Skip to main content

Ebzárlat

2020. szeptember 21. hétfő

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám: BE/25/1625-5/2020.
Ügyintéző:
Telefon:
Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése
HíV. szám: –
Melléklet: –
Dr. Pojendán Mária
(66) 540-232
HATÁROZAT
A Békés Megyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró
hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina okán állatjárványügyi intézkedésként
Békés megye teljes területére vonatkozóan
2020. október 3-tól 2020. október 23-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt:
1. Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek¬
vakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok
onnan ki nem szökhetnek.
2. A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a
hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
3. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres
testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
5. Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
6. A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az
ebzárlat ideje alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
7. A jelzett időszakban a legeltetés tilos.
Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül,
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási
hivatalt.
A járási hivatalok vezetői gondoskodnak az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozat
helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2., Telefon: (+36 66) 540-230 Fax: (+36 66) 547-440
E-mail: elelmiszer@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK ÉBF ÉBÁO; Hivatali kapu: BEMKHELELM, KRID: 242210398
A döntés a közléssel végleges. A határozat ellen a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a
közléstől számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (Szeged, Főfasor
16-20.) címezve, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.) kell benyújtani.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével (IKR ügyféloldali felületen: https://ekormanvablak.kh.aov.hu/client/) köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó
szervnél.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya a
keresetlevelet- a keresetlevélben foglaltakra vonatkozóan kialakított nyilatkozatával együtt- 30 napon
belül továbbítja a bírósághoz.
A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a felet tárgyi illetékfeljegyzési
jog illeti meg.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását és azt a bíróság sem
tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság – az ügy érdemére ki nem ható
eljárási szabály megsértésének kivételével – a jogszabálysértő vagy más jogalapon álló határozat
meghozatalát látja indokoltnak, a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a határozatot
hozó közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.
INDOKOLÁS
Békés megye teljes közigazgatási területén a rókák veszettségének megelőzése és a betegség
leküzdése érdekében 2020. év október 3. – 8. között csalétek-vakcina kihelyezése történik repülőgépes
kiszórással. Annak érdekében, hogy a kiszórt vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
(továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdésben foglaltak szerint a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni.
Az ebzárlat szabályait, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos értesítési kötelezettséget a a R.
8. § (8) bekezdése és 12. § (2)-(6) bekezdései alapján rendeltem el.
A település területén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összefüggő kötelező önkormányzati
feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A. § (3) bekezdése írja elő.
A járási hivatalok részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozattal
kapcsolatos közzétételi kötelezettséget az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 52. § (2) bekezdése írja elő.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
80. § (1) bekezdésében és a 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően
hoztam meg.
A döntés véglegességéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján határoztam.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről és módjáról az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 38. §, 39. § (1) bekezdése, valamint az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9,§ (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél továbbításáról és a tárgyaláson
kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 40. §-a és a 77. § (1 )-(2) bekezdése rendelkezik.
i
A közigazgatási peres eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
(továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján
alapul.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. 51.§ (3) bekezdés s)-t) pontja, a földművelésügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.
§ (7) bekezdés b) pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg.
Békéscsaba, 2020. szeptember 16.
Dr. Takács Árpá.d- -™
kormánymegb/4˙el
nevében és meáb&ásából
41′ D˙Bakos Pál Q
főosztályvezető, megyei főállatorvos˙ . x/.c-x