Cookie felhívás

Közlemények


Tájékoztató NHKV Díjbeszedő

2018. február 14. 19:56


Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (a továbbiakban NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul. E célok elérése érdekében az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedésének jogosultja. A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mára lezárult, ennek köszönhetően a hulladékszállítási közszolgáltatási díj pontos beszedését lehetővé tevő informatikai rendszer is működik.
Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése. Az ingatlanhasználók túlnyomó többsége az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját a számlán feltüntetett határidőig kiegyenlítette. A lakosság töredéke azonban, bizonyára a változások és átalakítások miatt egyes esetekben nem megfelelő időben teljesítette a számlán jelölt kötelezettségeit. Mindazonáltal a lakosság fizetési kötelezettsége fennáll, de az NHKV Zrt. az elmúlt időszakban felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít fel.
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.
A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében. Fontos kiemelni, hogy a személyes felkeresés elmulasztása nem jár azonnal a végrehajtási eljárás megindításával.
Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során lehetőség van a befizetés realizálására.
A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére – részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.

2

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 333 | e-mail: projektiroda@nhkv.hu

A díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek további feldolgozását az NHKV Zrt. a megkötött szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is.
Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak személyéről az NHKV Zrt. megbízásából a konzorciumi partnerek tájékoztatják a települési önkormányzatokat, amellyel kapcsolatban kérjük szíves közreműködésüket a tájékoztatás helyben szokásos módon történő közzétételére.

Tisztelettel,

NHKV Zrt.

NHKV NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

 


Tájékoztató a kéményseprőipari szolgáltatás lakossági megrendeléséről

2018. január 23. 7:28


Tájékoztató

a kéményseprőipari szolgáltatás lakossági megrendeléséről

időpontra LEHET Hívni a KéMéNYSEPRőKET a CSALáDI HáZAKHOZ!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban (egylakásos ingatlanban) élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése egekben az esetekben nem kötelező, de…


Murony Község Településképi Arculati Kézikönyve

2018. január 18. 8:30


A teljes dokumentum megtekintéséhez kérem kattintson rá!

A teljes dokumentum megtekintéséhez kérem kattintson rá!


Helyi népszavazás kérdése

2017. december 1. 9:18


 

KIVONAT

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. november 29-én tartott testületi ülésének

jegyzőkönyvéből:

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:

 

77/2017. (XI. 29.) önkormányzati határozat

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Angéla (5672 Murony, Juhász u. 1.) szám alatti lakos által, az „Egyetért-e Ön azzal, hogy DIGI Kft. által, a Muronyi Óvoda közvetlen szomszédságába építendő, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által „lehetségesen rákkeltő” kategóriába sorolt mobil telefontorony, Murony lakott területétől minimum 1500 méterre épüljön fel?” helyi népszavazásra bocsátott kérdés esetében a helyi népszavazást okafogyottság címén nem tűzi ki.

A képviselő-testület helyi népszavazást elrendelését elutasító határozata elleni felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani.

A felülvizsgálati kérelmet – a Gyulai Törvényszékhez (5700 Gyula, Béke sgt. 38.) címezve – úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a Muronyi Helyi Választási Bizottsághoz (5672 Murony, Földvári u. 1.)

A jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell:

 a kérelem – választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,

 a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

 a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A jogorvoslati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók.

Indokolás

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muronyi Helyi Választási Bizottságnak a 2/2017. (XI. 6.) számú határozatát, valamint a tájékoztatását a Kiss Angéla (5672 Murony, Juhász u. 1.) szám alatti lakos által, az „Egyetért-e Ön azzal, hogy DIGI Kft. által, a Muronyi Óvoda közvetlen szomszédságába építendő, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által „lehetségesen rákkeltő” kategóriába sorolt mobil telefontorony, Murony lakott területétől minimum 1500 méterre épüljön fel?” helyi népszavazásra bocsátott kérdés esetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény szerint a 2017. november 29-i ülésén tudomásul vette, egyben a népszavazás kezdeményezésének alapjául szolgáló 90/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozatát visszavonta.

