Cookie felhívás

Közlemények


Helyi népszavazás kérdése

2017. december 1. 9:18


 

KIVONAT

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. november 29-én tartott testületi ülésének

jegyzőkönyvéből:

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:

 

77/2017. (XI. 29.) önkormányzati határozat

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Angéla (5672 Murony, Juhász u. 1.) szám alatti lakos által, az „Egyetért-e Ön azzal, hogy DIGI Kft. által, a Muronyi Óvoda közvetlen szomszédságába építendő, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által „lehetségesen rákkeltő” kategóriába sorolt mobil telefontorony, Murony lakott területétől minimum 1500 méterre épüljön fel?” helyi népszavazásra bocsátott kérdés esetében a helyi népszavazást okafogyottság címén nem tűzi ki.

A képviselő-testület helyi népszavazást elrendelését elutasító határozata elleni felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani.

A felülvizsgálati kérelmet – a Gyulai Törvényszékhez (5700 Gyula, Béke sgt. 38.) címezve – úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a Muronyi Helyi Választási Bizottsághoz (5672 Murony, Földvári u. 1.)

A jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell:

 a kérelem – választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,

 a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

 a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A jogorvoslati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók.

Indokolás

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muronyi Helyi Választási Bizottságnak a 2/2017. (XI. 6.) számú határozatát, valamint a tájékoztatását a Kiss Angéla (5672 Murony, Juhász u. 1.) szám alatti lakos által, az „Egyetért-e Ön azzal, hogy DIGI Kft. által, a Muronyi Óvoda közvetlen szomszédságába építendő, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által „lehetségesen rákkeltő” kategóriába sorolt mobil telefontorony, Murony lakott területétől minimum 1500 méterre épüljön fel?” helyi népszavazásra bocsátott kérdés esetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény szerint a 2017. november 29-i ülésén tudomásul vette, egyben a népszavazás kezdeményezésének alapjául szolgáló 90/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozatát visszavonta.

 

A fentiek alapján Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Ezen határozat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 53., 55., valamint 58. §-ainak rendelkezésein alapul, a Képviselő-testület feladat- és hatásköre a törvény 58. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 58. §-án, valamint a Ve. 224. §-án alapul.

 

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 

 

kmf.

 

Fekete Ferenc Zoltán sk.                                                              Dr. Baji Mihály sk.

polgármester                                                                                jegyző

 

 

Fekete Zoltán Ferenc sk.                                                                Egeresi Imre sk.

jegyzőkönyv hitelesítő                                                             jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

A kiadmány hiteles.

A kiadmány hiteléül: Murony, 2017. november 30.                                        Nagy Beatrix

jegyzőkönyvvezető

 

 


CO ÉS KÉMÉNY tájékoztató-2

2017. december 1. 9:09


A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja az érintettek figyelmét a szénmonoxid-mérgezés és a kéménytüzek veszélyeire. Minden fűtési szezonban hallani kéménytűzről, füstmérgezésről, szén-monoxid mérgezésről. Kellő odafigyeléssel, a vonatkozó előírások betartásával, szakmai segítség igénybevételével azonban mindezek elkerülhetőek.
I. Jogi szabályozás
2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről (továbbiakban: Kstv.) 2. § (4) „Sormunka keretében a. az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását; b. az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát; c. a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is; d. az égéstermék paramétereinek ellenőrzését; e. az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását; f. a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését; valamint g. a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését. kell elvégezni.” (7) „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari szolgáltatótól vagy a (11) bekezdés szerinti esetben a kéményseprő-ipari szervtől megrendelni.” (11) „A kéményseprő-ipari szerv látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet megrendelés alapján költségtérítés ellenében az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó ingatlanok esetében is, ha a megyei ellátási területen nem működik kéményseprő-ipari szolgáltató.” 5. § (1) „Az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató e törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, ha” a) olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik; b) tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn. 5. § (2) „Az ingatlan használója köteles” a) a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató a törvényben meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani! b) a közvetlen tűz- és életveszélyre utaló szabálytalanság esetében a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését azonnal szüneteltetni.

