Cookie felhívás

Közlemények


Tájékoztató a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

2020. szeptember 12. 8:29


A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának tájékoztatója a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról 2020. szeptember
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a kutak vízilétesítmények, amelyek
megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély
szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra
egyaránt meg kell kérni az engedélyt. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése határozza meg azon kutak körét,
amelyek engedélyezését a települési önkormányzat jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró
hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság. A lakossági felhasználási célú
kutak döntő többsége a jegyző engedélyezési hatáskörébe tartozik.
Az engedélyezés egyik célja a kutak regisztrálása, amelyre a vízkészletek mennyiségével való
fenntartható gazdálkodás (vagyis ne használjunk többet, mint amennyi víz utánpótlódik, mert
az hosszútávon a vízadó rétegek és ezzel a kút kimerüléséhez is vezet) miatt van szükség.
Másrészt felszín alatti vizeink minőségi viszonyainak, esetleges szennyeződésének nyomon
követése is kiemelt cél annak érdekében is, hogy a megfelelő célra a megfelelő minőségű
vizet használjuk. Egy rosszul megépített kút a szennyeződés terjedését nagy mértékben
elősegítheti. A már elszennyeződött felszín alatti vizeink minőségének javítása, a
szennyeződés terjedésének megállítása költséges, hosszú folyamat. A kutak olyan műszaki
létesítmények, amelyek az emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín alól, építésük
hozzáértést igényel. Az engedélyezés másik célja, hogy a kutak hatósági felügyelet mellett
létesüljenek, azokat megfelelő tudással rendelkező kútfúró szakember készítse, így az
engedély egyfajta minőségi garanciát is jelent.
Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény kielégítésére használják, a kút saját
célú ivóvízműnek minősül. Új saját célú ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a közműves
ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. Ivóvízcélú hasznosítás esetén a kitermelt víz
minőségének meg kell felelnie az ivóvízminőségi követelményeknek. A meglévő ivóvízmű,
ha a vezetékes ivóvízellátás közben kiépült, egyéb házi vízellátás céljára (nem ivóvíz)
engedélyezhető és továbbhasznosítható. A települési önkormányzat jegyzője talajvizet és parti
szűrésű vizet kitermelő kutakra adhat engedélyt. Általánosságban elmondható, hogy a talajvíz
minősége Magyarországon döntő többségében emberi fogyasztásra alkalmatlan, ezért
ivóvízcélú hasznosítás esetén kiemelt fontosságú a vízminőség vizsgálata. A mélyebb, réteg-,
vagy karsztvizet kitermelő kutak engedélyezése a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe
tartozik (https://www.katasztrofavedelem.hu/130/vzgyi-s-vzvdelemi-hatsgi-tevkenysg). Arról,
hogy egy kiépítendő, vagy már kiépített kút melyik hatóság hatáskörébe tartozik (melyiknél
kell engedélyt kérni), a helyi település jegyzőjétől érdemes előzetesen érdeklődni. A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok:
 Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A kitermelt víz használata során
keletkező szennyvizeket a környezetet nem veszélyeztető módon kell elhelyezni.
 Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó
létesítménnyel összekötni tilos, mert a talajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az
ivóvíz hálózatba kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.
 A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a
felhasználó a közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, vízmérőt kell beépítenie, és
kérnie kell annak a leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását
a víziközmű-szolgáltatótól.
 A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály
szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember)
közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak
vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert kút bármilyen vízjogi engedélyezési
eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember
közreműködése.
A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg
kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem
jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés,
a megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.
A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében a vízjogi
engedélykérelemhez a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti,
a kútra vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció benyújtása szükséges. A
kérelem benyújtható az ASP rendszeren keresztül az e-önkormányzat portálon (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap), vagy ha azt magánszemély nyújtja be, papír alapon. Az
engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes. Vonatkozó hatályos jogszabályok:
 1995.évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról
 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról

Békés Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

 

 

Megyei Jogú Városi, Városi,                                                   Iktatószám: BÉK-ÁHI/97-128/2020.

Nagyközségi, Községi Önkormányzat                                                Hiv.szám: –

Jegyzőjének                                                                               Ügyintéző: Vágvölgyi Tibor

                                                                                                    Telefonszám: 06-66/524-141

Székhelyén                                                                                            

 

Tárgy: Tájékoztató a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága tájékoztatót adott ki a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról.

A tájékoztató az alkalmazás központ dokumentumtár/települési portál rovatában elérhető és jelen levélhez is csatolásra került.

