Cookie felhívás

Közlemények


Afrikai sertéspestis betegség miatt fertőzött terület kijelölése

2020. január 11. 14:34


HATÁROZAT
Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség ismételt elsődleges előfordulása miatt a BE/23/11-2/2019. számú határozatomat az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglaltan módosítom, jelen határozat kiadásával az hatályát veszti.
Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség elsődleges előfordulása miatt a határozatom 1. számú mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak teljes területét vaddisznókban előforduló
afrikai sertéspestissel fertőzött területnek
minősítem.
A fertőzött területté minősítés a határozatom 3. számú mellékletében felsorolt településeket, illetve település részeket érinti.
A fertőzött területen elrendelt intézkedések:

1) Az fertőzött területnek minősített helyeken a járási hivatalnak valamennyi sertéstartó telepre megfigyelési zárlatot kell elrendelni. Valamennyi sertéstartó telepet és annak sertésállományát korcsoportok szerint nyilvántartásba kell vennie 60 napon belül. A szigorúan korlátozott területeken ezt a munkát állatorvosokkal kell elvégeztetni, akiknek járványügyi vizsgálatot is le kell folytatni.

2) Az állatlétszám változást a sertéstartó gazdaságokban az állattartónak naprakészen kell vezetnie, azt a hatósági állatorvos kérésére be kell mutatnia, aki az adatokat minden szemle alkalmával ellenőrzi.

3) Az állattartónak állatainak megbetegedéséről, elhullásáról azonnal értesíteni kell a hatósági állatorvost.

4) Az állattartónak sertése saját célra történő vágását a vágás előtt 48 órával be kell jelentenie az illetékes járási hivatalnak. A bejelentés után a járási főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt húsvizsgálat, illetve virológiái vizsgálat céljából történő mintaküldés előírásáról.

5) Valamennyi elhullott sertésből mintát kel! venni és meg kell vizsgálni afrikai sertéspestis kimutatása céljából az Országos Föállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint.

6) A sertéstartó gazdaságba nem vihető be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi.
A fertőzött területen belüli vágóhidra – közvetlen levágás céljából – vagy továbbtartásra, valamint a fertőzött területről a megye többi részére, illetve az ország egyéb megyéibe irányuló, továbbtartásra vagy vágóhídra történő szállítás esetén az engedély akkor adható meg, ha a szállítást megelőzően legfeljebb 24 órán belül a telep valamennyi olyan alegységében (légterében) a hatósági állatorvos elvégezi a sertések klinikai vizsgálatát, amelyekben az elszállítandó sertéseket tartják. A három hónaposnál idősebb sertések esetében e vizsgálatnak magában kell foglalnia a sertések egy részének hőmérőzését is. Legalább annyi sertést kell hömérözni, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi a láz kimutatását, ha az 10 %-os gyakorisággal fordul elő ezen alegységekben. A kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára – az elszállítást megelőző 7 napon belül – alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 10 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni.
További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül a fertőzött területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja. A továbbtartásra szánt sertéseket a szállítás után, a rendeltetési helyen 40 napig karanténozni szükséges.

7) A területen tartott sertések, azok ondója, embriója vagy petesejtje Közösségen belüli kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, illetve harmadik országba nem szállíthatók kivéve, ha a közösségi jogszabályokra, illetve harmadik, ország előírásaira figyelemmel, a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi.

8) A fertőzött területen található sertéstartó gazdaságokban lévő összes sertést elzárva úgy kell tartani, hogy vaddisznóval ne tudjon érintkezni az Országos Föállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint.

9) A sertéstartó gazdaságokban takarmányt, alomanyagot úgy kell elhelyezni, hogy vaddisznók ne férhessenek hozzá. A szénát és gabonát a termőföldekről történő beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig tárolni kell és csak ez után használhatóak sertések takarmányozására, almozására.

10) A sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő kéz és lábfertötlenítő eszközt kell elhelyezni és azt folyamatosan működtetni.

11) A sertéstelepek személyforgalmát a lehető legminimálisabbra kell korlátozni. Aki a sertéstelepekre be- vagy onnan kilép, köteles betartani az afrikai sertéspestisvírus elhurcolásának megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket.

12) A vaddisznóval érintkezett személyek csak átöltözés és a hatósági állatorvos által előírt fertőtlenítés után mehetnek sertéstartó gazdaságba.

13) Tilos a sertéstartó gazdaságba bevinni a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét, illetve minden olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az afrikai sertéspestis vírusával.

14) A kijelölt fertőzött területen kilőtt vagy elhullva talált összes vaddisznót a járási hivatalnak be kell jelenteni, aki intézkedik a mintavételről és a minta vizsgáló laboratóriumba küldéséről. A kilőtt vaddisznót ártalmatlanítani kell. A feladat végrehajtását Országos Föállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint kell elvégezni, kivéve, ha a 18.) pont szerint felhasználásra kerül. Ekkor a vizsgálati eredmény megérkezéséig elkülönítve kell tárolni. A feladat végrehajtását az Országos Föállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint kell elvégezni.

