Cookie felhívás

Közlemények

Murony állomás, AS 9 jelű fénysorompós vasúti átjáró biztosítási módjának megváltoztatása

2020. február 29. 15:48


Tárgy: Murony állomás, AS 9 jelű fénysorompó biztosítású vasúti átjáró biztosítási mód megváltoztatásának ügyében I. fokú határozat
H A T Á R O Z A T
A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Biztosítóberendezési Főnökség (6724 Szeged, Kossuth
Lajos sgt. 116., a továbbiakban: Ügyfél) által a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalához (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107., továbbiakban: Járási Hivatal) 2020. február 1 7-én benyújtott
kérelem alapján a következő döntést hoztam:
Ügyfél kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően helyt adok, Murony község külterületén a
Szarvasi út (4644. jelű összekötő út) – Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. üzemi bekötőút útcsatlakozásánál,
Murony állomás, „BAGE” saját célú vasúti pályán (iparvágány) üzemelő AS 9 jelű fénysorompó
biztosítású vasúti átjáró biztosítási módjának megváltoztatását,
jelzőőr általi biztosítás bevezetését az alábbiak szerint engedélyezem:
Jelen határozat véglegessé és végrehajthatóvá válásától számított 5 évig hatályos.
 A biztosítási mód megváltoztatásával kapcsolatos kivitelezési munkálatok megkezdését és befejezé-
sét a Békés Megyei Kormányhivatalnak be kell jelenteni.
 A kivitelezési munkálatok időpontját Ügyfél köteles egyeztetni az érintett közforgalom elől el nem zárt
magánút és országos közút kezelőivel, a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt.-vel (5672 Murony, II. ker.
8.) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságával. A szükséges forgalomtechnikai beavatkozásokat mindkét fél együttes részvételével kell elvégezni.
A vasúti átjáró biztosítási módjának megváltoztatását követően a forgalomba helyezéshez
Ügyfél köteles a Békés Megyei Kormányhivatal engedélyét megkérni.
A biztosítási mód megváltoztatás egyedi és általános feltételei:
1. A vasúti pályahálózat működtetője bevonásával Ügyfél köteles gondoskodni:
 a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés és tartóoszlopa eltávolításáról, illetve a „Vasúti átjáró kezdete” jelzőtábla elhelyezéséről, fenntartásáról és üzemeltetéséről, továbbá a vasúti
átjáró burkolatának fenntartásáról.
 A „Vasúti átjáró kezdete” jelzőtáblát a vágánytengelytől min. 4,0 m-re kell elhelyezni.
 A forgalomba helyezés időpontjáig ki kell helyezni és legalább 3 hónapig kint kell tartani az
„Egyéb veszély” jelzőtábla alatt a „Vasúti átjáró biztosítása megváltozott” feliratú kiegé-
szítő táblát, mindkét forgalmi irányból.
2
2. Ügyfél bevonásával az érintett közforgalom elől el nem zárt magánút kezelője, a Hidasháti Mező-
gazdasági Zrt. köteles gondoskodni:
a vasúti átjárónál jelzőőr állításáról.
 a vasutat keresztező közforgalom elől el nem zárt magánút mellett, a vasúti átjáróra vonatkozó veszélyt jelző és kiegészítő táblák kihelyezéséről, pótlásáról és cseréjéről.
A meglévő „Sorompó nélküli vasúti átjáró” jelzőtáblákat, a „Fénysorompó” kiegészítő táblá-
kat, illetve a sávos „Vasúti átjáró előjelző” táblákat el kell távolítani.
A jelzőőr általi biztosítást „Egyéb veszély” közúti jelzőtáblával – a jelzőőrre vonatko
kiegészítő táblával együtt – kell jelezni (KRESZ 95. ábra). A jelzőtáblákat mindkét forgalmi irányból ki kell helyezni a magánút mellett.
3. Ügyfél bevonásával az érintett országos közút kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés
Megyei Igazgatósága köteles gondoskodni:
 a csatlakozó úton lévő vasúti átjáróra vonatkozó tájékoztató táblák kihelyezéséről, pótlásáról
(belterület felől) és cseréjéről (külterület felől).
4. A kivitelezési munkák jelen határozat véglegessé válását követően, a vasútüzemeltető és az
érintett közforgalom elől el nem zárt magánút kezelőjének hozzájárulásával kezdhetők meg.
5. A vasúti átjáró környezetében végzett munkálatok idején is minden szomszédos ingatlan folyamatos
megközelíthetőségét biztosítani kell.
6. A kivitelezési munkák végeztével a vasúti átjáró környezetét rendezni kell.
7. A kivitelezés ideje alatt be kell tartani a vonatkozó munkavédelmi előírásokat.
8. A jelzőőrnek éjszaka és korlátozott látási viszonyok között piros fényű lámpával, egyébként
jelzőtárcsával kell jelzést adnia.
A Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. köteles gondoskodni arról, hogy az úton vagy annak közvetlen kö-
zelében munkát végző jelzőőr feltűnő, – fényvisszavető felületet tartalmazó – narancssárga-piros szí-
nű védőmellényt viseljen.
9. A közút – vasút szintbeni kereszteződésben a vasúti átjáró burkolatának fenntartása a vasúti vágánytengelytől számított nyolc-nyolc méter távolságig a vasút üzemeltetőjének feladata.
10. Gondoskodni kell arról, hogy a meglévő, illetve kihelyezett közúti jelzőtáblák épek, tiszták, állandóan
jól láthatóak és előírt fényvisszavető képességűek legyenek, azokat semmi el ne takarja.
11. A vasúti átjáró csökkentett rálátási háromszögeiben lévő 80 cm-nél magasabb rálátási akadályt (fa,
illetve növényzet) – a pontszerű, vasúti üzemi akadályok kivételével – el kell távolítani, és ezt a terü-
letet állandóan szabadon kell tartani.
12. Jelen határozatom polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb jogszabályban előírt engedély beszerzése alól.
Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést a Járási Hivatalnál (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.) de a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) címzetten lehet előterjeszteni. A fellebbezésről a Békés Megyei Kormányhivatal dönt.
A fellebbezési eljárás az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. § (1)
bekezdése szerint díjköteles. Az I. fokon eljáró útügyi hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja a
78.800,- Ft-os eljárási díj 50 %-a, azaz 39.400,- Ft. A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyújtásával
