Cookie felhívás

Közlemények


HIRDETMÉNY

2021. január 11. 10:20Murony ügyfélfogadási rend

2020. december 23. 11:17


 

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

 

E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Telefon: 66/447-150

 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

– Murony-

– hulladékszállítás –

 

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:                5672 Murony, Földvári utca 1.

Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:

 

2021.január 2021.február 2021.március Nap megnevezése Időpont
19. 16. 16. Kedd 13:30-14:30h

 

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon:              +36/66/447-150

E-mail-ben:            ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Személyesen vagy postai úton:     5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Zrt.


Közlemény

2020. december 21. 8:22


Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: „BIER NON STOP” Kereskedelmi,
Szolgáltató és Fuvarozási Kft.

K Ö Z L E M É NY
A Békés Megyei Kormányhivatal előtt a „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási
Kft. (5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 12-14., KÜJ: 100291412) ügyfél képviseletében eljáró Nagy
László egyéni vállalkozó kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban eljárás megindításáról szóló
értesítés közhírré tétel útján történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.
A hatósági ügy tárgya: a Murony, külterület 079/2 hrsz. alatti sertéstelepen folytatott tevékenységhez
kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárása
A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/02520/2020.
A hatósági eljárás megindításának napja: 2020. év december hó 13. napja
Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 65 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének
az időtartama.
Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka (66) 362-944/2014 mellék
A közlemény a Békés Megyei Kormányhivatal és a Kormányzati Portál internetes honlapján,
valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
hirdetőtábláján is megtalálható.
A kérelem és mellékleteinek elérési helye: Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu
Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula
A környezethasználó adatai
Megnevezés: „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft.
Székhely: 5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u.12-14.
Adószáma: 11960812-2-04
KÜJ: 100291 412
A telephelyen folytatott tevékenység
A Békés Megyei Kormányhivatal a BE/39/24092-026/2016. ügyiratszámú határozatban egységes
környezethasználati (továbbiakban: IPPC) engedélyt adott a „BIER NON STOP” Kereskedelmi,
Szolgáltató és Fuvarozási Kft. részére a Murony, külterület 079/2 hrsz. alatti sertéstelepen folytatott
tevékenységéhez. Az IPPC engedély III.10.4. pontjában előírásra került, hogy az engedélyben foglalt
követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Ellenőrzési Osztály
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944
E-mail: zoldhatosag@ bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
2
technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül felül kell
vizsgálni.
Mivel 2017. február 15-én megjelent a Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos
következtetéseknek az intenzív baromfi- és sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról,
ezért a tárgyi IPPC engedély felülvizsgálata legkésőbb 2021. február 15. napjáig esedékes. A „BIER
NON STOP” Kft. képviseletében eljáró Nagy László egyéni vállalkozó az előírásnak megfelelően
megküldte a felülvizsgálati dokumentációt.
A telephely adatai:
A sertéstelep helye: Murony, külterület 079/2 hrsz.
A terület nagysága: 8 ha 4036 m2
A terület művelési ága: kivett – sertéstelep
A terület tulajdonosa: „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft.
KTJtelephelyi: 100 417 828
KTJlétesítmény: 101 617 362
EOV koordináták: X=,158 839 Y=800 064
A telephelyen folytatott tevékenység
A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.
d) pontja és 2. sz. melléklet 11. c) pontja alapján:
1. sz. melléklet:
„1. Intenzív állattartó telephely
d) sertéstelepnél 900 férőhelytől kocák számára
2. sz. melléklet:
11. Nagy létszámú állattartás
Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint
c) 750 férőhely kocák számára
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes
környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.
A tevékenység célja, volumene
A telepen sertéstenyésztés és hizlalás folyik, almos és hígtrágyás technológiával. Az elválasztott
malacokat részben továbbhizlalják a telepen, valamint a Kft. okányi sertéstelepére szállítják, illetve
értékesítik. A férőhely-kapacitás összesen: 4.416 db sertés, ebből 916 db koca.
A malacok a fiaztatóban 28-30 napos korukig (9-10 kg) tartózkodnak, majd a battériára vagy az almos
malacnevelőbe kerülnek, ahol 75-80 napos korukig (20-25 kg) tartják őket. Ezután a malacok részben
értékesítésre, részben átszállításra kerülnek a BIER NON STOP Kft. okányi állattartó telepére. A kocákat
általában 3 évig tartják tenyésztésben, míg a kanokat 4-5 évig.
Éves malackibocsátás: max. 21.800 db
A telep állattartási, illetve kiegészítő tevékenységére szolgáló létesítmények:
• 1 db 800 férőhelyes hizlalda, jelenleg1 600 férőhelyes, mélyalmos malacnevelő)
• 1 db 1.800 férőhelyes battériás malacnevelő
• 1 db 900 férőhelyes mélyalmos malacnevelő
• 3 db 72 férőhelyes fiaztató
• 2 db 80 férőhelyes kan/kocaszállás
• 4 db 60 férőhelyes kan/kocaszállás
• 1 db 300 férőhelyes kan/kocaszállás
• szociális épület (fekete-fehér öltöző, iroda, ebédlő, tusoló, WC)
• portaépület
• takarmánykeverő
• géptároló
• vágóhíd (üzemen kívül)
• mázsaház
A telep vízilétesítményei:
• K-67 kataszteri számú, 750 méter talpmélységű kút
• gáztalanító, 30 m3-es mélytározó, víztorony
• vízvezeték-hálózat
• földalatti zárt, vb. hígtrágya-elvezető csatorna
3
• az elvezető csatornához kapcsolódó tisztító és fordító aknák (fiaztató: 10 db, kocaszállás: 32 db,
átemelő akna: 3 db)
• 1 db 75 m3-es átemelő akna (szivattyúházzal)
• 2 db 4000 m3-es szigetelt hígtrágyatároló medence (EOV: X = 158 923 m, Y =800 050 m; X =
158 862 m, Y = 800 084 m)
• 1 db 2000 m3-es szigetelt almostrágya-tároló és a hozzá kapcsolódó 90 m 3-es és 10 m3-es
csurgalékvíz-gyűjtő akna (EOV: X = 158 805 m, Y = 800 124 m)
• 1 db 23 m3-es kommunálisszennyvíz-gyűjtő akna
• 7 db talajvízfigyelő kút
A tevékenység hatásterülete
Az összevont hatásterület a szagvédelmi hatásterülettel egyezik meg, sugara: 214 m.
A hatásterületen lévő ingatlanok:
• Murony külterület 079/1, 079/2, 078/88, 078/89, 078/53, 078/74, 078/73, 078/72, 078/71, 078/52,
078/106, 078/95, 078/90, 078/91, 078/92, 078/93 hrsz.;
• Kamut külterület 1045/1, 1040, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044, 1046/2, 1046/3, 08 hrsz.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt
tehet. Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint ügyfélként az eljárás bármely szakaszában, és annak
befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.
Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe, illetve olyan
iratba, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely
megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített
adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben
biztosított jogok gyakorlásában.
Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy –
kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet. A másolatot és
kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.
Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles
jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni, senkinek a magatartása nem irányulhat a
hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 98. § (1)
bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak,
érdekképviseletnek nem minősülő a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján az
alábbi döntéseket hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati
engedélyt, vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység
felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes
egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.
A hirdetményi úton történő közlés az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontján és a Khvr. 21. § (1) bekezdés b)
pontján alapul.
4
Figyelemfelhívás
A felülvizsgálati dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóság hirdetményének közzétételétől számított 21 napon belül lehet
észrevételt tenni.
Gyula, 2020. december 17.
Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Lipták Magdolna
osztályvezető
Kapják: ügyintézői utasítás szerint.