15) Az elhullott vaddisznókat a vadászatra jogosultaknak aktívan keresni kell a fertőzött területen belül. A feladat végrehajtását az Országos Föállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint kell elvégezni.

16) Valamennyi vaddisznó hulláját ártalmatlanítani kell. A feladat végrehajtását az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint kell elvégezni.

17) A vaddisznók állomány fenntartás céljából történő takarmányozása tilos. A vaddisznóállomány gyérítése, illetve annak előkészítése céljából a vadászatra jogosult területéhez mérten, havonta legfeljebb 10 kg/km2 takarmányt helyezhet ki a leshelyek közelében kialakított etetöhelyeken. A vadászatra jogosultnak nyilvántartást kell vezetnie az e célból felhasznált takarmányokról (hova, mikor, milyen takarmányt helyezett ki). Egyéb fajok etetést úgy kell megoldani, hogy az ilyen célból kihelyezett takarmányhoz a vaddisznó ne férhessen hozzá.

18) A fertőzött területről élő vaddisznó, vaddisznó test vagy azok húsa nem szállítható ki. A Helyi Járványvédelmi Központ (továbbiakban HJK) vezetőjének engedélyével, negatív eredményű vizsgálatok után – a vadászatra jogosult kérésére – a fertőzött területen belül felhasználható a vaddisznó test.

19) A 20), 21), 22). pontokban leírt kivételekkel tilos a fertőzött területen lévő vadászatra jogosultak területén valamennyi vadászható állatfajra vonatkozóan a társasvadászat és vaddisznók esetében egyéni és társas vadászat. A vaddisznóktól eltérő állatfajok esetében egyéni vadászatot csak járványvédelmi képzésen részt vett és ott eredményes vizsgát tett (továbbiakban: Járványvédelmi Vadászképzés) vadász folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki a Járványvédelmi Vadászképzés eredményes elvégzését igazolni nem tudja, a fertőzött területen csak az e képzést eredményesen elvégzett helyi vadász kíséretében vadászhat.

20) A fertőzött területen a vaddisznó állomány gyérítését a Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint meghatározott diagnosztikai kilövéssel kell végrehajtani.

21) A fertőzött területen belül, az afrikai sertéspestis esetek közelében az Országos Föállatorvos szigorúan korlátozott területeteket jelölt ki, mely Békés megyében a egybefüggően a 951650 956350 951150, valamint egybefüggően a 956750 951350 956550 956650 kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területére terjed ki. A szigorúan korlátozott területen a 19., ponttól eltérően a HJK vezetője külön kérelemre engedélyezheti vaddisznóktól eltérő állatfajok egyéni és társas vadászatát, ha a területről rendszeresen történik vaddisznó hullából mintaküldés.

22) A fertőzött terület egyéb részein a 19., ponttól eltérően a HJK vezetője külön kérelemre engedélyezheti vaddisznóktól eltérő állatfajok társas vadászatát és a vaddisznók csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövését, ha a területről rendszeresen történik vaddisznó hullából mintaküldés.

Az érintett települések jegyzőjének illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderről a lakosságot tájékoztatni kell, a határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A határozat visszavonásig érvényes.
A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel végleges, azonban a közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálata kérhető a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (Szeged, Főfasor 16-20.) A keresetlevelet a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályához (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.) mint I. fokú határozatot hozó szervhez kell benyújtani 4 példányban. A Békés Megyei Kormány hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Föld hivatali Főosztály a keresetlevelet az ügy irataival – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – 15 napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait 5 napon belül kell továbbítani a bírósághoz. A keresetlevél IKR rendszer használatával nyújtható be a közigazgatási szervnél.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az ürlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet.
A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül í El été kfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – a jogszabálysértő vagy más jogalapon álló határozat meghozatalát látja indokoltnak, a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a határozatot hozó közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.
A határozat azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS

2019. december 9.-től a megyében kettő esetben elhullott vaddisznóból a Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal Diagnosztikai Igazgatóságának Laboratóriuma afrikai sertéspestis vírust mutatott ki.
Erről hivatalomat a NÉBIH eredmény közlő jegyzőkönyvekben tájékoztatta. (számai: ÁDI/2019/0029980/EK-6P10Q6 és ÁDI/2019/0031256/EK-PXR4CK. 2019. december 10.-én az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/268-2/2019. számú utasításában fertőzött területet jelölt ki és rendelkezett a Helyi Járványvédelmi Központ (továbbiakban HJK) felállításáról. 2019. december 20.-án ÉFHÁT/275//2019. számú utasításában kibővítette a fertőzött területet a betegség vaddisznóban történő ismételt elsődleges megállapítása miatt. Ennek figyelembe vételével a rendelkező részben leírt, a határozatom 1. számú mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak teljes területére terjesztettem ki a fertőzött területet, mely a határozatom 3. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási területét foglalja magába.