 

A fentiek alapján Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Ezen határozat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 53., 55., valamint 58. §-ainak rendelkezésein alapul, a Képviselő-testület feladat- és hatásköre a törvény 58. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 58. §-án, valamint a Ve. 224. §-án alapul.

 

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 

 

kmf.

 

Fekete Ferenc Zoltán sk.                                                              Dr. Baji Mihály sk.

polgármester                                                                                jegyző

 

 

Fekete Zoltán Ferenc sk.                                                                Egeresi Imre sk.

jegyzőkönyv hitelesítő                                                             jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

A kiadmány hiteles.

A kiadmány hiteléül: Murony, 2017. november 30.                                        Nagy Beatrix

jegyzőkönyvvezető

 

 


CO ÉS KÉMÉNY tájékoztató-2

2017. december 1. 9:09


A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja az érintettek figyelmét a szénmonoxid-mérgezés és a kéménytüzek veszélyeire. Minden fűtési szezonban hallani kéménytűzről, füstmérgezésről, szén-monoxid mérgezésről. Kellő odafigyeléssel, a vonatkozó előírások betartásával, szakmai segítség igénybevételével azonban mindezek elkerülhetőek.
I. Jogi szabályozás
2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről (továbbiakban: Kstv.) 2. § (4) „Sormunka keretében a. az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását; b. az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát; c. a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is; d. az égéstermék paramétereinek ellenőrzését; e. az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását; f. a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését; valamint g. a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését. kell elvégezni.” (7) „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari szolgáltatótól vagy a (11) bekezdés szerinti esetben a kéményseprő-ipari szervtől megrendelni.” (11) „A kéményseprő-ipari szerv látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet megrendelés alapján költségtérítés ellenében az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó ingatlanok esetében is, ha a megyei ellátási területen nem működik kéményseprő-ipari szolgáltató.” 5. § (1) „Az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató e törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, ha” a) olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik; b) tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn. 5. § (2) „Az ingatlan használója köteles” a) a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató a törvényben meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani! b) a közvetlen tűz- és életveszélyre utaló szabálytalanság esetében a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését azonnal szüneteltetni.

