Skip to main content

Ebzárlat

2020. január 11. szombat

H A T Á R O Z A T
Az Országos Föállatorvos ÉFHÁT/268-2/2019. valamint ÉFHÁT/275//2019. iktatószámú utasítása alapján a Békés Megyei Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (a továbbiakban: eljáró hatóság) a BE/23/11-42/2019. számú határozatával Békés megye alábbi településeinek a mellékelt térképvázlat szerinti területeit vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) miatt fertőzötté nyilvánította, ezért Békés, Békéscsaba, Bélmegyer, Biharugra, Csárdaszállás, Doboz, Geszt, Gyula, Körösladány, Körösnagyharsány, Köröstarcsa, Körösújfalu, Kötegyán, Méhkerék, Mezöberény, Mezögyán, Murony, Okány, Sarkad,, Sarkad ke reszt úr, Szeghalom, Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány települések közigazgatási területeire
megfigyelési zárlatot (hatósági megfigyelést)
rendelek el.
A megfigyelési zárlat területén elrendelt intézkedések:

1. Valamennyi sertéstartó gazdaság egyedeit hatósági állatorvos által korcsoportonként nyilvántartásba kell venni. Nincs szükség ismételt összeírásra, amennyiben erre 2019. évben korábban elrendelt intézkedés alapján már sor került.

2. Az állattartó kötelessége a telepére vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetése, és ellenőrzés alkalmával a hatóság részére történő bemutatása.

3. A gazdaságokban lévő összes sertést a szállásán (zártan) vagy más olyan helyen kell tartani, amely megakadályozza, hogy vaddisznókkal kapcsolatba kerülhessenek.

4. Biztosítani kell, hogy a gazdaságban vaddisznók nem férhetnek hozzá olyan anyaghoz, amellyel az ott lévő sertések később érintkezhetnek.

5. A sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő fertőtlenítő, és ha szükséges, rovarirtó eszközt kell elhelyezni (kerék-fertőtlenítö, kéz- és lábbeli fertőtlenítő).

6. A gazdaságba olyan személy, aki érintkezésbe került vagy kerülhetett vaddisznókkal nem, vagy csak a megfelelő higiéniai óvintézkedések betartását követően (ruházat cseréje, kéz- és lábbeli fertőtlenítés) léphet be.

7. A sertéstartóknak az észleléstől számított 24 órán belül jelenteniük kell a szolgáltató állatorvosnak, ha sertésük elhullott vagy megbetegedett, illetve ha ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre (továbbiakban KSP) gyanakszanak. ASP, KSP gyanúja esetén az állattartó közvetlenül értesítheti a HJK-t vagy a járási föállatorvost, valamint a Nébih zöld számán (+36/80/263-24-44) keresztül telefonon is megteheti a bejelentést a megadott határidőn belül.

8. A gazdaságban minden, az ASP tüneteit mutató elhullott vagy megbetegedett sertés vizsgálatát el kell végezni. Amennyiben a sertés előzetes tünetek nélkül, hirtelen hullott el, vagy annak 40 °C feletti láza három napig tartó gyógykezelés alatt sem múlt el, vagy a lázas állat a gyógykezelés ellenére

elhullott, akkor a szolgáltató állatorvos az ilyen egyed(ek)böl laboratóriumi vizsgálat céljára mintát vesz.
9. Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó és – amennyiben tudomására jutott – a szolgáltató állatorvos köteles jelenteni a Járási Hivatalnak, ha a napi elhullás bármely korcsoportban az elmúlt 10 nap átlagához képest megemelkedett. Ebben az esetben az illetékes járási főállatorvos vagy az általa kijelölt hatósági állatorvos a helyszínen klinikai és kórbonctani vizsgálatot végez. A gyanú kizárása esetén is mintát kell venni, ha hirtelen, előzetes tünetek nélküli elhullás fordult elő, vagy olyan egyed található az állományban, amely három napig tartó gyógykezelés után is lázas, vagy ha az állomány lázas egyedei között a gyógykezelés ellenére is történt elhullás.

10. Tilos a gazdaságba bevinni kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét, illetve olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az ASP vírusával.