Mivel a különböző elsődleges előfordulások miatt a Békés megyére elrendelt fertőzött terület egybefüggő területté vált és egységes szabályok vonatkoznak rá, a korábban kiadott, rendelkező részben felsorolt határozat hatályát veszti, egységes szerkezetbe foglaltan kerülnek kiadásra a fertőzött terület kijelölése és a fertőzött területre elrendelt intézkedések jelen határozatomban.
A meghozott intézkedések részletes végrehajtási szabályait az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozata tartalmazza.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 51. § (3) u) pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Kormányrend elet 18. § (7) b) pontjában, valamint az FVM rendelet 15. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.
A döntés véglegességéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 82.§.(1) bekezdés alapján határoztam.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 38. § és 39. § (1) valamint a polgári perrendtartásróI szóló 2016. évi CXXX. tv. 608. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.
A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

Békéscsaba, 2019. december 23.
Dr. Takács Árpád kormánymegbízott
nevében és megbízásából


Ebzárlat

2020. január 11. 14:22


H A T Á R O Z A T
Az Országos Föállatorvos ÉFHÁT/268-2/2019. valamint ÉFHÁT/275//2019. iktatószámú utasítása alapján a Békés Megyei Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (a továbbiakban: eljáró hatóság) a BE/23/11-42/2019. számú határozatával Békés megye alábbi településeinek a mellékelt térképvázlat szerinti területeit vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) miatt fertőzötté nyilvánította, ezért Békés, Békéscsaba, Bélmegyer, Biharugra, Csárdaszállás, Doboz, Geszt, Gyula, Körösladány, Körösnagyharsány, Köröstarcsa, Körösújfalu, Kötegyán, Méhkerék, Mezöberény, Mezögyán, Murony, Okány, Sarkad,, Sarkad ke reszt úr, Szeghalom, Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány települések közigazgatási területeire
megfigyelési zárlatot (hatósági megfigyelést)
rendelek el.
A megfigyelési zárlat területén elrendelt intézkedések:

1. Valamennyi sertéstartó gazdaság egyedeit hatósági állatorvos által korcsoportonként nyilvántartásba kell venni. Nincs szükség ismételt összeírásra, amennyiben erre 2019. évben korábban elrendelt intézkedés alapján már sor került.

2. Az állattartó kötelessége a telepére vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetése, és ellenőrzés alkalmával a hatóság részére történő bemutatása.

3. A gazdaságokban lévő összes sertést a szállásán (zártan) vagy más olyan helyen kell tartani, amely megakadályozza, hogy vaddisznókkal kapcsolatba kerülhessenek.

4. Biztosítani kell, hogy a gazdaságban vaddisznók nem férhetnek hozzá olyan anyaghoz, amellyel az ott lévő sertések később érintkezhetnek.

5. A sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő fertőtlenítő, és ha szükséges, rovarirtó eszközt kell elhelyezni (kerék-fertőtlenítö, kéz- és lábbeli fertőtlenítő).

6. A gazdaságba olyan személy, aki érintkezésbe került vagy kerülhetett vaddisznókkal nem, vagy csak a megfelelő higiéniai óvintézkedések betartását követően (ruházat cseréje, kéz- és lábbeli fertőtlenítés) léphet be.

7. A sertéstartóknak az észleléstől számított 24 órán belül jelenteniük kell a szolgáltató állatorvosnak, ha sertésük elhullott vagy megbetegedett, illetve ha ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre (továbbiakban KSP) gyanakszanak. ASP, KSP gyanúja esetén az állattartó közvetlenül értesítheti a HJK-t vagy a járási föállatorvost, valamint a Nébih zöld számán (+36/80/263-24-44) keresztül telefonon is megteheti a bejelentést a megadott határidőn belül.

8. A gazdaságban minden, az ASP tüneteit mutató elhullott vagy megbetegedett sertés vizsgálatát el kell végezni. Amennyiben a sertés előzetes tünetek nélkül, hirtelen hullott el, vagy annak 40 °C feletti láza három napig tartó gyógykezelés alatt sem múlt el, vagy a lázas állat a gyógykezelés ellenére

elhullott, akkor a szolgáltató állatorvos az ilyen egyed(ek)böl laboratóriumi vizsgálat céljára mintát vesz.
9. Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó és – amennyiben tudomására jutott – a szolgáltató állatorvos köteles jelenteni a Járási Hivatalnak, ha a napi elhullás bármely korcsoportban az elmúlt 10 nap átlagához képest megemelkedett. Ebben az esetben az illetékes járási főállatorvos vagy az általa kijelölt hatósági állatorvos a helyszínen klinikai és kórbonctani vizsgálatot végez. A gyanú kizárása esetén is mintát kell venni, ha hirtelen, előzetes tünetek nélküli elhullás fordult elő, vagy olyan egyed található az állományban, amely három napig tartó gyógykezelés után is lázas, vagy ha az állomány lázas egyedei között a gyógykezelés ellenére is történt elhullás.