c) következő ellenőrzésig megszüntetendő egyéb hibákra utaló szabálytalanságokat legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni. d) a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét biztosítani, tisztítást-karbantartást a gyártó, forgalmazó által meghatározottak szerint elvégezni, annak kalibrálását a megfelelő gyakorisággal, de legalább ötévente elvégeztetni, a szén-monoxid-érzékelő műszaki élettartam lejártát követően cseréről gondoskodni, illetve a berendezés megfelelőségéről, cseréjéről szóló dokumentumokat megőrizni. 5. § (5) „A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén a) a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló; b) a vendégéjszaka eltöltésére használt; c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló; d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló; e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtérösszeköttetésben lévő helyiségben van.” 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
3. § (1) „A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó” a. A Kstv. 2. § (4) a) és c)-g) pontjában (továbbiakban: sormunka) meghatározott feladatokat legalább évente egy alkalommal, b. az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát négyévente egy alkalommal, c. időlegesen használt ingatlanok esetében négyévente egy alkalommal, d. olyan égéstermék-elvezetőnél, amelyre gáznemű anyaggal üzemelő tüzelőberendezés vagy zárt égésterű tüzelőberendezés csatlakozik kétévente egy alkalommal a meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi el. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat
195. §. (6) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
II. Égéstermék- elvezetők használati szabályai
Olyan égéstermék-elvezető berendezés (kémény) nem használható, amelynek falába éghető anyagot tartalmazó B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota, nem megfelelő, illetve amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és összekötő elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.
Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait nem éghető anyagú (A1 tűzvédelmi osztályú) anyaggal hézagmentesen lezárva, a koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani.
A keletkezett füst elvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, megfelelő minősítéssel rendelkező összekötő elem (füstcső) használható. Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.
III. A szén-monoxid mérgezés megelőzése A szén-monoxid-mérgezés elsősorban valamely tüzelő berendezés nem megfelelő üzemeltetéséből adódik. A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetetlen része az égéstermékelvezető, a kémény. Amennyiben a kémény járata leszűkül (behulló tégla, vakolat, beköltöző madarak, darazsak stb. miatt), úgy a helyiség levegőjét használó, nyílt égésterű hőtermelőberendezésből az égéstermék egy része vagy egésze a helyiségbe áramlik vissza. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentrációja megemelkedik, ami rosszullétet vagy halált okozhat.
További veszélyforrást jelenthet a vaskályha, a gázkonvektor, a cserépkályha, a kandalló, a kemence hozzá járulhat a gáz felszabadulásához. Különös figyelmet kell fordítani a propánbután gázpalackkal működő sziesztakályhák üzemeltetésekor, mivel ezek a berendezések az átlagosnál nagyobb a szén-monoxid kibocsátása, ráadásul kivezető kéménnyel nem rendelkezik.
A nyitott égésterű tüzelőberendezések megfelelő működéséhez szükséges levegő utánpótlását biztosítani kell, ezért a lakásfelújításhoz kapcsolódó nyílászáró beépítésénél fokozott figyelemmel kell eljárni, lehetőség szerint szakember véleményét kikérni. Szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően az érintett égéstermék-elvezetőt (kéményt) csak helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismételten üzembe helyezni, melyet a kéményseprő jogosult elvégezni! A jogszabály betartását a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi!
IV. A káresetek elkerülése érdekében tartsuk be az alábbiakat:
Az égéstermék-elvezető rendszer nem megfelelő műszaki állapota, vagy a tisztítás hiánya kéménytüzek és szén-monoxid mérgezések okozója is lehet, ennek érdekében a kémények időszakos ellenőrzését, tisztítását el kell végeztetni! a) A kémény állapotát előírt időszakonként ellenőriztetni kell! b) Minden berendezés beszerelését és telepítését csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti! c) Az időszakos és kötelező felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket kizárólag csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti! d) Az ingatlan használója köteles biztosítani a kéményseprők munkavégzéséhez szükséges feltételeket! Lehetővé kell tenni az érintett helyiségbe való bejutást, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutást, a tisztítónyílás, az összekötőelem biztonságos megközelíthetőségét, tisztíthatóságát és a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílást. e) A feltárt hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni!


