Skip to main content

TÁJÉKOZTATÁS

2020. május 11. hétfő

TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott Szegfű Gábor, mint Murony Község Önkormányzat (székhelye: 5672 Murony, Földvári u. 1. sz.) polgármestere az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt lakosságot:
1.) A közterületek használatával kapcsolatban az alábbi rendelkezésekre hívnám fel a figyelmet: A közterülettel közvetlenül érintkező ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) feladata: közterület részét képező pázsit és gyepfelület valamint járda ingatlan előtti teljes felületének folyamatos tisztán tartása, rendbetétele az út szegélyéig vagy széléig, valamint az ott keletkezett hulladék elszállítása, a járda hó- és síkosságmentesítése;
a járdaszakasz melletti nyílt árok és műtárgyainak folyamatos tisztántartása, gondozása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolítása, az ott keletkezett hulladék elszállítása, a bejárók, árkok feletti átjárók tisztán tartása, karbantartása. a.)
b.) Közterületen lévő belvíz elvezető árkokat betemetni, illetve az árkok vízlefolyását gátolni tilos. Kérem, hogy az átereszeket vizsgálják meg, és ha szükséges, 2020. július 31-ig
mindenki takarítsa ki!
2.) A muronyi temetőben a szemetet a kijelölt hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni, kérjük, hogy ne hagyják a sírok mellett, mert amellett, hogy szennyezik a környezetet, méltatlan elhunyt szeretteink emlékéhez, másrészt balesetveszélyes is!
3.) Nyomatékosam felhívom a figyelmet, hogy szennyvizet közterültre kiengedni, kivezetni tilos! Az ingatlantulajdonos köteles a települési folyékony hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa!
4.) Több belterületi ingatlan esetében az udvar rendezetlen, szemetes. Felhívom a figyelmet, hogy az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége az udvari rend és tisztaság biztosítása, mert nemcsak a közegészségügyi szabályok megsértése miatt indulhat eljárás, hanem birtokvédelem miatt is. Murony, 2020. május 11.