10. Tilos a gazdaságba bevinni kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét, illetve olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az ASP vírusával.

11. Mind a nagylétszámú, mind kislétszámú állományok esetében fokozott figyelmet kell fordítani az általános járványvédelmi (biológiai biztonsági) előírások betartására, továbbá valamennyi sertéstartónak be kell tartania az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű általános járványvédelmi követelményeket is.

12. Minden tartónak tilos az 1069/2009/EK rendeletben, illetve a 75/2002. (Vili. 16.) FVM rendeletben foglalt, állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) sertésekkel való feletetése.

13. A hullákat és egyéb állati eredetű melléktermékeket az 1069/2009/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően kell kezelni és ártalmatlanítani minden sertéstartó udvarban/telepen. Figyelemmel a betegség behurcolásának fokozott kockázatára a fertőzött területen tartott kislétszámú sertéstelepek esetében az elhullott házi sertések testének bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség megelőzése során keletkezett állati eredetű melléktermékként történő ártalmatlanításáról a megyei kormányhivatal gondoskodik.

14. Sertéstartó telepre kizárólag azok a személyek léphetnek be, akiknek feltétlenül szükséges, de csak kéz- és lábbeli fertőtlenítés, átöltözés vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után. A sertéstartó épületbe (ólba) belépni csak a kizárólag az erre a célra használt ruhában és lábbeliben, vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után szabad.

15. A gazdaságba nem szállítható sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi. Sertéseket csak megbízható, a központi adatbázisban nyilvántartott helyről, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni.

16. Nagylétszámú telepet olyan kerítéssel kell körülvenni, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására. Kislétszámú árutermelő állományok esetében a kerítés ajánlott. A fertőzött terület sertésállományai esetében a kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel kell körülvenni a vadállománnyal való érintkezés megakadályozása érdekében, vagy olyan más módszert kell alkalmazni, ami kizárja a házi sertések és vaddisznók érintkezését.

17. Nagylétszámú állományok esetében kötelező, kislétszámú árutermelő állományoknak ajánlott olyan, az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványvédelmi intézkedési terv, amely kiterjed a személyi higiéniára, illetve a takarítás és fertőtlenítés végrehajtására is.

18. Az illetékes járási hivatal minden sertéstelepen fokozottan ellenőrzi a járványvédelmi követelményeknek való megfelelést, különösen az élelmiszerhulladék (moslék) etetésére vonatkozó tilalom betartását. Az érintett sertésállományt állami kártalanítás nélkül fel kell számolni, ha bizonyítást nyer, hogy az élelmiszerhulladék (moslék) etetésre vonatkozó tilalmat szándékosan megszegték.

19. Ha a sertések takarmányozására szánt lekaszált fű vagy termőföldről származó gabona olyan területről származik, ahol már megállapításra került a betegség, azt az ASP vírusának inaktiválása érdekében kezelni kell, vagy 30 napig olyan helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá.
Mielőtt szalmát a sertések almozására használnak, azt kezelni kell az ASP vírusának inaktiválása érdekében, vagy azt 90 napig olyan helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá, ha ezek olyan helyről származnak, ahol már megállapításra került a betegség.

20. A sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történő vágást (házi vágás) az illetékes Járási Hivatalnak legalább 48 órával a vágást megelőzően. A járási főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt húsvizsgálat, illetve virológiái vizsgálat céljából történő mintaküldés előírásáról.

21. Élő sertések az állattartó telepet csak a járási főállatorvos előzetes engedélyével hagyhatják el. A járási főállatorvos az engedélyt az alábbiak szerint adja meg, függetlenül attól, hogy milyen kockázati területre és milyen célból -továbbtartásra vagy vágóhídra -kívánják kiszállítani a sertéseket.

a) A fertőzött területről továbbtartásra vagy vágóhídra -közvetlen levágás céljából -történő szállítás esetén az engedély akkor adható meg, ha az előírt vérvizsgálat kedvező eredményén túl az alábbi klinikai vizsgálatot a szállítást megelőzően legfeljebb 24 órán belül kedvező eredménnyel elvégezték. A telep valamennyi olyan alegységében (légterében) a hatósági állatorvosnak el kell végezni a sertések klinikai vizsgálatát, amelyekben az elszállítandó sertéseket tartják. A három hónaposnál idősebb sertések esetében e vizsgálatnak magában kell foglalnia a sertések egy részének hőmérőzését is. Legalább annyi sertést kell hőmérőzni, amennyi 95%-os biztonsággal lehetővé teszi a láz kimutatását, ha az 10%-os gyakorisággal fordul elő ezen alegységekben. A szállítmányt a 87/2012. (Vili. 27.) VM rendeletben előírt állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amelyet a hatósági állatorvosnak ellen kell jegyeznie.

b) A fertőzött területről továbbtartás vagy azonnali vágás céljából való szállítás esetén a kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára -az elszállítást megelőző 7 napon belül -alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95%-os biztonsággal lehetővé teszi 10%-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni.

c) További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül fertőzött területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja. Továbbtartás céljából történő kiszállítás esetén a magyarországi rendeltetési helyen a fertőzött területről származó sertéseket legalább 40 napig karanténozni kell.