 

 

Békéscsaba, 2020. szeptember 7.

 

 

Tisztelettel:

 

Benkovics Ilona s.k.

államháztartási irodavezető

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1db lakossági tájékoztató levél

Készült:   2 példányban

Kapják:   1.sz. pld.: Címzettek elektronikus úton

2.sz. pld.: Irattár


meghívó Murony testvértelepülési

2020. augusztus 31. 20:25


MEGHÍVÓ
Testvértelepülési program

 

Murony Község Önkormányzata támogatást nyert az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című projektjére. A projekt keretében a testvértelepülési kapcsolatok és a helyi közösség erősítése céljából Testvértelepülési programok kerülnek megrendezésre 2018-2019-2020. években.

  1. szeptember 05-én a program keretén belül sport- és hagyományőrző programok, gyermek programok, a nemzetiségek és a magyarság értékeit, a település értékeit bemutató, valamint gasztronómiai programelemek kerülnek megszervezésre és megvalósításra.

 

IDŐPONT:                         2020. szeptember 05.

HELYSZÍN:                        Murony, Művelődési Ház, Szarvasi utca 1/4.

PROGRAM:

10:00                     A RENDEZVÉNYT MEGNYITJA SZEGFŰ GÁBOR POLGÁRMESTER

10:00 – 18:00      MURONYI ÉS IZSAI ÉRTÉKEK KIÁLLÍTÁSA

10:00 ÓRÁTÓL   HAGYOMÁNYOS HÚZOTT RÉTES KÉSZÍTÉS BEMUTATÓ ÉS KÓSTOLTATÁS

10:00 – 17:00      HUNGARIKUM JÁTSZÓHÁZ KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

10:00 – 17:00      JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK

10:00 – 18:00      UGRÁLÓVÁR

14:00 – 17:00      SPORTPROGRAMOK (ROLLEREZÉS, ÍJÁSZAT)

13:00 – 15:00      BUSZOZÁS A KOLBUSSZAL MURONYBAN

15:00 – 16:00      Repülő Róka Gyermekzenekar zenés gyermekműsora

17:00 – 18:00      HEVESI IMRE ZENÉS MŰSORA

17:00 – ÓRÁTÓL     BATYUS SZALONNASÜTÉS

18:30                     TOMBOLASORSOLÁS

 


Szúnyoggyérítés

2020. július 30. 13:36


Murony Község Önkormányzata

JEGYZŐJÉNEK

5672 Murony

Földvári u. 1.

 

Tárgy: Értesítés

Tisztelt Jegyző Úr!

Értesítem Önt, hogy földi kémiai szúnyoggyérítési munkát Murony község területén, az Önkormányzat által megadott területen, a BFKH Népegészségügy által engedélyezett DELTASECT PLUS 1,2 ULV szúnyogirtó szerrel meteorológiai körülmények függvényében (+1—3napos eltéréssel) a késő esti órákban tervezzük elvégezni.

Kijuttató eszköz:  IGEBA TF 95 , Puls-FOG K20-30 BIO
Melegköd-képzéssel történő kijuttatás

Kivitelezők:  Varga Sándor Péter eü. gázmester

                        Varga Péter e.ü. gázmester

Időpont:

2020-07-31

Tartalék napok:

2020-08-01,02

Kérem, az irtások időpontjáról a méhészeket kiértesíteni szíveskedjen!

 

Békés, 2020-07-29.

 

Tisztelettel:

Varga Sándor Péter

ügyvezető


Szúnyoggyérítés

2020. július 6. 12:35


Tisztelt Cím! A Rovért Kft értesíti Önt, hogy a földi kémiai szúnyoggyérítési munkát

Murony község területén, a meteorológiai körülmények függvényében

(+;- 1 -3 napos eltéréssel) a késő esti órákban tervezzük elvégezni.

 

Időpont: 2020.07.13. pótnap: 2020.07.14.

Felhasznált irtószer: Deltasect Plusz 1,2 ULV

A kijuttatás módja: a melegköd-képző szer kijuttatása melegköd-képző berendezéssel /IGEBA/
Kérem a kezelések időpontjairól

a méhészeket és a lakosságot szíveskedjenek
kiértesíteni!

Békés, 2020.07.06. Tisztelettel: Reisinger Mátyás ügyvezető


Pályázat

2020. június 30. 10:30


Tisztelt Muronyi Lakosok!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázattal, amit 2020.04.24.-én nyújtott be Önkormányzatunk „Orvosi rendelők fejlesztésére” 10 645 158.- Ft, valamint „Orvosi eszköz beszerzésre” 2 999 996.- Ft támogatást nyert településünk.

