Cookie felhívás

Kutyaoltás

𝙁 𝙄 𝙂 𝙔 𝙀 𝙇 𝙀 𝙈 ! 𝙀́𝙧𝙩𝙚𝙨𝙞́𝙩𝙚́𝙨 𝙠𝙪𝙩𝙮𝙖𝙤𝙡𝙩𝙖́𝙨𝙧𝙤́𝙡 𝙚́𝙨 𝙞𝙫𝙖𝙧𝙩𝙖𝙡𝙖𝙣𝙞́𝙩𝙖́𝙨𝙧𝙤́𝙡! 𝙆𝙪𝙩𝙮𝙖𝙤𝙡𝙩𝙖́𝙨 𝙚́𝙨 𝙘𝙝𝙞𝙥𝙥𝙚𝙡 𝙫𝙖𝙡𝙤́ 𝙚𝙡𝙡𝙖́𝙩𝙖́𝙨𝙪𝙠: 𝟮𝟬𝟮𝟭. 𝙤𝙠𝙩𝙤́𝙗𝙚𝙧 𝟮𝟱. (𝙝𝙚́𝙩𝙛𝙤̋ ) 𝟭𝟮-𝟭𝟰 𝙤́𝙧𝙖́𝙞𝙜. 𝟮𝟬𝟮𝟭. 𝙤𝙠𝙩𝙤́𝙗𝙚𝙧 𝟮𝟴. (𝙘𝙨𝙪̈ 𝙩𝙤̈𝙧𝙩𝙤̈𝙠) 𝟭𝟰-𝟭𝟲 𝙤́𝙧𝙖́𝙞𝙜. 𝘼 𝙥𝙖́𝙡𝙮𝙖́𝙯𝙖𝙩𝙤𝙩 𝙣𝙚𝙢 𝙞𝙜𝙚́𝙣𝙮𝙗𝙚𝙫𝙚𝙫𝙤̋𝙠𝙣𝙚𝙠 𝙖𝙯 𝙤𝙡𝙩𝙖́𝙨 𝟰𝟱𝟬𝟬 𝙁𝙩 𝙘𝙝𝙞𝙥𝙥𝙚𝙡𝙚́𝙨 𝟰𝟱𝟬𝟬 𝙁𝙩 𝙄𝙫𝙖𝙧𝙩𝙖𝙡𝙖𝙣𝙞́𝙩𝙖́𝙨 𝙢𝙚𝙣𝙚𝙩𝙚: 𝘼 𝟬𝟲/𝟯𝟬-𝟵𝟱𝟱𝟬-𝟳𝟵𝟮-𝙚𝙨 𝙩𝙚𝙡𝙚𝙛𝙤𝙣𝙨𝙯𝙖́𝙢𝙤𝙣 𝙚𝙜𝙮𝙚𝙯𝙩𝙚𝙩𝙚́𝙨 𝙨𝙯𝙪̈ 𝙠𝙨𝙚́𝙜𝙚𝙨 𝘿𝙧. 𝙀𝙧𝙙𝙚́𝙨𝙯 𝘾𝙨𝙖𝙗𝙖 𝙖́𝙡𝙡𝙖𝙩𝙤𝙧𝙫𝙤𝙨𝙨𝙖𝙡. … Bővebben: Kutyaoltás