Szociális tűzifa Tájékoztató

2017. november 14. 22:18


Tisztelt Lakosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

november 14 – december 1. napig 

szociális tűzifa iránti kérelmet lehet benyújtani Murony Község Önkormányzatához.

A kérelem nyomtatványa átvehető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.murony.hu).

 

Az adatlaphoz mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt lakó személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását: munkáltatói igazolás, nyugdíjösszesítő és az utolsó havi nyugdíj szelvény vagy számlakivonat, illetve egyéb jövedelem esetén a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot.

Tűzifa támogatást csak egy kérelmező nyújthat be ugyanazon ingatlan esetében és csak akkor, ha tűzifával fűtenek, a jogosultságot meghatározó jövedelemhatár család esetén a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 250%-a, azaz 71.250-Ft, egyedül élő esetén 350%-a, azaz: 99.750-Ft.

 

Az elbírásánál előnyben részesül aki:

 • a Gyermekvédelmi törvényben szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 • időskorúak járadékára, vagy
 • aktív korúak ellátására, illetve
 • lakásfenntartási támogatásra jogosult.

 

 

 

Murony, 2017. november 13.

 

 

                                                                            Fekete Ferenc Zoltán

                                                                                     polgármester

Rendelet>>

 


Egyenlő Bánásmód Hatóság referensi ügyfélfogadása

2017. november 12. 18:13


                 Forduljon az         

ügyfélszolgálatához, ha

neme,

faji hovatartozása,

bőrszíne,

nemzetisége,

nemzetiséghez

való tartozása,

fogyatékossága,

életkora,

egészségi állapota,

vallási-

vagy világnézeti meggyőződése,

politikai vagy más véleménye,

anyanyelve,

családi állapota,

anyasága vagy apasága,

szexuális irányultsága,

nemi identitása,

vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Csűri Gábor Békés megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/925-7454, gcsuri@gmail.com

Csabagyöngye Kulturális Központ Esély Irodája 
(Békés megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház)
5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4. IV. emelet, tel: 06 66/449-222/129, 06 20/329-0201, 06 20/264-4463

2017.11.03. (péntek) 08:00-12:00; 2017.11.10. (péntek) 09:00-13:00;

 

Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete

5700 Gyula, Kulcs u. 7., tel.: 66/361767

2017.11.24.(péntek) 08:00-12:00

 

Békés Város Polgármesteri Hivatala

5630 Békés, Petőfi u.2.
2017.11.13.(hétfő) 08:00-12:00

       Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939   www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu

 


Az emlékezés vámszedői / Trükkös tüzifa árusok Felhívás

2017. november 2. 10:50


Az emlékezés vámszedői

Közeleg Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteink sírját, elhelyezzük a kegyelet virágait, meggyújtjuk az emlékezés lángját. A temetőbe látogatóknak figyelniük kell személyes dolgaikra, az őrizetlenül hagyott értékek ilyenkor is veszélybe kerülhetnek.
A lopások, illetve az áldozattá válás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy fogadják meg a rendőrség tanácsait!  Táskájukat percekre se hagyják őrizetlenül a sírnál! Alkalom szüli a tolvajt!  Az autók utasterében, jól látható helyen ne hagyjanak értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, kabát, stb.)! A járműveket, miután leparkoltak, minden esetben zárják le, az ablakokat húzzák fel!  Lehetőség szerint használják a forgalmas, jól kivilágított parkolóhelyeket!  Kerékpároknál használjanak jó minőségű zárat, a gépkocsiknál pedig minden esetben kapcsolják be a riasztót.  Ha utaznak, nagy tömegbe mennek, fordítsanak fokozott figyelmet értékeikre!  Ne tartsanak pénztárcát, okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska, kabát külső zsebeiben! Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belső zsebek, vagy az övön hordható, illetve a ruha alatt nyakba akasztva viselhető táskák.  Bankkártyájuk mellett soha ne legyen ott a PIN kód!  Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő embert látnak maguk mellett, ellenőrizzék, hogy megvannak-e az értékeik!  Ha tetten érik a tolvajt, hangosan kérjenek segítséget!
Aki bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es ingyenes segélyhívó telefonszámon!