22. A fertőzött területről származó sertés, annak ondója, embriója vagy petesejtje az Európai Unió más tagállamába és/vagy harmadik országba nem hozható kereskedelmi forgalomba.
A megfigyelési zárlattal érintett terület lakosságát az intézkedésekről a települési önkormányzat jegyzőjének a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
Amennyiben a sertéstartó a fentiekben előírt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járási Hivatal élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.
A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
A határozat ellen a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (6722 Szeged, Fő fasor 16-20.) címezve, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 2.) kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint, amennyiben az ügyfélgazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó az ügyfél jogi képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság, úgy elektronikus ügyintézésre köteles. A keresetlevél IKR rendszer használatával nyújtható be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály a keresetlevelet az ügy irataival – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – 15 napon belül továbbítja a bírósághoz.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosuiására nincs halasztó hatálya. Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait 5 napon belül kell továbbítani a bírósághoz.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet.
A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – a jogszabálysértő vagy más jogalapon álló határozat meghozatalát látja indokoltnak, a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a határozatot hozó közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.

Indokolás
2019. december 9.-töl a megyében kettő esetben elhullott vaddisznóból a Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal Diagnosztikai Igazgatóságának Laboratóriuma afrikai sertéspestis vírust mutatott ki.
Erről hivatalomat a NÉBIH eredményközlö jegyzőkönyvekben tájékoztatta. (számai: ÁDI/2019/0029980/EK-6P10Q6 és ÁDI/2019/0031256/EK-PXR4CK. 2019. december 10.-én az Országos Föállatorvos ÉFHÁT/268-2/2019. számú utasításában fertőzött területet jelölt ki és rendelkezett a Helyi Járványvédelmi Központ (továbbiakban HJK) felállításáról. 2019. december 20.-án ÉFHÁT/275/2019. számú utasításában kibővítette a fertőzött területet a betegség vaddisznóban történő ismételt elsődleges megállapítása miatt.
A fentiek alapján a Békés Megyei Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (a továbbiakban: eljáró hatóság) a mellékletben felsorolt közigazgatási egységek teljes területét a BE/23/11-42/2019. számú határozatával vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) miatt fertőzötté nyilvánította.
Az Országos Főállatorvos 2/2019 számú határozata mellékletével kiadott Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó mentesítési terve 2.2.3.2 pontja és 2.3.3.2 pontja alapján a sertésállományokban végrehajtandó azonnali intézkedésként A HJK az ASP-vel fertőzött terület és az SZKT elrendelését követően haladéktalanul hatósági megfigyelés alá helyezi a sertéstartó telepeket, és elrendeli a rendelkező rész szerinti intézkedéseket.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 51. § (3) bekezdés u) pontja, az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (Vili. 22.) FVM rendelet 15. § (2) és (3) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (7) b) pontja, Országos Főállatorvos 2/2019 számú határozata vonatkozó előírásai alapján hoztam.
A hatóság döntése véglegességére vonatkozó rendelkezés az Ákr. 82. § (1) bekezdésén valamint 116. § (4) bekezdés a) és d) pontján alapul.
A határozat azonnali vég re haj tatóság át az Ákr 84. § a) pontja alapján rendeltem el.
A közigazgatási peres eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről és módjáról az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 38. §, 39. § (1) bekezdés és a 608. §, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél továbbításáról és a tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 40. §-a és a 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.
Az illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (b) pontja, határozza meg.

Békéscsaba, 2020. január 09.
Dr. Takács Árpád \ kormánymegbízott nevébemés megbízásából

 


Fenyőfa Szállítás

2020. január 6. 16:00


 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

 

MURONY TELEPÜLÉSEN

 

2020. január 9-én és

2020. január 23-án

 

fenyőfa elszállítási napot tart.

 

 

                                                                       DAREH BÁZIS

                                                        Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

                                                                        www.dareh.hu


Murony ügyfélfogadási rend 2020. I. negyedév

2019. december 17. 9:21


 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

– Murony-

– hulladékszállítás –

 

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:                5672 Murony, Földvári utca 1.

Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:

 

2020. január 2020. február 2020. március Nap megnevezése Időpont
7. 4. 3. Kedd 14:30-15:30h

 

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon:              +36/66/447-150

E-mail-ben:            ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Személyesen vagy postai úton:     5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Zrt.

 


TISZTELTMURONYILAKOSOK!

2019. december 13. 9:37


A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából minden családnak egy-egy tartós élelmiszercsomaggal kedveskedünk.

Kérjük, amennyiben lehetséges a kiszállítás napján tartózkodjanak otthon, a kiszállítás kezdő időpontja: 2019. december 16. hétfő.

