Cookie felhívás

Közlemények

Közlemény

2020. december 21. 8:22


Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: „BIER NON STOP” Kereskedelmi,
Szolgáltató és Fuvarozási Kft.

K Ö Z L E M É NY
A Békés Megyei Kormányhivatal előtt a „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási
Kft. (5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 12-14., KÜJ: 100291412) ügyfél képviseletében eljáró Nagy
László egyéni vállalkozó kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban eljárás megindításáról szóló
értesítés közhírré tétel útján történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.
A hatósági ügy tárgya: a Murony, külterület 079/2 hrsz. alatti sertéstelepen folytatott tevékenységhez
kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárása
A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/02520/2020.
A hatósági eljárás megindításának napja: 2020. év december hó 13. napja
Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 65 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének
az időtartama.
Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka (66) 362-944/2014 mellék
A közlemény a Békés Megyei Kormányhivatal és a Kormányzati Portál internetes honlapján,
valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
hirdetőtábláján is megtalálható.
A kérelem és mellékleteinek elérési helye: Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu
Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula
A környezethasználó adatai
Megnevezés: „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft.
Székhely: 5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u.12-14.
Adószáma: 11960812-2-04
KÜJ: 100291 412
A telephelyen folytatott tevékenység
A Békés Megyei Kormányhivatal a BE/39/24092-026/2016. ügyiratszámú határozatban egységes
környezethasználati (továbbiakban: IPPC) engedélyt adott a „BIER NON STOP” Kereskedelmi,
Szolgáltató és Fuvarozási Kft. részére a Murony, külterület 079/2 hrsz. alatti sertéstelepen folytatott
tevékenységéhez. Az IPPC engedély III.10.4. pontjában előírásra került, hogy az engedélyben foglalt
követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Ellenőrzési Osztály
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944
E-mail: zoldhatosag@ bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
2
technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül felül kell
vizsgálni.
Mivel 2017. február 15-én megjelent a Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos
következtetéseknek az intenzív baromfi- és sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról,
ezért a tárgyi IPPC engedély felülvizsgálata legkésőbb 2021. február 15. napjáig esedékes. A „BIER
NON STOP” Kft. képviseletében eljáró Nagy László egyéni vállalkozó az előírásnak megfelelően
megküldte a felülvizsgálati dokumentációt.
A telephely adatai:
A sertéstelep helye: Murony, külterület 079/2 hrsz.
A terület nagysága: 8 ha 4036 m2
A terület művelési ága: kivett – sertéstelep
A terület tulajdonosa: „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft.
KTJtelephelyi: 100 417 828
KTJlétesítmény: 101 617 362
EOV koordináták: X=,158 839 Y=800 064
A telephelyen folytatott tevékenység
A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.
d) pontja és 2. sz. melléklet 11. c) pontja alapján:
1. sz. melléklet:
„1. Intenzív állattartó telephely
d) sertéstelepnél 900 férőhelytől kocák számára
2. sz. melléklet:
11. Nagy létszámú állattartás
Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint
c) 750 férőhely kocák számára
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes
környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.
A tevékenység célja, volumene
A telepen sertéstenyésztés és hizlalás folyik, almos és hígtrágyás technológiával. Az elválasztott
malacokat részben továbbhizlalják a telepen, valamint a Kft. okányi sertéstelepére szállítják, illetve
értékesítik. A férőhely-kapacitás összesen: 4.416 db sertés, ebből 916 db koca.
A malacok a fiaztatóban 28-30 napos korukig (9-10 kg) tartózkodnak, majd a battériára vagy az almos
malacnevelőbe kerülnek, ahol 75-80 napos korukig (20-25 kg) tartják őket. Ezután a malacok részben
értékesítésre, részben átszállításra kerülnek a BIER NON STOP Kft. okányi állattartó telepére. A kocákat
általában 3 évig tartják tenyésztésben, míg a kanokat 4-5 évig.
Éves malackibocsátás: max. 21.800 db
A telep állattartási, illetve kiegészítő tevékenységére szolgáló létesítmények:
• 1 db 800 férőhelyes hizlalda, jelenleg1 600 férőhelyes, mélyalmos malacnevelő)
• 1 db 1.800 férőhelyes battériás malacnevelő
• 1 db 900 férőhelyes mélyalmos malacnevelő
• 3 db 72 férőhelyes fiaztató
• 2 db 80 férőhelyes kan/kocaszállás
• 4 db 60 férőhelyes kan/kocaszállás
• 1 db 300 férőhelyes kan/kocaszállás
• szociális épület (fekete-fehér öltöző, iroda, ebédlő, tusoló, WC)
• portaépület
• takarmánykeverő
• géptároló
• vágóhíd (üzemen kívül)
• mázsaház
A telep vízilétesítményei:
• K-67 kataszteri számú, 750 méter talpmélységű kút
• gáztalanító, 30 m3-es mélytározó, víztorony
• vízvezeték-hálózat
• földalatti zárt, vb. hígtrágya-elvezető csatorna
3
• az elvezető csatornához kapcsolódó tisztító és fordító aknák (fiaztató: 10 db, kocaszállás: 32 db,
átemelő akna: 3 db)
• 1 db 75 m3-es átemelő akna (szivattyúházzal)
• 2 db 4000 m3-es szigetelt hígtrágyatároló medence (EOV: X = 158 923 m, Y =800 050 m; X =
158 862 m, Y = 800 084 m)
• 1 db 2000 m3-es szigetelt almostrágya-tároló és a hozzá kapcsolódó 90 m 3-es és 10 m3-es
csurgalékvíz-gyűjtő akna (EOV: X = 158 805 m, Y = 800 124 m)
• 1 db 23 m3-es kommunálisszennyvíz-gyűjtő akna
• 7 db talajvízfigyelő kút
A tevékenység hatásterülete
Az összevont hatásterület a szagvédelmi hatásterülettel egyezik meg, sugara: 214 m.
A hatásterületen lévő ingatlanok:
• Murony külterület 079/1, 079/2, 078/88, 078/89, 078/53, 078/74, 078/73, 078/72, 078/71, 078/52,
078/106, 078/95, 078/90, 078/91, 078/92, 078/93 hrsz.;
• Kamut külterület 1045/1, 1040, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044, 1046/2, 1046/3, 08 hrsz.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt
tehet. Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint ügyfélként az eljárás bármely szakaszában, és annak
befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.
Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe, illetve olyan
iratba, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely
megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített
adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben
biztosított jogok gyakorlásában.
Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy –
kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet. A másolatot és
kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.
Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles
jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni, senkinek a magatartása nem irányulhat a
hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 98. § (1)
bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak,
érdekképviseletnek nem minősülő a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján az
alábbi döntéseket hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati
engedélyt, vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység
felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes
egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.
A hirdetményi úton történő közlés az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontján és a Khvr. 21. § (1) bekezdés b)
pontján alapul.
4
Figyelemfelhívás
A felülvizsgálati dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóság hirdetményének közzétételétől számított 21 napon belül lehet
észrevételt tenni.
Gyula, 2020. december 17.
Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Lipták Magdolna
osztályvezető
Kapják: ügyintézői utasítás szerint.