Skip to main content

Tájékoztató a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

2020. szeptember 12. szombat

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának tájékoztatója a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról 2020. szeptember
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a kutak vízilétesítmények, amelyek
megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély
szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra
egyaránt meg kell kérni az engedélyt. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése határozza meg azon kutak körét,
amelyek engedélyezését a települési önkormányzat jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró
hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság. A lakossági felhasználási célú
kutak döntő többsége a jegyző engedélyezési hatáskörébe tartozik.
Az engedélyezés egyik célja a kutak regisztrálása, amelyre a vízkészletek mennyiségével való
fenntartható gazdálkodás (vagyis ne használjunk többet, mint amennyi víz utánpótlódik, mert
az hosszútávon a vízadó rétegek és ezzel a kút kimerüléséhez is vezet) miatt van szükség.
Másrészt felszín alatti vizeink minőségi viszonyainak, esetleges szennyeződésének nyomon
követése is kiemelt cél annak érdekében is, hogy a megfelelő célra a megfelelő minőségű
vizet használjuk. Egy rosszul megépített kút a szennyeződés terjedését nagy mértékben
elősegítheti. A már elszennyeződött felszín alatti vizeink minőségének javítása, a
szennyeződés terjedésének megállítása költséges, hosszú folyamat. A kutak olyan műszaki
létesítmények, amelyek az emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín alól, építésük
hozzáértést igényel. Az engedélyezés másik célja, hogy a kutak hatósági felügyelet mellett
létesüljenek, azokat megfelelő tudással rendelkező kútfúró szakember készítse, így az
engedély egyfajta minőségi garanciát is jelent.
Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény kielégítésére használják, a kút saját
célú ivóvízműnek minősül. Új saját célú ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a közműves
ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. Ivóvízcélú hasznosítás esetén a kitermelt víz
minőségének meg kell felelnie az ivóvízminőségi követelményeknek. A meglévő ivóvízmű,
ha a vezetékes ivóvízellátás közben kiépült, egyéb házi vízellátás céljára (nem ivóvíz)
engedélyezhető és továbbhasznosítható. A települési önkormányzat jegyzője talajvizet és parti
szűrésű vizet kitermelő kutakra adhat engedélyt. Általánosságban elmondható, hogy a talajvíz
minősége Magyarországon döntő többségében emberi fogyasztásra alkalmatlan, ezért
ivóvízcélú hasznosítás esetén kiemelt fontosságú a vízminőség vizsgálata. A mélyebb, réteg-,
vagy karsztvizet kitermelő kutak engedélyezése a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe
tartozik (https://www.katasztrofavedelem.hu/130/vzgyi-s-vzvdelemi-hatsgi-tevkenysg). Arról,
hogy egy kiépítendő, vagy már kiépített kút melyik hatóság hatáskörébe tartozik (melyiknél
kell engedélyt kérni), a helyi település jegyzőjétől érdemes előzetesen érdeklődni. A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok:
 Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A kitermelt víz használata során
keletkező szennyvizeket a környezetet nem veszélyeztető módon kell elhelyezni.
 Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó
létesítménnyel összekötni tilos, mert a talajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az
ivóvíz hálózatba kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.
 A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a
felhasználó a közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, vízmérőt kell beépítenie, és
kérnie kell annak a leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását
a víziközmű-szolgáltatótól.
 A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály
szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember)
közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak
vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert kút bármilyen vízjogi engedélyezési
eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember
közreműködése.
A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg
kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem
jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés,
a megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.
A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében a vízjogi
engedélykérelemhez a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti,
a kútra vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció benyújtása szükséges. A
kérelem benyújtható az ASP rendszeren keresztül az e-önkormányzat portálon (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap), vagy ha azt magánszemély nyújtja be, papír alapon. Az
engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes. Vonatkozó hatályos jogszabályok:
 1995.évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról
 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról

Békés Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

 

 

Megyei Jogú Városi, Városi,                                                   Iktatószám: BÉK-ÁHI/97-128/2020.

Nagyközségi, Községi Önkormányzat                                                Hiv.szám: –

Jegyzőjének                                                                               Ügyintéző: Vágvölgyi Tibor

                                                                                                    Telefonszám: 06-66/524-141

Székhelyén                                                                                            

 

Tárgy: Tájékoztató a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága tájékoztatót adott ki a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról.

A tájékoztató az alkalmazás központ dokumentumtár/települési portál rovatában elérhető és jelen levélhez is csatolásra került.

 

 

Békéscsaba, 2020. szeptember 7.

 

 

Tisztelettel:

 

Benkovics Ilona s.k.

államháztartási irodavezető

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1db lakossági tájékoztató levél

Készült:   2 példányban

Kapják:   1.sz. pld.: Címzettek elektronikus úton

2.sz. pld.: Irattár