A csomagok átadása hétfőtől folyamatosan a lakcímen történik.

Minden kedves lakosunknak áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Murony, 2019. december 13.

Murony Község Önkormányzata
és Képviselő-testülete nevében:
Szegfű Gábor
Polgármester


Bűnmegelőzési tanácsok a karácsonyi bevásárlás időszakára

2019. december 13. 9:25


Zseblopások megelőzése

Jelentősen csökkenthető az áldozattá válás kockázata a legalapvetőbb óvintézkedések betartásával! A zseblopások megelőzése érdekében javasoljuk:
· A pénzt, bankkártyát, iratokat olyan helyen tárolja, ahol a tolvaj nem tud észrevétlenü
hozzáférni!
· A kézitáskát tartsa mindig zárva, tömegben lehetőség szerint szorítsa a karja al
többször ellenőrizze, hogy mindene megvan-e.
· Soha ne tegyen pénztárcát, kézitáskát a
bevásárlókocsiba, a kosár vagy a bevásárló táska
tetejére!
· Csak annyi pénzt vigyen magával, amennyire a
bevásárláshoz, utazáshoz szüksége lesz!
· Legyen gyanakvó, ha oldalba lökik, vagy látszólag véletlenül bepiszkítják a ruháját!
· Vásárláskor, ha az áruk között válogat, soha ne tegye le a pénztárcáját vag
kézitáskáját a pultra!
· Ha ruhát próbál, ne hagyja csomagjait, télikabátját őrizetlenül!
· Mindig csak annyi csomagot vigyen magával, amennyire oda tud figyelni!
· A PIN-kódot ne írja rá a bankkártyára, és ne tartson olyan cédulát a bankkárty
mellett, amelyen rajta van a PIN-kód!
· Ha ellopták, vagy elveszítette a bankkártyáját, azonnal tiltassa le!
Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható
112-es telefonszámon!
Békés Megyei Rendőr – főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

 

 

Értékek a háznál

Közelednek az év végi ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés az év egyik
legszebb ünnepére, a karácsonyra. Ebben az időszakban sokan vásárolnak szeretteiknek nagy
értékű ajándékokat. Ezeknek a vagyontárgyaknak a védelméről a későbbiekben is
gondoskodni kell.
Javasoljuk, hogy használja a HÁZI LELTÁRT!
• Amikor kitölti, soha ne írja rá a nevét, lakcímét!
• A tárgyak jellemzőit pontosan írja le!
• A kitöltött házi leltárt ne tartsa olyan helyen, ahol illetéktelen hozzáférhet!
• Soha ne „dicsekedjen”, ne mutogassa a kitöltött leltárt senkinek!
Szórakoztató elektronika, hírközlés
(telefon, televízió, számítógép, stb.)
Tárgy neve gyártmányaTípusa, Készülék gyáriszáma Új értéke(Ft,-) időpontjaVásárlás ismertető jegyeiJellemzői,
Telefon
Televízió
Videó-
magnó, DVD
lejátszó
Fényképező-
gép
Számítógép
Egyebek
Háztartási gépek
(mosógép, mosogatógép, mikrohullámú sütő, stb.)
Tárgy neve Típusa,
gyártmánya
Készülék
gyári száma
Új értéke
(Ft,-)
Vásárlás
időpontja
Jellemzői,
ismertető jegyei
Mosogatógép
Mosógép
Mikrohullámú
sütő
Hűtőszekrény
Fagyasztó
Konyhai
robotgép
Egyebek
Fényképeket is készíthet értéktárgyairól, és ezeket mellékelheti a házi leltárhoz!
A leltár egy lopás esetén nagyon hasznos lehet, segítségével az ellopott tárgyak egyértelműen
azonosíthatóak.

 

 

Magára hagyott
lakások védelme

Közelednek az év végi ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés az
év egyik legszebb ünnepére, a karácsonyra. Sokan ezt az időszakot használják
ki arra, hogy meglátogassák távolabb élő családtagjaikat, rokonaikat és
lakásuk őrizetlenül marad.
Kérjük, hogy a magára hagyott lakás védelme érdekében fogadják meg a
rendőrség tanácsait! Így elkerülhetik, hogy sértetté váljanak, rossz emlékeik
maradjanak az utazásról.
• Idegenekkel sose közöljék, hogy nem tartózkodnak otthon! Ha hosszabb
időre utaznak el, jó szomszédaiknak, rokonainak mindig adják meg
elérhetőségüket, telefonszámukat!
• Amennyiben elutazik a család, kérjék meg megbízható rokonukat,
szomszédjukat, hogy a postaládájukat rendszeresen ürítse ki. A megtelt
levélszekrény ugyanis arról árulkodik, hogy senki nincs otthon.
• Arra is megkérhetik megbízottjukat, hogy ne csak a virágokat locsolják
meg, hanem az utcai függönyöket alkalmanként húzzák el.
• Azt a látszatot kell kelteni, hogy nem őrizetlen a lakás. Kertes ház esetén
arra is meg lehet kérni a szomszédot, hogy időnként parkoljon az üres
ház előtt.
• A csengőt lehetőleg kapcsolják ki azért, hogy a lakás elhagyatottsága ne
legyen érzékelhető.
• Természetesen, ha rendelkeznek jelző- és riasztórendszerrel, úgy azt
kapcsolják be! Ellenőrizzék, hogy működik-e!
• A telefonkészülék üzenetrögzítőjére véletlenül se mondják rá, az
interneten a különböző közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, stb.)
pedig ne tegyék közzé, hogy elutazott a család!