Köszönetemet szeretném kifejezni Dankó Béla Országgyűlési Képviselő Úrnak a támogatásért.

Szegfű Gábor sk. polgármester


BÉKÉS TORTÁJA

2020. június 30. 9:13


Tortakészítő verseny nemcsak profiknak!

 

 

Békés Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti a BÉKÉS TORTÁJA gasztronómiai versenyt.

 

A verseny célja: a Békési Járás településein élő lakosok (Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos, Mezőberény, Köröstarcsa) saját maguk által sütött tortáinak versenye.

 

Az elkészített torták kritériumai: 20 cm átmérőjű, kerek torta, küllemében és díszítésében Békéshez köthető, nem tartalmazhat különleges alapanyagot és nem ehető díszeket a dekoráció sem. Az idei téma a dió, amely alapanyagként valamilyen formában jelenjen meg benne. Egy versenyző maximum két tortával nevezhet.

 

A verseny menete: az alábbi nevezési határidőig küldjék be nevezési lapjukat a torta receptjével az alábbi címre. A nevezési lap megtalálható a Békési Újság 2020. június 30-i számában vagy letölthető a bekesvaros.hu és a bekesmatrix.hu oldalról. A verseny zsűrije a nevezési határidőt követően összehívja a versenyre jelentkezőket, és részletesen megadja a torták elkészítésének szempontjait, határidejét és a leadás helyét, időpontját. Ezt követően a szakmai zsűri kiválasztja majd az idei év „BÉKÉS TORTÁJÁT”, a verseny eredményhirdetésére az augusztus 20-i szabadtéri programok alkalmával kerül sor. A győztes torta egy éven keresztül viseli a „BÉKÉS TORTÁJA” címet, amit a helyi cukrászok értékesítenek majd felváltva. A győztes tortát a Madzagfalvi Napokon készítik el a cukrászok óriási méretben.

Nevezési határidő: 2020. július 19.

Nevezés helye:

Békési Polgármesteri Hivatal (5630 Békés, Petőfi u. 2.)

A borítékra kérjük, írják rá „BÉKÉS TORTÁJA”

Verseny résztvevői: 0-100 éves korig a Békési Járás településeinek lakosai (Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos, Mezőberény, Köröstarcsa)

A szakmai zsűri tagjai: Nagy Lajos, Lagzi János, Sipaki István, Juhász Zoltán cukrászmesterek

Ötletgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka


K É P Z É S F E L H Í V Á S

2020. június 30. 9:10


K É P Z É S     F E L H Í V Á S

 

Egy EFOP-os pályázat keretében három napos, 15 fős Munkaerőpiaci reintegrációs képzésen vehet részt minden 16-64 év közötti nő, attól függetlenül, hogy aktív dolgozó, közfoglalkoztatott, vagy álláskereső.

A képzés három egymást követő napon kerül megtartásra, melynek végén – amennyiben nem volt hiányzása a résztvevőnek – a résztvevők nettó 25.400.-Ft összegű díjban részesülnek.

A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak, de számonkérés nem lesz.

Képzés helye: Művelődési Ház Murony, Szarvasi u. 1/4.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Polgármesteri Hivatal titkárság

Jelentkezés határideje: 2020. július 6.

 

dr. Takács Zsófia


TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

2020. június 29. 10:55


TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy kerületünk területén földi úton történő
szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. július 03. napján, napnyugta utáni órákban.

Rossz idő esetén a védekezés 2020. július 04. napján, ugyanebben az időben
kerül elvégzésre.

Érintett helyszínek:
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a
szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy
letakarni.

A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető
berendezéseket kikapcsolni.

A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban
megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.

A
szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok
szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli
kisebb, pangó vízgyülemeket.


Tájékoztatás ügyfélfogadás szünetelésről

2020. június 29. 10:54


TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztisztviselők
napja alkalmából 2020. július 1-én ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük.
Szegfű Gábor sk.


Dareh Ügyfélfogadás

2020. június 28. 18:40


 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

– Murony-

– hulladékszállítás –

 

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:                5672 Murony, Földvári utca 1.

Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:

 

2020. július 2020.augusztus 2020.szeptember Nap megnevezése Időpont
14. 11. 8. Kedd 14:30-15:30h

 

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon:              +36/66/447-150

E-mail-ben:            ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Személyesen vagy postai úton:     5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Zrt.