zárlat alatt nem álló méhészeteket mozgatni, áttelepíteni.
A zárlat alatt a nem fogékony állatokra felmentés adható. A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat
nem álló méhészetéből – a járási főállatorvos engedélyével a méheket az egyes betegségeknél
megállapított, a zárlat enyhítésére vonatkozó különös szabályok szerint lehet kiszállítani. A kiszállítás
csak olyan helyre történhet, amely méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll. A járási föállatorvos az
engedélyt a hatósági állatorvos által kiállított állatorvosi igazolás alapján adja ki. Az állatorvosi
igazolásnak azt kell tanúsítania, hogy a méhészetben a betegséget, annak gyanúját, illetve a
fertőzöttség gyanúját az elmúlt hatvan napban nem állapították meg, továbbá, hogy az elszállításra
kerülő méhcsalád származási helyén (udvarban, majorban, stb.) az elszállítást megelőző három napon
belül végzett helyszíni vizsgálat alkalmával a betegséget vagy annak gyanúját nem állapították meg.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5600 Békéscsaba,Szerdahelyi utca 2. Telefon: (+36 66) 540-240
E-mail: bekescsaba.elelmiszertSbekes.gov.hu Honlap: www.bekesiiarasok.hu
KÉR-azonosító: KHIV BEJ BJH ÉBÁO. Hivatali kapu: JH04BCSEBA. KRID: 465493157
Ha a kiszállítás másik állategészségügyi járás vagy megye területére történik, az engedély csak a
fogadás helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság hozzájárulásával
adható ki. Ha a méhcsaládokat másik község területére szállítják, a két hely között – a méhek
visszarepülési veszélye miatt – legalább tíz kilométer távolságnak kell lennie. A méhészet tulajdonosa
köteles a méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelét letelepedése után, az érkezést követő
munkanapon a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. FVM rendelet 3. számú mellékletét képező
bejelentő lapon a települési önkormányzat jegyzőjénél bejelenteni. A méhek bevitelét a területileg
illetékes járási főállatorvosnak is be kell jelenteni és a szállítási engedélyt is át kell adni. A járási hivatal a
zárlat alatt nem álló területre bevitt méhcsaládokat állat-egészségügyi megfigyelés alá helyezi, és azokat
– a hatósági állatorvossal vagy a méhegészségügyi felelőssel – hatvan napon át, a tulajdonos költségére
kéthetenként megvizsgáltatja. Az ilyen módon kiszállított méhcsaládok továbbszállítása az új tartási
helyről csak az új tartási hely szerint illetékes járási főállatorvos engedélyével lehetséges.
A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors .áttelepülés („menekülés”) szabályai a
méhészetek esetében a következők:
a) az áttelepülés során a zárlat alatt álló terület határának elhagyása tilos;
b) az áttelepülés tényét a méhész a hatósági állatorvosnak haladéktalanul köteles bejelenteni;
c) a méhész köteles a méheket tizennégy napon belül az eredeti telephelyre visszatelepíteni.
A védőkörzet alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját nyúlós költésrothadás
szempontjából – a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. Indokolt esetben a járási hivatal a
megyei kormányhivatal hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el.
A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy heiy sem áll a betegség
miatt helyi zárlat alatt.
A határozat jogorvoslatra való tekintet nélkül azonnal végrehajtható.
Amennyiben a fenti előírásokat az állattartó megszegi, élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható. A
bírság ismételten is kiszabható.
A határozat a közléssel véglegessé válik.
Az ügyfél a határozat ellen a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2., Hivatali kapu:
JH04BCSEBA, KRID: 465493157) a közlésétől számított 30 napon belül a Szegedi Törvényszékhez
(6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat. A pert a Békés •
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala ellen kell megindítani. A jogi képviselő nélkül eljáró
felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Az elektronikus
ügyintézésre köteles, valamint a jogi képviselővel eljáró felperes a keresetlevelet biztonságos
kézbesítési szolgáltatás igénybevételével elektronikus úton köteles benyújtani. A jogi képviselővel eljáró
fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormanyablak.kh.gov.hu
2
oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (hivatali kapu:
JH04BCSEBA ).