 

Gépkocsifeltörések megelőzése

Az adventi időszakban jelentősen megnövekszik a
forgalom az üzletekben és a bevásárlóközpontok
parkolóiban. A gépkocsifeltörések megelőzése
érdekében fogadja meg tanácsainkat!
Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az
ingyenesen hívható 112-es telefonszámon!
· Ne hagyjon táskát, csomagot,
mobiltelefont, műszaki cikket,
iratokat, pénzt, bankkártyát a
gépkocsijában!
· Üres táskát sem érdemes az
utastérben hagyni, hiszen a tolvaj
csak a táskát látja, azt nem, hogy
nincs benne semmi.
· A gépjármű indító kulcsát
mindig tartsa magánál olyan
helyen, hogy azt ne tudják Öntől
megszerezni.
· Mindig zárja be a kocsi ajtóit, az
ablakokat húzza fel, kapcsolja be
a riasztót még akkor is, ha csak
pár percre száll ki!
· Ha forgalmas helyen, tömegben
gyalogol, fokozottan figyeljen
értékeire!
· Lehetőség szerint kiépített
parkolóban parkoljanak, vagy
olyan helyen, ahol térfigyelő
kamerarendszer működik.
· Alkalmazzanak minősített
mechanikai és elektronikus
vagyonvédelmi biztonsági
rendszereket, eszközöket
gépkocsijukon, melyek
beszerelését érdemes
szakműhelyben elvégeztetni.
· Az autóba nem beépített
navigációs készüléket és tartóját
vegyék ki a parkoló autóból!
· A karácsonyi ünnepek
közeledtével intenzívebbé váló
forgalom a közlekedőktől is
nagyobb toleranciát és több
figyelmet kíván.
· A téli közlekedésre fel kell
készülni, az időjárási, út és látási
viszonyok miatt óvatosabban,
lassabban kell vezetni.


Bűnmegelőzési tanácsok A trükkös lopások megelőzése

2019. december 10. 7:44


Vannak bűnelkövetők, akik kihasználják azt, hogy az idősek
jóindulatúak, segítőkészek, a figyelmüket könnyen el lehet
terelni, és közülük sokan egyedül élnek. A trükkös lopások
megelőzése érdekében kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
• Ha idegenek csengetnek be a házába, lakásába, mindig
legyen óvatos! Előfordul, hogy csalók, tolvajok hivatalos
személynek (rendőrnek), vagy postásnak, díjbeszedőnek,
mérőóra leolvasónak adják ki magukat. Gyakori, hogy
házaló árusként próbálnak bejutni lakásokba, vagy azt
színlelik, hogy rosszul vannak, segítségre van szükségük.
• Amikor idegent enged be a lakásába, ne legyen egyedül!
Hívja át egy közelben lakó rokonát, vagy azt a szomszédot,
akivel jó viszonyban vannak, segíteni szokták egymást.

• Ha a váratlanul, előzetes egyeztetés nélkül érkezett idegen
bejutott a lakásába, ne hagyja egyedül, figyeljen rá!
• Idegen kérésére ne váltson pénzt, nehogy hamis bankjegyet
kapjon!
• A bejárati ajtóra, illetve névtáblára célszerű csak a
vezetéknevet kiírni. Ebből nem lehet arra következtetni
hogy a lakásban hányan élnek, kik laknak.
• A szomszédok figyeljenek egymásra, egymás házára
lakására és az utcában, lépcsőházakban megjelenő
ismeretlenekre!
• Ha adakozni szeretne, tájékozódjon a támogatni kívánt
egyesület, alapítvány, vagy egyéb szervezet
elérhetőségéről, a támogatás befizetésének, átadásának
módjáról! Házaló adománygyűjtőket ne engedjen be!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna,
kérjük, hogy azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan
ingyenesen hívható
112-es egységes segélyhívó számon.
Békés Megyei Rendőr – főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya

A rablások egy része megelőzhető!