TRÜKKÖS TŰZIFA ÁRUSOK NE VÁLJON CSALÁS ÁLDOZATÁVÁ!

Az ősz beköszöntével közeleg a fűtési szezon, a legtöbben ilyenkor szerzik be a téli tüzelőt. Az utazó árusok körében idén is megjelenhetnek a tűzifával házaló kereskedők, akik házról-házra járva próbálják értékesíteni teherautóik rakományát.

Kérjük, hogy fogadják meg a rendőrség tanácsait:

 Csak telephellyel rendelkező, leinformálható, számlaképes kereskedőktől vásároljon tűzifát! A megvásárolt tüzelőanyag kifizetésekor kérjen számlát!  Kerülje a házaló árusokkal történő üzletkötést! A fa eredete, minősége és mennyisége az ismeretlen kereskedők esetében általában nem ellenőrizhető vissza.  Ne rendeljen telefonon! A fa mennyisége, fajtája és a minősége telefonon nem ellenőrizhető, míg a telephelyen személyesen is meggyőződhet a vásárolni kívánt fa tulajdonságairól.  Mérlegeljen előre! A fa típusától, keménységétől és nedvességtartalmától, valamint a feldolgozás és a berakodás módjától is függ, hogy mázsára, vagy köbméterben gazdaságosabb a fűtőanyag megvásárlása.  Ne feledje, hogy az erdei köbméter és a hasított köbméter között jelentős különbség van. Ha kalodában vásárolja meg a tűzifát, legyen jelen annak szétbontásánál! Az ömlesztett fa mennyisége gyakran megtévesztő, így könnyen csalás áldozatává válhat.  Átvételkor is ellenőrizze le a kiszállított tüzelő mennyiségét – amennyiben lehetséges – Ön, vagy megbízottja legyen jelen a fa mérlegelésekor!  Ne fizessen előre! A vételárat a kiszállított áru mennyiségének, minőségének ellenőrzése után adja át a szállítóknak. Ha elégedetlen a szállítmánnyal, vagy kifogása van, nem köteles átvenni az árut.
Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó telefonszámon!


Értesítés Szelektív Hulladékgyűjtő kukák ról

2017. november 2. 10:12


ÉRTESÍTÉS

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

október 30.-tól

folyamatosan kerülnek kiosztásra a szelektív hulladékgyűjtő kukák.

Az ingyenes szelektív hulladékgyűjtő átvételére az jogosult, aki rendelkezik érvényes hulladékszállítási szerződéssel. Akinek nincs érvényes szerződése annak előbb Békés, Verseny u. 4. szám alatt a BKSZ-Plusz Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.-vel kell szerződést kötni, utána veheti át a szelektív gyűjtőtartályt.

A szelektív hulladék elszállítása a hónap utolsó péntekén, a kommunális hulladék szállításával megegyező időben történik.

A gyűjtőtartály igénybevételéért, és az elszállításért külön díjat nem kell fizetni.

A kukák átvétele személyesen a Polgármesteri Hivatalban történik, melyhez a személyi igazolványát mindenki hozza magával.

A kuka átvételére az időpontokban van lehetőség:

Hétfő:               8 – 16

Kedd:               8 – 16

Szerda:             8 – 16

Csütörtök:       8 – 16

Péntek:             8 – 12

 

 

                                                                                                                                   Tisztelettel

                                                                                                                             Fekete Ferenc Zoltán

                                                                                                                                    polgármester


Meghívó Pályaválasztási Vásár

2017. november 2. 10:08


KIEMELT SZAKMAI ELŐADAS

A rendezvény időpontja:
2017. november 8-9.
INGYENES BUSZJÁRAT
a rendezvény mindkét napján Békéscsabán félóránként:
Autóbusz-pályaudvar – Petőfi utca – Szabadság tér
Iskolacentrum – CsabaPark
CsabaPark – Iskolacentrum – Szabadság tér
Petőfi utca – Autóbusz-pályaudvar
További információ a rendezvény Facebook oldalán, Pályaválasztási Vásár Békéscsaba
A rendezvényt a
Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatja.
Tisztelettel meghívjuk Önt a
Békés Megyei Kormányhivatal által szervezett
Pályaválasztási Vásárra.

