Cookie felhívás

Közlemények

NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK

2019. április 2. 9:48


A nevelőszülő feladatai

 

 • Szeretet, biztonság-nyújtás, állandóság, következetesség.
 • Otthonában ellátja a gyermek gondozását, nevelését.
 • Biztosítja a gyermek szüleivel, hozzátartozóival való kapcsolattartását.
 • Együttműködik a Szakszolgálat szakembereivel, a Gyámhivatallal, a gyermekvédelmi gyámmal.
 • Elősegíti a gyermek visszakerülését vér szerinti családjához.

Amit biztosítunk:

 • Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, mely – TB ellátásra, valamint  nyugdíjellátáshoz a szolgálati idő megszerzésére jogosít.
 • A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanács-adója folyamatosan segíti munkájában.
 • A gyermek gyermekvédelmi gyámja segíti a gyermek fejlődését, kapcsolattartását, ellátja törvényes képviseletét, vagyonának kezelését.
 • A nevelőszülő díjazása az alapdíjból (bruttó 44 700 FT), és a kiegészítő díjból (bruttó 29 800 Ft/gyermek ) áll.
 • Szakmai megbeszélések, továbbképzések

További tájékoztatás, jelentkezés: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat – Levélcím: 5600 Békéscsaba, Degré u.59. Fax.: 06/66/530-231

Kisné Fekete Marianna –szakmai vezető 06 66/530-220/267 mellék. E-mail cím: nszhbekes@fago.hu

Sevella Ilona – FIX  koordinátor E-mailcím: sevella.ilona@fago.hu

 

További  információkkal, bővebb tájékoztatással szívesen állunk rendelkezésére

munkanapokon 8 órától 16 óráig

 

 

 

 

 

 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi

Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

5600 Békéscsaba Degré u. 59.

 

Tájékoztató leendő nevelőszülőknek és érdeklődőknek

A nevelőszülők nemes hivatásáról kevesen tudnak.

A következőkben tájékoztatást adunk a nevelőszülővé válás folyamatáról, tájékoztatunk a nevelőszülők feladatairól, hivatásuk végzésének feltételeiről. Bízunk abban, hogy az információk segítenek Önöknek abban, hogy döntést hozzanak, és sok ideiglenesen családvesztett gyermeknek tudjanak otthont, és boldog gyermekkort biztosítani.

 

Nevelőszülő az lehet, aki:

 • Magyar állampolgár, illetve bevándorolt, vagy
 • Menekültként elismert személy;
 • Büntetlen előéletű
 • életévét betöltötte; a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel idősebb;

(Az előző két ponttól a gyermekkel rokoni kapcsolatban álló személyeknél el lehet térni)

 • Fizikai és lelki állapota, valamint a körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének biztosítására,
 • A jelentkező családjának az egy főre jutó bruttó jövedelme eléri a legkisebb öregségi nyugdíj összegét (legalább 28.500,- Ft)

 

A nevelőszülővé válás folyamata

 1. A Békés Megyei illetékességű leendő nevelőszülő bemutatkozó levélben, vagy személyesen jelentkezik a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál, mint a Nevelőszülői hálózat működtetőjénél.
 2. Békés Megyében ez a cím: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 5600 Békéscsaba Degré u. 59.
 3. A nevelőszülői hálózat szakemberei környezettanulmányt készítenek a jelentkező otthonában.
 4. A jelentkezőnek formanyomtatványon igazolnia kell az egészségi és fizikai alkalmasságát háziorvosi – esetleg szakorvosi véleménnyel.
 5. A jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon eredménnyel vett részt (amely a 28 órás döntés- előkészítő és a 32 órás nevelőszülői tanfolyamból áll) és vállalja a képzés költségét a 30. 000,- Ft / fő önköltséget, amely két részből tevődik össze: , a 60 órás tanfolyam díja családonként 25.000,-Ft, a tankönyv díja családonként: 5000,-Ft. További költség a pszichológiai alkalmassági vizsgálat díja amely személyenként: 5.000,- Ft (Ezt a felkészítő tanfolyamot a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat biztosítja.)
 • A jelentkezőnek a házastársa, illetve az élettársa az elhatározáshoz hozzájárul, és a felkészítő tanfolyamon eredményesen vesz részt, amely számára ingyenes.
 • Amennyiben sikeresen elvégezte a nevelőszülői tanfolyamot, és Önhöz a gyámhivatal gyermeket helyezett el, vállalnia a kell, hogy két éven belül megszerzi a 240 órás KOP képzést
 1. A foglalkoztatási jogviszonyhoz és a működési engedélyeztetéshez a résztvevőknek be kell nyújtani egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és az elhelyezésre szolgáló épület használati jogcímét bizonyító okiratot (tulajdoni lapot).
 2. A tanfolyam sikeres elvégzése után nevelőszülőként fogadhatnak családjukba gyermekeket. Általában egy- két gyermeket, saját gyermekkel együtt maximum hat fő gyermek nevelkedhet egy családban. Amennyiben a szakemberek és Önök együtt megtalálták azt a gyermeket, akinek az Önök családjára van szüksége, akkor a Szakszolgálat a meglévő szakvélemények alapján elhelyezési javaslatot tesz az illetékes Gyámhivatalnak. A gyermek nevelőszülőnél történő elhelyezéséről a Gyámhivatal határozatot hoz, és ennek alapján kerülhet a gyermek ténylegesen a nevelőcsaládba. / Mindezek után az adott gyermek vonatkozásában írásos megállapodást kötnek a nevelőszülővel.
 3. A gyermek elhelyezését követően a nevelőszülő természetesen nem marad egyedül, a nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadója folyamatosan segíti őt munkájában, támogatja a felmerülő problémák megoldásában, kezelésében. A gyermek gyermekvédelmi gyámja figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését, kapcsolattartását, ellátja törvényes képviseletét, vagyonának kezelését. A nevelőszülőnek módja van még továbbképzéseken, szakmai megbeszéléseken is részt venni.