A rablás egy erőszakos bűncselekmény, az értékeket úgy veszik el az áldozattól,
hogy fenyegetik, vagy bántalmazzák őt.
A leggyakrabban előforduló helyzetek:
• Egyedülálló, idős emberek durva bántalmazása, kirablása.
• Lopáson tetten ért elkövető azért, hogy a lopott dolgot megtarthassa, erőszakot
alkalmaz.
• Idős, vagy ittas embert az utcán támadnak meg, bántalmazzák, fenyegetik, és
úgy veszik el az értékeit.
• Fiatalkorúakat támadnak meg a mobiltelefonjukért, pénzükért.
Nincs olyan módszer, amellyel biztosan meg lehet akadályozni a rablásokat, de az
alábbi ajánlások, tanácsok segíthetnek abban, hogy megnehezítsék a rablók dolgát.
• Főleg sötétben kerüljék az olyan utcákat, parkolókat, ahol gyér a forgalom!
Próbálják meg megfigyelni, hogy kik vannak a környezetükben arra az esetre,
ha később személyleírást kellene adniuk róluk.
• Kérjük, hogy az elhagyatott utcákon ne közvetlenül a házak fala mellett
gyalogoljanak, hanem kissé távolabb, az úthoz közel! Így nagyobb az esély
arra, hogy egy kapualjból kilépő támadó elől ki tudnak térni, el tudnak
menekülni.
• Ha céltalanul sétálgató, várakozó embert látnak egy elhagyatott, sötét utcában,
lehetőleg menjenek át az utca másik oldalán lévő járdára! Így egy esetleges
támadás esetén nagyobb mozgásterük van a menekülésre.
• Lehetőleg ne vigyenek nagy értéket magukkal (készpénz, ékszer)! Az
ékszereket ne úgy hordják, hogy azokat már messziről jól lehessen látni. Nagy
értékű mobiltelefonjaikat se tartsák a kezükben akkor, ha nem használják.
Hasznos, ha a tulajdonos ismeri a nála lévő értékek ismertető jegyeit,
bűncselekmény esetén ezeket el tudja mondani.
• Mindig csak annyi pénzt tartsanak maguknál, amennyire a bevásárláshoz,
utazáshoz szükségük lesz!
Ha rablás áldozatává váltak, a 112-es segélyhívó számon a lehető legrövidebb időn
belül értesítsék a rendőrséget. Amennyiben lehetséges, a helyszínen semmit ne
változtassanak meg! Ha ez például elsősegélynyújtás, vagy más ok miatt mégis
megtörténik, akkor jelezzék az intézkedő rendőrnek!


Pénzügyi és munkaügyi ügyintézői állás

2019. december 6. 12:00


Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCiX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi és munkaügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű minimum 2 év -ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5672 Murony, Földvári utca 1 .
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: pénzügyi és munkaügyi ügyintéző
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Számlázási feladatok, kapcsolattartás beszállítókkal, közüzemi szolgáltatókkal. • Ellátja a Közös Önkormányzati Hivatal muronyi székhelyének köztisztviselőivel, valamint az önkormányzati munkavállalókkal és közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi-, munkaügyi feladatokat.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCiX. törvény rendelkezései az irányadók, az irányadók.
Pályázati feltételek:
* Magyar álíampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, pénzügyi, munkaügy szakirányú képesítés,
* Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
* Felsőfokú képesítés, pénzügyi, munkaügyi szakirányú képesítés,
• közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelentő kompetenciák:
• ASP szakrendszer ismerete, mérlegképes könyvelői szakképesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését
igazoló okirat másolata, pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati
anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, és az elbírálási eéjárásban réstvevők általi megismeréséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Baji Mihály jegyző nyújt, a
3666427369 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (5672 Murony, Földvári utca 1 . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1529/2019. ,
valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és munkaügyi ügyintéző .
* Elektronikus úton Dr. Baji Mihály részére a jegyzo@murony.hu E-mail címen
keresztül
• Személyesen: Dr. Baji Mihály, Békés megye, 5672 Murony, Földvári utca 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló
jegyző dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.murony.hu – 2019. december 13. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.murony.hu honlapon szerezhet.


Közmeghallgatás

2019. december 5. 19:56MEGHÍVÓ
Murony Község Önkormányzatának Képviselő – testülete
2019. december 9-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház (Murony, Szarvasi u. lA.)
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató az önkormányzat jövőbeni fejlesztési terveiről
Előadó: Szegfű Gábor polgármester
2./ Bejelentések
Murony, 2019. december 4.


Hirdetmény

2019. december 3. 13:55


BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATALA

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,

hogy a Békési Járási Hivatal ügysegédi ügyfélfogadása és az ügyintézés

2019. december 31. napján (kedden) szünetel

Murony településen (5672 Murony, Földvári utca 1.).

A kormányablak munkatársai a meghatározott időszakon kívül a szokásos
ügysegédi ügyfélfogadási rend szerint állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Megértésüket köszönjük!

Békés, 2019. november 29.
Tisztelettel:

Hidi József sk.
járási hivatalvezető

5630 Békés, Kossuth utca 4., Pf.: 11. Telefon: (+36 66) 795-283 Fax: (+36 66) 414-043
E-mail: békés. iaras@.bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu. www.bekesiiarasok.hu
KÉR azonosító: KH1V BEJ BKJH, Hivatali Kapu: JH04BEKES1, KRID: 717451918