Cookie felhívás

Közlemények

Afrikai sertéspestis betegség miatt fertőzött terület kijelölése

2020. január 11. 14:34


HATÁROZAT
Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség ismételt elsődleges előfordulása miatt a BE/23/11-2/2019. számú határozatomat az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglaltan módosítom, jelen határozat kiadásával az hatályát veszti.
Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség elsődleges előfordulása miatt a határozatom 1. számú mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak teljes területét vaddisznókban előforduló
afrikai sertéspestissel fertőzött területnek
minősítem.
A fertőzött területté minősítés a határozatom 3. számú mellékletében felsorolt településeket, illetve település részeket érinti.
A fertőzött területen elrendelt intézkedések:

1) Az fertőzött területnek minősített helyeken a járási hivatalnak valamennyi sertéstartó telepre megfigyelési zárlatot kell elrendelni. Valamennyi sertéstartó telepet és annak sertésállományát korcsoportok szerint nyilvántartásba kell vennie 60 napon belül. A szigorúan korlátozott területeken ezt a munkát állatorvosokkal kell elvégeztetni, akiknek járványügyi vizsgálatot is le kell folytatni.

2) Az állatlétszám változást a sertéstartó gazdaságokban az állattartónak naprakészen kell vezetnie, azt a hatósági állatorvos kérésére be kell mutatnia, aki az adatokat minden szemle alkalmával ellenőrzi.

3) Az állattartónak állatainak megbetegedéséről, elhullásáról azonnal értesíteni kell a hatósági állatorvost.

4) Az állattartónak sertése saját célra történő vágását a vágás előtt 48 órával be kell jelentenie az illetékes járási hivatalnak. A bejelentés után a járási főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt húsvizsgálat, illetve virológiái vizsgálat céljából történő mintaküldés előírásáról.

5) Valamennyi elhullott sertésből mintát kel! venni és meg kell vizsgálni afrikai sertéspestis kimutatása céljából az Országos Föállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint.

6) A sertéstartó gazdaságba nem vihető be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi.
A fertőzött területen belüli vágóhidra – közvetlen levágás céljából – vagy továbbtartásra, valamint a fertőzött területről a megye többi részére, illetve az ország egyéb megyéibe irányuló, továbbtartásra vagy vágóhídra történő szállítás esetén az engedély akkor adható meg, ha a szállítást megelőzően legfeljebb 24 órán belül a telep valamennyi olyan alegységében (légterében) a hatósági állatorvos elvégezi a sertések klinikai vizsgálatát, amelyekben az elszállítandó sertéseket tartják. A három hónaposnál idősebb sertések esetében e vizsgálatnak magában kell foglalnia a sertések egy részének hőmérőzését is. Legalább annyi sertést kell hömérözni, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi a láz kimutatását, ha az 10 %-os gyakorisággal fordul elő ezen alegységekben. A kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára – az elszállítást megelőző 7 napon belül – alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 10 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni.
További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül a fertőzött területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja. A továbbtartásra szánt sertéseket a szállítás után, a rendeltetési helyen 40 napig karanténozni szükséges.

7) A területen tartott sertések, azok ondója, embriója vagy petesejtje Közösségen belüli kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, illetve harmadik országba nem szállíthatók kivéve, ha a közösségi jogszabályokra, illetve harmadik, ország előírásaira figyelemmel, a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi.

8) A fertőzött területen található sertéstartó gazdaságokban lévő összes sertést elzárva úgy kell tartani, hogy vaddisznóval ne tudjon érintkezni az Országos Föállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint.

9) A sertéstartó gazdaságokban takarmányt, alomanyagot úgy kell elhelyezni, hogy vaddisznók ne férhessenek hozzá. A szénát és gabonát a termőföldekről történő beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig tárolni kell és csak ez után használhatóak sertések takarmányozására, almozására.

10) A sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő kéz és lábfertötlenítő eszközt kell elhelyezni és azt folyamatosan működtetni.

11) A sertéstelepek személyforgalmát a lehető legminimálisabbra kell korlátozni. Aki a sertéstelepekre be- vagy onnan kilép, köteles betartani az afrikai sertéspestisvírus elhurcolásának megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket.

12) A vaddisznóval érintkezett személyek csak átöltözés és a hatósági állatorvos által előírt fertőtlenítés után mehetnek sertéstartó gazdaságba.

13) Tilos a sertéstartó gazdaságba bevinni a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét, illetve minden olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az afrikai sertéspestis vírusával.

14) A kijelölt fertőzött területen kilőtt vagy elhullva talált összes vaddisznót a járási hivatalnak be kell jelenteni, aki intézkedik a mintavételről és a minta vizsgáló laboratóriumba küldéséről. A kilőtt vaddisznót ártalmatlanítani kell. A feladat végrehajtását Országos Föállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint kell elvégezni, kivéve, ha a 18.) pont szerint felhasználásra kerül. Ekkor a vizsgálati eredmény megérkezéséig elkülönítve kell tárolni. A feladat végrehajtását az Országos Föállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint kell elvégezni.

15) Az elhullott vaddisznókat a vadászatra jogosultaknak aktívan keresni kell a fertőzött területen belül. A feladat végrehajtását az Országos Föállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint kell elvégezni.

16) Valamennyi vaddisznó hulláját ártalmatlanítani kell. A feladat végrehajtását az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint kell elvégezni.