egyidejűleg kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000
00290713-38100004 számú számlájára befizetni (az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcí-
me vagy székhelye, valamint a határozat iktatószámának feltüntetésével). A befizetés megtörténtének
igazolását a fellebbezéshez kell csatolni.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból,
illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jogvagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyből az elsőfokú eljárásban az
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre
jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.
3
Az I. fokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követő nyolc napon belül terjeszti fel a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. szám, vagy
jogszabályban kijelölt más másodfokú hatósághoz), mint a fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú ható-
sághoz kivéve, ha a megtámadott döntést a fellebbezés alapján módosítja, vagy visszavonja, kijavítja,
vagy kiegészíti.
A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt
megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésében hivatkozott érdeksérelem
miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához
nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást, és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési
eljárást megszünteti.
INDOKOLÁS
Ügyfél 2020. február 4-én kelt 4669/2020/MAV számú kérelmére a Járási Hivatalnál – Murony állomás,
„BAGE” saját célú vasúti pályán üzemelő fénysorompós vasúti átjáró biztosítási mód megváltoztatásának
engedélyezése tárgyában – 2020. február 17-én I. fokú közigazgatási hatósági eljárás indult.
A kérelem beérkezését követően 2020. február 17-én BE-02/07/UO/00097-2/2020 számon függő hatályú
határozatot hoztam, illetve a BE-02/07/UO/00097-3/2020 számú végzésben Ügyfelet hiánypótlásra
hívtam fel, melynek teljesítése 2020. február 26-ig teljes körűen megtörtént.
A kérelem elbírálása érdekében 2020. február 27-én helyszíni szemlét tartottam. A kérelemhez csatolt
mellékletek átvizsgálását és a hiánypótlást követően a Járási Hivatal megállapításai az alábbiak:
 Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM
rendelet melléklete, a Forgalomszabályozási műszaki szabályzat 26.2. b) pontja alapján, a saját
célú vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályán, az összekötő vasúti pályán és a csatlakozó
vasúti pályán lévő vasúti átjáró jelzőőr által is biztosítható.
 A helyszíni szemlén résztvevő, illetve az azt megelőzően nyilatkozó szervezetek a biztosítási
mód megváltoztatása – jelzőőr általi biztosítás bevezetése – ellen kifogást nem emeltek, illetve
ahhoz feltétel nélkül hozzájárultak. A helyszíni szemléről készített hivatalos feljegyzés az iratanyag részét képezi.
 A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) az útügyi ható-
sági eljárás díját, 78.800,- Ft-ot az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére megfizette.
 A vonatkozó jogszabályokban és útügyi műszaki előírásban foglaltak, illetve a helyszíni szemle
résztvevői által adott nyilatkozatok figyelembevételével – a rendelkező részben előírt feltételekkel
– tárgyi vasúti átjáróban a biztosítási mód megváltoztatását, a közúti forgalomszabályozás mó-
dosítását engedélyeztem.
A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (6)
bekezdésében, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.
21.) KM rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal
összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés b) pontjában, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességi
területemen jártam el.
Az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidő a kérelem előterjesztésétől számított
hatvan nap.
4
Döntésemet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.)
KM rendelet és melléklete, a Forgalomszabályozási műszaki szabályzat (FMSZ) VIII. fejezet 26.
pontjában foglaltak, a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének
követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.
5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ), valamint a „Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása” című eUT.03.06.11. jelű Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével hoztam meg.
Tájékoztatom Ügyfelet, hogy az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján a 2020. február 17én kiadott BE-
02/07/UO/00097-2/2020 ügyiratszámú függő hatályú döntésemhez nem kapcsolódnak joghatások, mivel
az ügy érdemében 2020. április 17-ig döntöttem.
A határozat elleni jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén, a
116. § (2) bekezdés a) pontján, a 117. § (1) bekezdésén, a 143. § (2a) bekezdésén és a 118.-119. §-ain
alapul.
A fellebbezési eljárás díjára az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII . 12.) KHVM rendelet
2. § (1) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak.
Kelt: Békéscsaba, az időbélyegzővel megegyezően
Dr. Gulyás György járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:
Nagy Sándor
osztályvezető
A határozatot kapják:
1. MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Biztosítóberendezési Főnökség
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 116. (Tv., E-mail)
2. MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Területi Pályalétesítményi Osztály
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. (Cégkapu)
3. MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Alosztály
5600 Békéscsaba, Andrássy út 58. (E-mail)
4. Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. 5672 Murony, II. ker. 8. (Cégkapu, E-mail: hidashat@hidashat.hu)
5. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság (E-mail)
6. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága (E-mail)
7. Murony Község Önkormányzata 5672 Murony, Földvári u. 1. (Hivatali kapu, E-mail: titkarsag@murony.hu)
Egyéb módon érintett ingatlantulajdonosok (hirdetményi úton)