TÁJÉKOZTATÁS

2020. december 17. 8:51


TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,hogy

2020.december 28-31 között

az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban szünetel

Ügyfélfogadás: 2021. január 4.
Megértésüket köszönjük.
Szegfű Gábor sk.
polgármester


TÁJÉKOZTATÁS

2020. december 17. 8:43


TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

2020.december 28-31 között

csak sürgősségi fogorvosi ellátás.

2020.december28.(hétfő) de.8.00- 10.00
2020.december29.(kedd) du.13.00-15.00
2020.december30.(szerda) de.8.00- 10.00
2020.december31.(csütörtök) du.13.00- 15.00

Előzetes telefonos egyeztetés 66/427-318

Megértésüket köszönjük.
Dr.Bondár Ildikó sk.
fogorvos

Csomagosztás

2020. december 16. 11:33


 

TISZTELT MURONYI LAKOSOK!

 

 

A KARÁCSONYI ÜNNEPEK KÖZELEDTÉVEL A TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓAN AZ IDÉN IS MEGAJÁNDÉKOZZUK ÖNÖKET EGY ÉLELMISZERCSOMAGGAL.

 

A CSOMAGOKAT AZ IDEI ÉVBEN IS KISZÁLLÍTJUK AZ OTTHONUKHOZ. A KISZÁLLÍTÁS KEZDETE: 2020. DECEMBER 19. SZOMBAT 8 ÓRA, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY SZOMBAT DÉLELŐTT, HA TEHETIK VÁRJANAK MINKET.

 

ARRA IS LEHETŐSÉGET NYÚJTUNK, HOGY A CSOMAGOKAT ÖNÖK VEGYÉK ÁT MÉG A SZOMBATI KISZÁLLÍTÁS ELŐTT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN: 2020. DECEMBER 17-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 8-16 ÓRÁIG ÉS 18-ÁN PÉNTEKEN 8-12 ÓRÁIG

 

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS A MAGAM NEVÉBEN IS ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EGÉSZSÉGBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

 

MURONY, 2020. 12. 16.

 

 

 

 

TISZTELETTEL:

 

SZEGFŰ GÁBOR

POLGÁRMESTER


Tájékoztató Ügyintézés szüneteléséről

2020. december 2. 9:26Igényeljen ösztöndíjat képzése idejére

2020. december 2. 9:11


Igényeljen ösztöndíjat képzése idejére!
A Magyar Államkincstár és az OFA Nonprofit Kft. közös projektjenek célja azon kisgyermeket neveid szülök támogatása, akik gyermekük nevelése mellett
tanulmányaikat folytatják vagy első szakképzettségüket szeretnék
megszerezni
Ha Ön szívesen tanulna vagy jelenleg képzésben vesz részt és megfelel a programba lépés feltételeinek maximum 12 hónapig legfeljebb havi 100.000 Ft ösztöndíjra pályázhat
Ki igényelhet ösztöndíjat?
ösztöndíjat igényelhet. ha Ön,..
• elmúlt 18 éves
• CSEO-re GYED-re GYES-re vagy GYET-re jogosult.
• Magyarország területén él. de nem Budapesten vagy Pest megyében.
• rendelkezik ügyfél kapu regisztrációval és bankszámlával
• korábban legfeljebb középfokú végzettséget szerzett
• szakképzettséggel nem rendelkezi vagy szak képzettsége a támogatási igény benyújtásának événél
15 évvel korábban megszerzett szakképzettség
• a támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat
Milyen képzés esetén kaphatok ösztöndíjat?
ösztöndíj az alábbi képzéseken való részvétel eseten nyújtható
• általános iskola 5-8 osztályéinak elvégzésére irányuló képzés
• középfokú oktatási intézmény 9-12 osztályénak elvégzésére Irányuló képzés.
• iskolarendszerű oktatásban vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szerepló szakképzés
Egyéni tájékoztatásért keresse mentorainkat!
Mentor neve
Kissné Varga Éva
Telefon 20/2431086
Email: kissne_varga_eva@ofa.hu

Ünnepi hulladékszállítási rend Muronyban

2020. november 27. 9:25


 

 

 

Ünnepi hulladékszállítási rend Muronyban

 

Tisztelt Ingatlanhasználók!

 

 

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a karácsonyi ünnepekre és az Új évi ünnepre való tekintettel a kommunális (vegyes) hulladékszállítás időpontjai Murony településen az alábbiak szerint változnak:

 

December 24-én, csütörtökön lesz a kommunális (vegyes) hulladék ürítése, december 25., péntek helyett.

December 29-én, kedden lesz a szelektív hulladék gyűjtése, 2021.január 1., péntek helyett.

– December 31-én, csütörtöki napon szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot, 2021.január 1., péntek helyett.

 

 

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

 

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

 

 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

 

                                      DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

 

 

 


Fogorvosi Rendelés

2020. november 27. 9:18


 

T.B. által finanszírozott fogászati rendelő

 

Rendelési idő:

 

Hétfő:                7.00  –   12.00

Kedd:                 13.00 –   18.00

Szerda:              7.00   –   12.00

Csütörtök:       13.00 –   17.00

Péntek:             Rendelés nincs

 

 

Rendel: Dr. Bondár Ildikó fogorvos

Telefon szám: 427-318

 

Betegjogi képviselő:

Dr. Daróczy Linda

Elérhető munkaidőben központ telefonszámon:

06-20/489 9563

Felelősségbiztosítással és működési engedéllyel rendelkezünk

Hétvégi ügyelet: Békéscsaba, Kolozsvári úti rendelő

délelőtt. 8:00 – 14:00