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a keresetlevélben
azonnali jogvédelem kérhető. Az azonnali jogvédelem biztosítására irányuló kérelmet részletesen meg
kell indokolni és az annak szükségességét igazoló okiratokat csatolni kell a keresetlevélhez. A
közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azaz harmincezer forint, amelyre vonatkozóan a felperest
illetékfeljegyzési jog illeti meg. Ha a bíróság a jogsértést a kereset alapján vagy hivatalból megállapítja,
akkor a keresettel támadott határozatot megsemmisíti, hatályon kívül helyezi vagy megváltoztatja és
szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi .
I N D O K O L Á S
Az 5673 Kamut, tanya 95. szám alatti ingatlanon elhelyezett méhészetben 4 méhcsalád esetében a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Parazitológiai, Hal-és Méhbetegségek Nemzeti Referencia Laboratórium (1095 Budapest, Mester u.81.)
által 2021.július 15. napján kiadott M2021-10035065 számú vizsgálati eredményközlése alapján
mézelő méhek nyúlós költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség került
megállapításra.
A mézelő méhek nyúlós költésrothadása az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008.
(Vili.30.) FVM rendelet 1. számú melléklete 19. pontja alatt felsorolt bejelentési kötelezettség alá tartozó
fertőző állatbetegség.
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
szóló (a továbbiakban: 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet) 16. §-a alapján a fertőzött méhészetben helyi
zárlat került elrendelésre.
Erre tekintettel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a
továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdése e) pontja alapján a 41/1997. (V.28.) FM rendelettel kiadott
Állategészségügyi Szabályzat 119. §-a szerinti általános szabályok figyelembe vételével a 70/2003.
(VI.27.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében azt a községet, amelynek területén a betegséget
megállapították, községi zárlat alá kell helyezni oly módon, hogy a méhbetegség megállapítását
követően – a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt
területre – a járási főállatorvos községi zárlatot köteles elrendelni.
A községi zárlat szabályai, illetve a zárlat enyhítés szabályai a 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 17-18. §-
ai és 28.-29. §-ai alapján kerültek előírásra.
Az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal részére megküldött állat-járványügyi intézkedések
elrendeléséről szóló határozat közzétételi kötelezettségét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 52. § (2) bekezdése írja elő.
A fentiekre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
3
Az azonnali végrehajtást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 84. § a) pontja alapján rendeltem el.
A községi zárlat megszegése esetén alkalmazandó élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabásának
lehetőségéről és feltételeiről az Éltv. 63. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.)
Korm. rendelet 11. § alapján adtam tájékoztatást.
A határozat elleni jogorvoslati jog igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)
bekezdésén, a 113.§ (1) bekezdés a) pontján, a 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7.§ (1) bekezdés a) pontján, a 12. § (1) bekezdésén, a 13. §
(1) bekezdés e) pontján, a 39. § (1)-(2) és (6) bekezdésein, a 40.§ (1)-(2) bekezdésein, az 50. § (1) és
(4) bekezdésein, a 88. § (1) bekezdés a)-c) pontjain, a 89. § (1) bekezdés a)-b) pontjain, a bíróságok
elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV.
törvény 3/A.§ 4. melléklet 7. pontján, továbbá az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a)-b) pontjain alapul az Ákr. 81.
§ (1) bekezdésének megfelelve.
A közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIil. törvény ( a továbbiakban:
Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapszik.
Határozatomat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.
Hatóságom hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 13. § g) pontja, 18. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése, továbbá a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése határozza meg.
Békéscsaba, 2021. július 21.
Dr. Gulyás rgy
hivatalvezető nevében és megbízásából

Dr. Ali Bernadett mea
járási főállatorvos, osztályvezető