A rendezvény helyszíne:
Békéscsaba, CsabaPark
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2.)
MEGNYITÓ
2017. november 8-án 10.00 óra
Köszöntőt mond:
Dr. Takács Árpád
a Békés Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
A rendezvényt megnyitja:
Dr. Parragh László
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaraelnöke
SZAKMAI PROGRAMOK
Ismerkedés a közép- és felsőfokú oktatási, intézményekkel – tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről
SZAKMABEMUTATÓK – munkáltatók, szakképző intézmények bemutatkozás a gyakorlatban
pályaorientációs-, és érdeklődés-vizsgáló KÉRDŐÍVEK
Szakmabemutató kisfilmek
TÁRLATVEZETÉS 9 szakirányban
KIS MESTEREK JÁTÉK -hiányszakmák megismerése játékosan
INNOVATÍV technológiák utcája
Hiányszakmák – PÁLYAKERÉK
Munkavállalás és tanulás az Európai Unióban
Ingyenes idegen nyelvi szintfelmérés
VILLÁMSPOTOK – pályaválasztással kapcsolatos rövid előadások diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek

 

 

 


Bursa felhívás

2017. október 11. 9:06


Murony Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot.

Pályázati adatlap letölthető: www.emet.gov.hu
Benyújtási határidő: 2017. november 7.

Fekete Ferenc Zoltán

      polgármester

 


EKS Távvezeték Felújítási Munkálatok

2017. október 3. 8:08


Tárgy: A „Szolnok-Békéscsaba 400 kV-os távvezeték alapjainak felújítása” megnevezésű projekt munkálatainak bejelentése
Tisztelt Dr. Baji Mihály Jegyző Úr!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyban megjelölt távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.) megbízásából társaságunk 2017. szeptember 20-tól megkezdte a távvezeték felújítási munkálatait. A munkavégzés előre láthatóan 2017. december 31-ig fog tartani. Az elvégzendő feladat a Szolnok-Békéscsaba 400 kV-os távvezeték meghatározott oszlopait érinti.
A munkavégzés a MAVIR Zrt. bejegyzett vezetékjoga alapján történik. A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon, vagy levélben a következő címre jelenthetik be:
EKS Service Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 24-28.
A kivitelező helyszíni munkavezetője:
Ceglédi Imre; EKS Service Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 24-28. tel: +36-30-221-7075
Felkérjük Önöket, hogy a helyben szokásos módon jelen értesítésünket közzétenni, és az esetlegesen Önöknél jelentkező károsultakat a megjelölt címre irányítani szíveskedjenek.

 


CO ÉS KÉMÉNY tájékoztató

2017. szeptember 13. 17:28


A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja az érintettek figyelmét a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek veszélyeire. Minden fűtési szezonban hallani kéménytűzről, füstmérgezésről, szén-monoxid mérgezésről. Kellő odafigyeléssel, a vonatkozó előírások betartásával, szakmai segítség igénybevételével azonban mindezek elkerülhetőek.

 1. Jogi szabályozás
 2. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről (továbbiakban: Kstv.)
 3. § (4) „Sormunka keretében
 4. az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
 5. az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
 6. a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is;
 7. az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
 8. az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
 9. a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését; valamint
 10. a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését.

kell elvégezni.”

(7) „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari szolgáltatótól vagy a (11) bekezdés szerinti esetben a kéményseprő-ipari szervtől megrendelni.”

(11) „A kéményseprő-ipari szerv látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet megrendelés alapján költségtérítés ellenében az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó ingatlanok esetében is, ha a megyei ellátási területen nem működik kéményseprő-ipari szolgáltató.”

 1. § (1) „Az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató e törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, ha”
  1. olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik;
  2. tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn.
  3. § (2) „Az ingatlan használója köteles”
 2. a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató a törvényben meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani!
 3. a közvetlen tűz- és életveszélyre utaló szabálytalanság esetében a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését azonnal szüneteltetni.
 4. következő ellenőrzésig megszüntetendő egyéb hibákra utaló szabálytalanságokat legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni.