Cookie felhívás

Közlemények

Határszemle

2019. május 10. 8:58


VÉGZÉS

A Békési Járási Hivatal Földhivatali Osztálya

(5630 Békés, Kossuth utca 4.)

  1. május 01. napjától átfogó jellegű határszemlét tart
    Murony településen.

A határszemle elsősorban külterületi és zártkerti termőföldeket érint, valamint kiterjed külterületen a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra is.

Határszemle alanyai: az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosok/haszonélvezők, tulajdonosi jogokat gyakorló szervek/vagyonkezelök, illetve a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználók, igénybevevők.

A határszemle tárgya:

  • a hasznosítási, mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség (gyommentes állapotban tartás) betartásának ellenőrzése,
  • természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ággal való egyezőség ellenőrzése,
  • a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló földutak, illetőleg a belvíz elvezetését szolgáló árkok, csatornák állapotának ellenőrzése,
  • az engedély nélküli más célra hasznosított termőföldek felderítése,
  • az újrahasznosítást igénylő területek felmérése,
  • földminősítési mintaterek ellenőrzése,
  • július 1. napjától a határszemlével párhuzamosan a parlagfűvel fertőzött terültetek ellenőrzése.

Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya FF/311/2019. iktatószámú levelével elrendelte a földhivatali osztályok számára a 2019. évi átfogó jellegű határszemle ellenőrzések végrehajtását. A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképességének fenntartása, a parlag- és az allergiát okozó parlagfüves területek csökkentése. A határszemle hatósági ellenőrzésnek minősül.

A határszemle ellenőrzés egyébként rendszeres feladat, a rendelkező részben felsoroltakat – szükség esetén – bármely időszakban kötelessége a földhivatali osztálynak egyedi ügyekben ellenőrizni, indokolt esetben a hatósági eljárást lefolytatni.

A parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési munkái 2019. július 01. napjától a határszemle ellenőrzésekkel párhuzamosan kerül lefolytatatásra. A parlagfüves területek ellenőrzése 2019. július 01. napjától az első talaj menti fagyokig tart.

Végzésem a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1.§, 3.§, 5.§, 6.§, 7.§, 9.§-ain, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. §-án és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99.§-án alapul.

Hatásköröm a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésén, illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésén és 1. számú mellékletén alapul.

Kelt, Békés, 2019. május 07.