11. Mind a nagylétszámú, mind kislétszámú állományok esetében fokozott figyelmet kell fordítani az általános járványvédelmi (biológiai biztonsági) előírások betartására, továbbá valamennyi sertéstartónak be kell tartania az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű általános járványvédelmi követelményeket is.

12. Minden tartónak tilos az 1069/2009/EK rendeletben, illetve a 75/2002. (Vili. 16.) FVM rendeletben foglalt, állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) sertésekkel való feletetése.

13. A hullákat és egyéb állati eredetű melléktermékeket az 1069/2009/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően kell kezelni és ártalmatlanítani minden sertéstartó udvarban/telepen. Figyelemmel a betegség behurcolásának fokozott kockázatára a fertőzött területen tartott kislétszámú sertéstelepek esetében az elhullott házi sertések testének bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség megelőzése során keletkezett állati eredetű melléktermékként történő ártalmatlanításáról a megyei kormányhivatal gondoskodik.

14. Sertéstartó telepre kizárólag azok a személyek léphetnek be, akiknek feltétlenül szükséges, de csak kéz- és lábbeli fertőtlenítés, átöltözés vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után. A sertéstartó épületbe (ólba) belépni csak a kizárólag az erre a célra használt ruhában és lábbeliben, vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után szabad.

15. A gazdaságba nem szállítható sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi. Sertéseket csak megbízható, a központi adatbázisban nyilvántartott helyről, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni.

16. Nagylétszámú telepet olyan kerítéssel kell körülvenni, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására. Kislétszámú árutermelő állományok esetében a kerítés ajánlott. A fertőzött terület sertésállományai esetében a kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel kell körülvenni a vadállománnyal való érintkezés megakadályozása érdekében, vagy olyan más módszert kell alkalmazni, ami kizárja a házi sertések és vaddisznók érintkezését.

17. Nagylétszámú állományok esetében kötelező, kislétszámú árutermelő állományoknak ajánlott olyan, az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványvédelmi intézkedési terv, amely kiterjed a személyi higiéniára, illetve a takarítás és fertőtlenítés végrehajtására is.

18. Az illetékes járási hivatal minden sertéstelepen fokozottan ellenőrzi a járványvédelmi követelményeknek való megfelelést, különösen az élelmiszerhulladék (moslék) etetésére vonatkozó tilalom betartását. Az érintett sertésállományt állami kártalanítás nélkül fel kell számolni, ha bizonyítást nyer, hogy az élelmiszerhulladék (moslék) etetésre vonatkozó tilalmat szándékosan megszegték.

19. Ha a sertések takarmányozására szánt lekaszált fű vagy termőföldről származó gabona olyan területről származik, ahol már megállapításra került a betegség, azt az ASP vírusának inaktiválása érdekében kezelni kell, vagy 30 napig olyan helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá.
Mielőtt szalmát a sertések almozására használnak, azt kezelni kell az ASP vírusának inaktiválása érdekében, vagy azt 90 napig olyan helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá, ha ezek olyan helyről származnak, ahol már megállapításra került a betegség.

20. A sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történő vágást (házi vágás) az illetékes Járási Hivatalnak legalább 48 órával a vágást megelőzően. A járási főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt húsvizsgálat, illetve virológiái vizsgálat céljából történő mintaküldés előírásáról.

21. Élő sertések az állattartó telepet csak a járási főállatorvos előzetes engedélyével hagyhatják el. A járási főállatorvos az engedélyt az alábbiak szerint adja meg, függetlenül attól, hogy milyen kockázati területre és milyen célból -továbbtartásra vagy vágóhídra -kívánják kiszállítani a sertéseket.

a) A fertőzött területről továbbtartásra vagy vágóhídra -közvetlen levágás céljából -történő szállítás esetén az engedély akkor adható meg, ha az előírt vérvizsgálat kedvező eredményén túl az alábbi klinikai vizsgálatot a szállítást megelőzően legfeljebb 24 órán belül kedvező eredménnyel elvégezték. A telep valamennyi olyan alegységében (légterében) a hatósági állatorvosnak el kell végezni a sertések klinikai vizsgálatát, amelyekben az elszállítandó sertéseket tartják. A három hónaposnál idősebb sertések esetében e vizsgálatnak magában kell foglalnia a sertések egy részének hőmérőzését is. Legalább annyi sertést kell hőmérőzni, amennyi 95%-os biztonsággal lehetővé teszi a láz kimutatását, ha az 10%-os gyakorisággal fordul elő ezen alegységekben. A szállítmányt a 87/2012. (Vili. 27.) VM rendeletben előírt állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amelyet a hatósági állatorvosnak ellen kell jegyeznie.