17) A vaddisznók állomány fenntartás céljából történő takarmányozása tilos. A vaddisznóállomány gyérítése, illetve annak előkészítése céljából a vadászatra jogosult területéhez mérten, havonta legfeljebb 10 kg/km2 takarmányt helyezhet ki a leshelyek közelében kialakított etetöhelyeken. A vadászatra jogosultnak nyilvántartást kell vezetnie az e célból felhasznált takarmányokról (hova, mikor, milyen takarmányt helyezett ki). Egyéb fajok etetést úgy kell megoldani, hogy az ilyen célból kihelyezett takarmányhoz a vaddisznó ne férhessen hozzá.

18) A fertőzött területről élő vaddisznó, vaddisznó test vagy azok húsa nem szállítható ki. A Helyi Járványvédelmi Központ (továbbiakban HJK) vezetőjének engedélyével, negatív eredményű vizsgálatok után – a vadászatra jogosult kérésére – a fertőzött területen belül felhasználható a vaddisznó test.

19) A 20), 21), 22). pontokban leírt kivételekkel tilos a fertőzött területen lévő vadászatra jogosultak területén valamennyi vadászható állatfajra vonatkozóan a társasvadászat és vaddisznók esetében egyéni és társas vadászat. A vaddisznóktól eltérő állatfajok esetében egyéni vadászatot csak járványvédelmi képzésen részt vett és ott eredményes vizsgát tett (továbbiakban: Járványvédelmi Vadászképzés) vadász folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki a Járványvédelmi Vadászképzés eredményes elvégzését igazolni nem tudja, a fertőzött területen csak az e képzést eredményesen elvégzett helyi vadász kíséretében vadászhat.

20) A fertőzött területen a vaddisznó állomány gyérítését a Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint meghatározott diagnosztikai kilövéssel kell végrehajtani.

21) A fertőzött területen belül, az afrikai sertéspestis esetek közelében az Országos Föállatorvos szigorúan korlátozott területeteket jelölt ki, mely Békés megyében a egybefüggően a 951650 956350 951150, valamint egybefüggően a 956750 951350 956550 956650 kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területére terjed ki. A szigorúan korlátozott területen a 19., ponttól eltérően a HJK vezetője külön kérelemre engedélyezheti vaddisznóktól eltérő állatfajok egyéni és társas vadászatát, ha a területről rendszeresen történik vaddisznó hullából mintaküldés.

22) A fertőzött terület egyéb részein a 19., ponttól eltérően a HJK vezetője külön kérelemre engedélyezheti vaddisznóktól eltérő állatfajok társas vadászatát és a vaddisznók csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövését, ha a területről rendszeresen történik vaddisznó hullából mintaküldés.

Az érintett települések jegyzőjének illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderről a lakosságot tájékoztatni kell, a határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A határozat visszavonásig érvényes.
A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel végleges, azonban a közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálata kérhető a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (Szeged, Főfasor 16-20.) A keresetlevelet a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályához (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.) mint I. fokú határozatot hozó szervhez kell benyújtani 4 példányban. A Békés Megyei Kormány hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Föld hivatali Főosztály a keresetlevelet az ügy irataival – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – 15 napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait 5 napon belül kell továbbítani a bírósághoz. A keresetlevél IKR rendszer használatával nyújtható be a közigazgatási szervnél.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az ürlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet.
A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül í El été kfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – a jogszabálysértő vagy más jogalapon álló határozat meghozatalát látja indokoltnak, a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a határozatot hozó közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.
A határozat azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS

2019. december 9.-től a megyében kettő esetben elhullott vaddisznóból a Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal Diagnosztikai Igazgatóságának Laboratóriuma afrikai sertéspestis vírust mutatott ki.
Erről hivatalomat a NÉBIH eredmény közlő jegyzőkönyvekben tájékoztatta. (számai: ÁDI/2019/0029980/EK-6P10Q6 és ÁDI/2019/0031256/EK-PXR4CK. 2019. december 10.-én az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/268-2/2019. számú utasításában fertőzött területet jelölt ki és rendelkezett a Helyi Járványvédelmi Központ (továbbiakban HJK) felállításáról. 2019. december 20.-án ÉFHÁT/275//2019. számú utasításában kibővítette a fertőzött területet a betegség vaddisznóban történő ismételt elsődleges megállapítása miatt. Ennek figyelembe vételével a rendelkező részben leírt, a határozatom 1. számú mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak teljes területére terjesztettem ki a fertőzött területet, mely a határozatom 3. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási területét foglalja magába.

Mivel a különböző elsődleges előfordulások miatt a Békés megyére elrendelt fertőzött terület egybefüggő területté vált és egységes szabályok vonatkoznak rá, a korábban kiadott, rendelkező részben felsorolt határozat hatályát veszti, egységes szerkezetbe foglaltan kerülnek kiadásra a fertőzött terület kijelölése és a fertőzött területre elrendelt intézkedések jelen határozatomban.
A meghozott intézkedések részletes végrehajtási szabályait az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozata tartalmazza.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 51. § (3) u) pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Kormányrend elet 18. § (7) b) pontjában, valamint az FVM rendelet 15. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.
A döntés véglegességéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 82.§.(1) bekezdés alapján határoztam.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 38. § és 39. § (1) valamint a polgári perrendtartásróI szóló 2016. évi CXXX. tv. 608. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.
A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

Békéscsaba, 2019. december 23.
Dr. Takács Árpád kormánymegbízott
nevében és megbízásából