Skip to main content

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézéssel összefüggésben

2018. február 22. csütörtök

Békés Megye Valamennyi Települési Önkormányzatának
Címzetes Főjegyzője/Jegyzője részére
Székhelyeiken
Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
A Békés Megyei Kormányhivatal és a megyében működő települési önkormányzatok közötti
együttműködés, egymás kölcsönös tájékoztatása és a hatékony ügyfélkiszolgálás érdekében indokoltnak
látom a kormányhivatal feladatellátását érintő változásokról történő tájékoztatást annak okán is, hogy a
változások az ügyfelek széles körét érintő, nagyobb érdeklődésre számottartó ügyköröket érint.
Mindezek érdekében, a 2018. január 1-jén bekövetkezett változásokkal összefüggésben az alábbiakról
tájékoztatom:
A földhivatali ügyek vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 25. § (5)
bekezdése értelmében az ingatlan-nyilvántartási eljárás során kérelmet kizárólag írásban lehet
előterjeszteni.
Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi ügyek tekintetében az egyes állatbetegségek
megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről
szóló 148/2007. (XII.8.) FVM rendelet 6.§-ában foglaltak szerint a támogatási kérelmeket mellékleteivel
postai úton kell megküldeni a kedvezményezett telephelye szerint illetékes Kormányhivatal részére,
melyhez – az előírt rendelkezés szerint – a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett
nyilatkozat eredeti példányát kell csatolni.
Az agrár-és vidékfejlesztési támogatási ügyek esetében kizárólag szakrendszeren keresztül kezelt az
összes jogcím az Egységes Kérelmek (EK), és a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló
támogatási kérelmek kapcsán. A nemzeti támogatások kapcsán kizárólag szakrendszeren keresztül
kezelt kérelemtípusok: átmeneti nemzeti anyatehén, termeléshez kötött anyatehén, átmeneti nemzeti
anyajuh, termeléshez kötött anyajuh, termeléshez kötött tejhasznú tehén, termeléshez kötött hízott bika
tartás, agrárkár-enyhítés. Az említett támogatások kapcsán nem kizárólag szakrendszeren keresztül
kezelt kérelemtípusok – azaz papír alapon benyújtandó, azonban feldolgozása elektronikus
szakrendszerben történik- varroa atka, baromfi-, sertés állatjóléti jogcímek iránti támogatási és kifizetési
kérelmek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a papír alapon beérkezett vis maior kérelmeket érdemi vizsgálat
nélkül el kell utasítani. Kivétel: Amennyiben a papír alapú vis maior bejelentés keltezésének és postára
adásának időszakában hosszú távú – 2 napnál tovább tartó – informatikai hiba, kimaradás (a
továbbiakban: informatikai probléma) állt fenn az EK vis maior benyújtó felületén.
Társadalombiztosítási szakterületen adatbázis-kezelési, megtérítési és méltányossági ügyek
vonatkozásában a szakmai irányítószerv honlapjáról https://e-uqyintezes.onvf.hu/ elérhetően
ügyfélkapun keresztül az alábbi hatáskörök esetében van lehetőség az ügyfélnek a kérelmét
benyújtania:
• Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan
• Kérelem-adatlap az egyszeri segély igényléséhez
• Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez
A foglalkoztatási szakterület vonatkozásában az alábbi hatáskörök esetében van lehetősége az
ügyfélnek szakrendszeren keresztül benyújtania kérelmét, ugyanakkor szükséges a dokumentáció,
illetve a kérelem papír alapú benyújtása is:
® Bérgarancia támogatás, TEA program
• Közfoglalkoztatási támogatások – KTK program (közfoglalkoztatási támogatások keretrendszere)
Az alábbi hatáskörök vonatkozásában a jogszabály lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést:
• a foglalkoztatást elősegítő támogatások
• foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások,
• bérköltség támogatás,
• munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása,
• csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás,
• munkaeröpiaci programok támogatása,
® munkaviszonyban állók képzése,
• munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatások közül a helyközi
utazás támogatása és a csoportos személyszállítás támogatása,
• munkaerő-kölcsönzők és magán-munkaközvetítők nyilvántartásba vétele.
Az ügyfélnek továbbra is személyesen kell eljárnia az álláskeresőként való nyilvántartással, az
álláskeresők ellátásával, valamint a természetes személynek nyújtott foglalkoztatást elősegítő
támogatással (pl.: vállalkozóvá válást elősegítő támogatások, képzés, lakhatási támogatás) kapcsolatos
eljárás során.
Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás-, illetve a gyógyszersegélyre vonatkozó kérelmeket csak írásban,
személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
Kérem, a fentieknek megfelelően szíveskedjen tájékoztatni az ügyfeleket.