c) következő ellenőrzésig megszüntetendő egyéb hibákra utaló szabálytalanságokat legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni. d) a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét biztosítani, tisztítást-karbantartást a gyártó, forgalmazó által meghatározottak szerint elvégezni, annak kalibrálását a megfelelő gyakorisággal, de legalább ötévente elvégeztetni, a szén-monoxid-érzékelő műszaki élettartam lejártát követően cseréről gondoskodni, illetve a berendezés megfelelőségéről, cseréjéről szóló dokumentumokat megőrizni. 5. § (5) „A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén a) a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló; b) a vendégéjszaka eltöltésére használt; c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló; d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló; e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtérösszeköttetésben lévő helyiségben van.” 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
3. § (1) „A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó” a. A Kstv. 2. § (4) a) és c)-g) pontjában (továbbiakban: sormunka) meghatározott feladatokat legalább évente egy alkalommal, b. az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát négyévente egy alkalommal, c. időlegesen használt ingatlanok esetében négyévente egy alkalommal, d. olyan égéstermék-elvezetőnél, amelyre gáznemű anyaggal üzemelő tüzelőberendezés vagy zárt égésterű tüzelőberendezés csatlakozik kétévente egy alkalommal a meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi el. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat
195. §. (6) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
II. Égéstermék- elvezetők használati szabályai
Olyan égéstermék-elvezető berendezés (kémény) nem használható, amelynek falába éghető anyagot tartalmazó B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota, nem megfelelő, illetve amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és összekötő elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.
Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait nem éghető anyagú (A1 tűzvédelmi osztályú) anyaggal hézagmentesen lezárva, a koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani.
A keletkezett füst elvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, megfelelő minősítéssel rendelkező összekötő elem (füstcső) használható. Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.
III. A szén-monoxid mérgezés megelőzése A szén-monoxid-mérgezés elsősorban valamely tüzelő berendezés nem megfelelő üzemeltetéséből adódik. A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetetlen része az égéstermékelvezető, a kémény. Amennyiben a kémény járata leszűkül (behulló tégla, vakolat, beköltöző madarak, darazsak stb. miatt), úgy a helyiség levegőjét használó, nyílt égésterű hőtermelőberendezésből az égéstermék egy része vagy egésze a helyiségbe áramlik vissza. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentrációja megemelkedik, ami rosszullétet vagy halált okozhat.
További veszélyforrást jelenthet a vaskályha, a gázkonvektor, a cserépkályha, a kandalló, a kemence hozzá járulhat a gáz felszabadulásához. Különös figyelmet kell fordítani a propánbután gázpalackkal működő sziesztakályhák üzemeltetésekor, mivel ezek a berendezések az átlagosnál nagyobb a szén-monoxid kibocsátása, ráadásul kivezető kéménnyel nem rendelkezik.
A nyitott égésterű tüzelőberendezések megfelelő működéséhez szükséges levegő utánpótlását biztosítani kell, ezért a lakásfelújításhoz kapcsolódó nyílászáró beépítésénél fokozott figyelemmel kell eljárni, lehetőség szerint szakember véleményét kikérni. Szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően az érintett égéstermék-elvezetőt (kéményt) csak helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismételten üzembe helyezni, melyet a kéményseprő jogosult elvégezni! A jogszabály betartását a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi!
IV. A káresetek elkerülése érdekében tartsuk be az alábbiakat:
Az égéstermék-elvezető rendszer nem megfelelő műszaki állapota, vagy a tisztítás hiánya kéménytüzek és szén-monoxid mérgezések okozója is lehet, ennek érdekében a kémények időszakos ellenőrzését, tisztítását el kell végeztetni! a) A kémény állapotát előírt időszakonként ellenőriztetni kell! b) Minden berendezés beszerelését és telepítését csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti! c) Az időszakos és kötelező felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket kizárólag csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti! d) Az ingatlan használója köteles biztosítani a kéményseprők munkavégzéséhez szükséges feltételeket! Lehetővé kell tenni az érintett helyiségbe való bejutást, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutást, a tisztítónyílás, az összekötőelem biztonságos megközelíthetőségét, tisztíthatóságát és a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílást. e) A feltárt hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni!


Szociális tűzifa Tájékoztató

2017. november 14. 22:18


Tisztelt Lakosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

november 14 – december 1. napig 

szociális tűzifa iránti kérelmet lehet benyújtani Murony Község Önkormányzatához.

A kérelem nyomtatványa átvehető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.murony.hu).

 

Az adatlaphoz mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt lakó személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását: munkáltatói igazolás, nyugdíjösszesítő és az utolsó havi nyugdíj szelvény vagy számlakivonat, illetve egyéb jövedelem esetén a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot.

Tűzifa támogatást csak egy kérelmező nyújthat be ugyanazon ingatlan esetében és csak akkor, ha tűzifával fűtenek, a jogosultságot meghatározó jövedelemhatár család esetén a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 250%-a, azaz 71.250-Ft, egyedül élő esetén 350%-a, azaz: 99.750-Ft.

 

Az elbírásánál előnyben részesül aki:

  • a Gyermekvédelmi törvényben szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
  • időskorúak járadékára, vagy
  • aktív korúak ellátására, illetve
  • lakásfenntartási támogatásra jogosult.

 

 

 

Murony, 2017. november 13.

 

 

                                                                            Fekete Ferenc Zoltán

                                                                                     polgármester

Rendelet>>

 


Egyenlő Bánásmód Hatóság referensi ügyfélfogadása

2017. november 12. 18:13


                 Forduljon az         

ügyfélszolgálatához, ha

neme,

faji hovatartozása,

bőrszíne,

nemzetisége,

nemzetiséghez

való tartozása,

fogyatékossága,

életkora,

egészségi állapota,

vallási-

vagy világnézeti meggyőződése,

politikai vagy más véleménye,

anyanyelve,

családi állapota,

anyasága vagy apasága,

szexuális irányultsága,

nemi identitása,

vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Csűri Gábor Békés megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/925-7454, gcsuri@gmail.com

Csabagyöngye Kulturális Központ Esély Irodája 
(Békés megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház)
5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4. IV. emelet, tel: 06 66/449-222/129, 06 20/329-0201, 06 20/264-4463

2017.11.03. (péntek) 08:00-12:00; 2017.11.10. (péntek) 09:00-13:00;

 

Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete

5700 Gyula, Kulcs u. 7., tel.: 66/361767

2017.11.24.(péntek) 08:00-12:00

 

Békés Város Polgármesteri Hivatala

5630 Békés, Petőfi u.2.
2017.11.13.(hétfő) 08:00-12:00

       Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939   www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu

 


Az emlékezés vámszedői / Trükkös tüzifa árusok Felhívás

2017. november 2. 10:50


Az emlékezés vámszedői

Közeleg Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteink sírját, elhelyezzük a kegyelet virágait, meggyújtjuk az emlékezés lángját. A temetőbe látogatóknak figyelniük kell személyes dolgaikra, az őrizetlenül hagyott értékek ilyenkor is veszélybe kerülhetnek.
A lopások, illetve az áldozattá válás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy fogadják meg a rendőrség tanácsait!  Táskájukat percekre se hagyják őrizetlenül a sírnál! Alkalom szüli a tolvajt!  Az autók utasterében, jól látható helyen ne hagyjanak értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, kabát, stb.)! A járműveket, miután leparkoltak, minden esetben zárják le, az ablakokat húzzák fel!  Lehetőség szerint használják a forgalmas, jól kivilágított parkolóhelyeket!  Kerékpároknál használjanak jó minőségű zárat, a gépkocsiknál pedig minden esetben kapcsolják be a riasztót.  Ha utaznak, nagy tömegbe mennek, fordítsanak fokozott figyelmet értékeikre!  Ne tartsanak pénztárcát, okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska, kabát külső zsebeiben! Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belső zsebek, vagy az övön hordható, illetve a ruha alatt nyakba akasztva viselhető táskák.  Bankkártyájuk mellett soha ne legyen ott a PIN kód!  Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő embert látnak maguk mellett, ellenőrizzék, hogy megvannak-e az értékeik!  Ha tetten érik a tolvajt, hangosan kérjenek segítséget!
Aki bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es ingyenes segélyhívó telefonszámon!

TRÜKKÖS TŰZIFA ÁRUSOK NE VÁLJON CSALÁS ÁLDOZATÁVÁ!

Az ősz beköszöntével közeleg a fűtési szezon, a legtöbben ilyenkor szerzik be a téli tüzelőt. Az utazó árusok körében idén is megjelenhetnek a tűzifával házaló kereskedők, akik házról-házra járva próbálják értékesíteni teherautóik rakományát.

Kérjük, hogy fogadják meg a rendőrség tanácsait:

 Csak telephellyel rendelkező, leinformálható, számlaképes kereskedőktől vásároljon tűzifát! A megvásárolt tüzelőanyag kifizetésekor kérjen számlát!  Kerülje a házaló árusokkal történő üzletkötést! A fa eredete, minősége és mennyisége az ismeretlen kereskedők esetében általában nem ellenőrizhető vissza.  Ne rendeljen telefonon! A fa mennyisége, fajtája és a minősége telefonon nem ellenőrizhető, míg a telephelyen személyesen is meggyőződhet a vásárolni kívánt fa tulajdonságairól.  Mérlegeljen előre! A fa típusától, keménységétől és nedvességtartalmától, valamint a feldolgozás és a berakodás módjától is függ, hogy mázsára, vagy köbméterben gazdaságosabb a fűtőanyag megvásárlása.  Ne feledje, hogy az erdei köbméter és a hasított köbméter között jelentős különbség van. Ha kalodában vásárolja meg a tűzifát, legyen jelen annak szétbontásánál! Az ömlesztett fa mennyisége gyakran megtévesztő, így könnyen csalás áldozatává válhat.  Átvételkor is ellenőrizze le a kiszállított tüzelő mennyiségét – amennyiben lehetséges – Ön, vagy megbízottja legyen jelen a fa mérlegelésekor!  Ne fizessen előre! A vételárat a kiszállított áru mennyiségének, minőségének ellenőrzése után adja át a szállítóknak. Ha elégedetlen a szállítmánnyal, vagy kifogása van, nem köteles átvenni az árut.
Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó telefonszámon!