 

A nevelőszülő feladatai

 • Otthonában ellátja a gyermek gondozását, nevelését –az egyéni gondozási – nevelési terv alapján.
 • Gondoskodik a gyermek megfelelő iskoláztatásáról (amennyiben szükséges, speciális foglalkoztatásáról is)
 • Felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre.
 • Biztosítja a gyermek vérszerinti szüleivel, hozzátartozóival való kapcsolattartását a Gyámhivatal határozatának megfelelően.
 • Elősegíti a gyermek visszakerülését vérszerinti családjához, hozzátartozóihoz, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését,
 • Vállalja a gyermek nagykorúsága után is gondozását, lakhatását,
 • Együttműködik a Szakszolgálat szakembereivel,
 • A tevékenységet ellenőrző Gyámhivatallal,
 • A gyermekvédelmi gyámmal és tájékoztatja őket munkájáról.

 

A nevelőszülői gondozás finanszírozása

 

 • 01.01-től a nevelőszülő és a működtető között nevelőszülői foglalkoztatási            jogviszony jön létre, mely TB ellátásra, valamint a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő megszerzésére  jogosít.
 • A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll.
 • Alapdíjként havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) 30%-a illeti meg, minden egyes nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg.
 • Az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg.
 • Fenti jogszabályok értelmében a nevelőszülőt évben megillető alapdíj havi összege: bruttó 44.700,- Ft ( a minimálbér 30%-a) napi összege: 1.490,- Ft (a havi összeg 1/30-ad része)
 • Minden nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta a minimálbér 20%-a (bruttó: 800,-Ft) illeti meg.
 • Az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a ( bruttó: 450,-Ft) illeti meg.
 • A nevelőszülőt arra az időszakra, ameddig a gyermeket saját háztartásában neveli, – a gyermek ellátását szolgáló – havi nevelési díj, valamint ellátmány illeti meg.

A havi nevelési díj a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-a (nettó 34.200,-Ft), sérült, tartósan beteg gyermek esetében 140 %-a (nettó 39.900,-Ft), és a speciális ellátást igénylő gyermek esetében 150 %-a (nettó 42.750,-Ft). Az ellátmány összege a különböző kategóriáknak megfelelően a havi nevelési díj 25 %-a, melyet a nevelési díjjal együtt havonta folyósítunk. Ezen összegeket a gyermek szükségleteinek megfelelő, teljes körű ellátására kell fordítani.

 

A nevelőszülői gondozással kapcsolatos részleges jogi információk megtalálhatók:

 • évi XXXI. Törvény Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Magyar Közlöny 1997/39. sz.)
 • A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
 • 513/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet a nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
 • 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a család napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról
 • 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról.
 • 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 

További információkkal, bővebb tájékoztatással szívesen állunk rendelkezésére munkanapokon 8 órától 16 óráig, telefonon és személyesen egyaránt.

 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Levélcím: 5600 Békéscsaba Degré u. 59.

Fax: 06-66-530-231

 

Kisné Fekete Marianna: 06-66/530-220/267 mellék

/Szakmai vezető/

Email cím: nszhbekes@fago.hu

Sevella Ilona:

/Fix koordinátor/

Email cím: sevella.ilona@fago.hu