b) A fertőzött területről továbbtartás vagy azonnali vágás céljából való szállítás esetén a kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára -az elszállítást megelőző 7 napon belül -alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95%-os biztonsággal lehetővé teszi 10%-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni.

c) További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül fertőzött területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja. Továbbtartás céljából történő kiszállítás esetén a magyarországi rendeltetési helyen a fertőzött területről származó sertéseket legalább 40 napig karanténozni kell.

22. A fertőzött területről származó sertés, annak ondója, embriója vagy petesejtje az Európai Unió más tagállamába és/vagy harmadik országba nem hozható kereskedelmi forgalomba.
A megfigyelési zárlattal érintett terület lakosságát az intézkedésekről a települési önkormányzat jegyzőjének a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
Amennyiben a sertéstartó a fentiekben előírt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járási Hivatal élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.
A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
A határozat ellen a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (6722 Szeged, Fő fasor 16-20.) címezve, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 2.) kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint, amennyiben az ügyfélgazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó az ügyfél jogi képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság, úgy elektronikus ügyintézésre köteles. A keresetlevél IKR rendszer használatával nyújtható be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály a keresetlevelet az ügy irataival – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – 15 napon belül továbbítja a bírósághoz.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosuiására nincs halasztó hatálya. Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait 5 napon belül kell továbbítani a bírósághoz.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet.
A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – a jogszabálysértő vagy más jogalapon álló határozat meghozatalát látja indokoltnak, a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a határozatot hozó közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.

Indokolás
2019. december 9.-töl a megyében kettő esetben elhullott vaddisznóból a Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal Diagnosztikai Igazgatóságának Laboratóriuma afrikai sertéspestis vírust mutatott ki.
Erről hivatalomat a NÉBIH eredményközlö jegyzőkönyvekben tájékoztatta. (számai: ÁDI/2019/0029980/EK-6P10Q6 és ÁDI/2019/0031256/EK-PXR4CK. 2019. december 10.-én az Országos Föállatorvos ÉFHÁT/268-2/2019. számú utasításában fertőzött területet jelölt ki és rendelkezett a Helyi Járványvédelmi Központ (továbbiakban HJK) felállításáról. 2019. december 20.-án ÉFHÁT/275/2019. számú utasításában kibővítette a fertőzött területet a betegség vaddisznóban történő ismételt elsődleges megállapítása miatt.
A fentiek alapján a Békés Megyei Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (a továbbiakban: eljáró hatóság) a mellékletben felsorolt közigazgatási egységek teljes területét a BE/23/11-42/2019. számú határozatával vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) miatt fertőzötté nyilvánította.
Az Országos Főállatorvos 2/2019 számú határozata mellékletével kiadott Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó mentesítési terve 2.2.3.2 pontja és 2.3.3.2 pontja alapján a sertésállományokban végrehajtandó azonnali intézkedésként A HJK az ASP-vel fertőzött terület és az SZKT elrendelését követően haladéktalanul hatósági megfigyelés alá helyezi a sertéstartó telepeket, és elrendeli a rendelkező rész szerinti intézkedéseket.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 51. § (3) bekezdés u) pontja, az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (Vili. 22.) FVM rendelet 15. § (2) és (3) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (7) b) pontja, Országos Főállatorvos 2/2019 számú határozata vonatkozó előírásai alapján hoztam.
A hatóság döntése véglegességére vonatkozó rendelkezés az Ákr. 82. § (1) bekezdésén valamint 116. § (4) bekezdés a) és d) pontján alapul.
A határozat azonnali vég re haj tatóság át az Ákr 84. § a) pontja alapján rendeltem el.
A közigazgatási peres eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről és módjáról az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 38. §, 39. § (1) bekezdés és a 608. §, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél továbbításáról és a tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 40. §-a és a 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.
Az illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (b) pontja, határozza meg.

Békéscsaba, 2020. január 09.
Dr. Takács Árpád \ kormánymegbízott nevébemés megbízásából