Értesítés Szelektív Hulladékgyűjtő kukák ról

2017. november 2. 10:12


ÉRTESÍTÉS

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

október 30.-tól

folyamatosan kerülnek kiosztásra a szelektív hulladékgyűjtő kukák.

Az ingyenes szelektív hulladékgyűjtő átvételére az jogosult, aki rendelkezik érvényes hulladékszállítási szerződéssel. Akinek nincs érvényes szerződése annak előbb Békés, Verseny u. 4. szám alatt a BKSZ-Plusz Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.-vel kell szerződést kötni, utána veheti át a szelektív gyűjtőtartályt.

A szelektív hulladék elszállítása a hónap utolsó péntekén, a kommunális hulladék szállításával megegyező időben történik.

A gyűjtőtartály igénybevételéért, és az elszállításért külön díjat nem kell fizetni.

A kukák átvétele személyesen a Polgármesteri Hivatalban történik, melyhez a személyi igazolványát mindenki hozza magával.

A kuka átvételére az időpontokban van lehetőség:

Hétfő:               8 – 16

Kedd:               8 – 16

Szerda:             8 – 16

Csütörtök:       8 – 16

Péntek:             8 – 12

 

 

                                                                                                                                   Tisztelettel

                                                                                                                             Fekete Ferenc Zoltán

                                                                                                                                    polgármester


Meghívó Pályaválasztási Vásár

2017. november 2. 10:08


KIEMELT SZAKMAI ELŐADAS

A rendezvény időpontja:
2017. november 8-9.
INGYENES BUSZJÁRAT
a rendezvény mindkét napján Békéscsabán félóránként:
Autóbusz-pályaudvar – Petőfi utca – Szabadság tér
Iskolacentrum – CsabaPark
CsabaPark – Iskolacentrum – Szabadság tér
Petőfi utca – Autóbusz-pályaudvar
További információ a rendezvény Facebook oldalán, Pályaválasztási Vásár Békéscsaba
A rendezvényt a
Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatja.
Tisztelettel meghívjuk Önt a
Békés Megyei Kormányhivatal által szervezett
Pályaválasztási Vásárra.

A rendezvény helyszíne:
Békéscsaba, CsabaPark
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2.)
MEGNYITÓ
2017. november 8-án 10.00 óra
Köszöntőt mond:
Dr. Takács Árpád
a Békés Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
A rendezvényt megnyitja:
Dr. Parragh László
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaraelnöke
SZAKMAI PROGRAMOK
Ismerkedés a közép- és felsőfokú oktatási, intézményekkel – tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről
SZAKMABEMUTATÓK – munkáltatók, szakképző intézmények bemutatkozás a gyakorlatban
pályaorientációs-, és érdeklődés-vizsgáló KÉRDŐÍVEK
Szakmabemutató kisfilmek
TÁRLATVEZETÉS 9 szakirányban
KIS MESTEREK JÁTÉK -hiányszakmák megismerése játékosan
INNOVATÍV technológiák utcája
Hiányszakmák – PÁLYAKERÉK
Munkavállalás és tanulás az Európai Unióban
Ingyenes idegen nyelvi szintfelmérés
VILLÁMSPOTOK – pályaválasztással kapcsolatos rövid előadások diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek