Cookie felhívás

Közlemények

Afrikai sertéspestissel fertőzött területek

2020. május 15. 8:05


BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám: BE/23/342-1/2020. Tárgy: Afrikai sertéspestis vaddisznóban
történt megállapításai miatt fertőzött
terület bővítése

HATÁROZAT
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály, mint
élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság (továbbiakban: Hatóság) Az Országos Főállatorvos 2/2020. számú
határozatával kiadott, Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó mentesítési terve
(verziószám: 1.2) 2.2.1.5. pontja alapján a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések
miatt Békés megyében
1. A 956350, 951650, 951550, 951750, 951250, 951260, 950860, 956550, 956650, 951350, 953350,
953550,956750, 951460, 951450, 952450, 952350, 952250, 952650, 953450, 956250, 950850,
950750, 950650,950660, 950550, 951050, 952150, 951150, 952550, 953250, 953260, 953270,
954060, 954050, 953950, 954150, 953560, 950150 számú vadgazdálkodási egységek területét
afrikai sertéspestis szempontjából fertőzött kockázati besorolású területté minősítem.
2. Az 1. pontban felsorolt fertőzött területen lévő 956350, 951650, 951550, 951750, 951250,
951260, 950860, 956550, 956650, 951350, 953350, 953550, 956750, 953560 számú
vadgazdálkodási egységek területét
afrikai sertéspestis szempontjából szigorúan korlátozott terület fSZKT) besorolásúvá
minősítem.
3. Az 1. és a 2. pontokban nem szereplő Békés megye területén lévő vadgazdálkodási
egységeket
afrikai sertéspestis előfordulása szempontjából magas kockázati besorolásúvá minősítem.
Ezzel egyidejűleg a BE/23/11-42/2019, iktatási számú határozatommal elrendelt intézkedéseket
visszavonom.
A fertőzött terület vonatkozásában .az alábbiakat rendelem el:

1.
A 2/2020. számú országos főállatorvosi határozat 2.3. pontjának alpontjaiban elrendelt
intézkedéseket a fertőzött területen az alábbiakban részletezett feltételeket kell végrehajtani.
1.1 A fertőzött terület egészén (beleértve az SZKT-t) tilos a vaddisznók társas és egyéni vadászata.
Ideiglenesen felfüggesztem a szigorúan korlátozott területen lévő vadgazdálkodási egységek
területén valamennyi vadászható állatfajra vonatkozóan a társasvadászatokat és egyéni
vadászatokat is.
1.2
1.2.1 Egyéni vadászatot – minden vadászható állatfaj vonatkozásában, a vaddisznó kivételével – az első
megállapítást követően – tekintet nélkül az első megállapítás óta eltelt időre – a Helyi
Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: HJK) vezetője engedélyezheti, amennyiben az SZKT-ről
folyamatos mintaküldés történik elhullott vaddisznókból a 2/2020 OFÁ határozat 8. függeléke
szerint. Egyéni és társas vadászatot – minden vadászható állatfaj vonatozásában, a vaddisznó
kivételével – csak az állategészségügyi hatóság által szervezett járványvédelmi képzésen (a
továbbiakban: járványvédelmi vadászképzés) részt vett és ott eredményes vizsgát tett vadász
folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki a járványvédelmi vadászképzés eredményes elvégzését
igazolni nem tudja, az SZKT-n csak az e képzést eredményesen elvégzett helyi vadász
kíséretében vadászhat.
1.2.2 Társas vadászatokat – minden vadászható állatfaj vonatkozásában, a vaddisznó kivételével – az
első megállapítást követően – tekintet nélkül az első megállapítás óta eltelt időre – a HJK vezetője
engedélyezheti, amennyiben az SZKT-ról rendszeresen történik mintaküldés elhullott
vaddisznókból virológiái vizsgálat céljára (a 2/2020 OFÁ határozat 8. függeléke szerint). A kérelmet
a vadászatra jogosultnak a vadászat tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal írásban kell
benyújtania. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése szerint, amennyiben az ügyfél elektronikus
ügyintézésre köteles, úgy kérelmét, az e-Papír hitelesített üzenetküldő alkalmazással kell
benyújtania, melyre a https://epapir.aov.hu elektronikus ügyintézési felületen keresztül van
lehetősége. Amennyiben elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, akkor a HJK elektronikus
postafiókjára (hjk@bekes.gov.hu) kell küldeni. A kérelemben minden esetben a 2/2020. OFÁ
határozat 7. függelékének 1.1. pontjában foglalt adatokat – a zsigerelés helyének GPS
koordinátáinak és az elejtett vaddisznók várható számának kivételével – az egyéb állatfajok
vonatkozásában is meg kell adni, és az időközben esetleg bekövetkezett változásokról a vadászat
tervezett időpontja előtt legalább 72 órával írásos tájékoztatást kell adni. További feltétel, hogy
vadászterület illetékes tájegységi fővadászának szakvéleménye alapján a területileg illetékes
vadászati hatóság hozzájárulását adja a társas vadászat megtartásához a vadászatra kijelölt
területen. Az engedélyben (és a hozzájárulásban is) szerepelnie kell, hogy
a) a vadászatra kijelölt terület térbeli kiterjedése nem haladja meg a 300 hektárt;
b) a vadászatra kijelölt területen vaddisznó búvóhely nincs;
c) a vadászatra kijelölt területen belül vaddisznó jelenlétére utaló egyéb jel sincs;
d) a vadászat lefolytatása várhatóan semmilyen zavarást nem okoz a vaddisznóállományban;
e) kutya csak apróvad vadászaton alkalmazható, nagyvad társas vadászat csak kutya nélküli terelő
vadászat formájában tartható.
1.2.3 Az SZKT-n a betegség első megállapítását követően a HJK az állománygyérítés érdekében
engedélyezheti a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövését. A diagnosztikai kilövés csak az arra
vonatkozó aktív közreműködésre kötelező határozat alapján végezhető. A diagnosztikai kilövésre
aktív közreműködésre kötelezettet a kilövés elvégzéséért állami kártalanítás illeti meg. Minden
állománygyérítés céljából kilőtt egészségesnek látszó egyedböi a 2/2020 OFÁ határozat 4.
függeléke szerint kell mintát venni. E testek nem használhatóak fel, azokat a mintavétel után állami
költségre ártalmatlanítani kell. A feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár. Az SZKT-n található
vadászatra jogosultaknak a diagnosztikai kilövés során kilőtt vaddisznókbói vett mintákat a kitöltött
mintaazonosító lappal együtt a kilövést követő napon 8-10 óra között kell leadniuk a Békés Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályán (5600 Békéscsaba,
Szerdahelyi u. 2,), függetlenül attól, hogy a kilövés milyen napra esik. A beküldő állatorvosnak a
kísérő iratra (megrendelőre) fel kell vezetnie, hogy „Állománygyérítés céljából kilőtt vaddisznó”. A
diagnosztikai kilövést a HJK felfüggeszti, ha a vadászatra jogosult területéről nem történik virológiái
vizsgálat céljára rendszeresen mintaküldés elhullott vaddisznókból

1.2.4 Ha a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében az ASP-re gyanút keltő tüneteket (elsősorban
kifejezett mozgászavar vagy véres váladék ürülése a testnyílásokból) tapasztal, akkor a vadásznak
diagnosztikai célból ki kell lőnie az érintett egyedet vagy egyedeket és a tapasztalt klinikai tüneteket
haladéktalanul jelentenie kell a HJK-nak. A továbbiakban a vadásznak a HJK utasításának
megfelelően kell eljárnia.
A fertőzött terület SZKT-n kívüli részén tilos a vaddisznók társas és egyéni vadászata. Ezen felül
valamennyi egyéb vadászható állatfajra vonatkozóan a társas vadászatokat ideiglenesen
felfüggesztem,
A fertőzött terület szigorúan korlátozott területen kívüli részén a vaddisznóktól eltérő állatfajok
esetében egyéni és társas vadászatot csak a járványvédelmi vadászképzésen részt vett és ott
eredményes vizsgát tett vadász folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki a járványvédelmi
vadászképzés eredményes elvégzését igazolni nem tudja, a fertőzött területen csak az e képzést
eredményesen elvégzett helyi vadász kíséretében vadászhat.
A HJK vezetője a betegég első megállapítását követően – tekintet nélkül az első megállapítás óta
eltelt időre – engedélyezheti a vaddisznótól eltérő állatfajok társas vadászatát Az engedély
kiadásához a területileg illetékes tájegységi fővadász írásos hozzájárulása is szükséges. A
kérelmet a vadászatra jogosultnak a vadászat tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal
írásban kell benyújtania. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXIl. törvény 9. § (1) bekezdése szerint, amennyiben az ügyfél
elektronikus ügyintézésre köteles, úgy kérelmét, az e-Papír hitelesített üzenetküldő alkalmazással
kell benyújtania, melyre a httpsv/eoapir.aov.hu elektronikus ügyintézési felületen keresztül van
lehetősége. Amennyiben elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, akkor a HJK elektronikus
postafiókjára (hjk@bekes.gov.hu) kell küldeni. A vadászatra jogosult egyszerre több társas
vadászat megtartására is engedélyt kérhet. A kérelemben minden esetben a 2/2020. OFÁ
határozat 7. függelék 1.1. pontjában foglalt adatokat- a zsigerelés helyének (GPS koordinátáinak)
és az elejtett vaddisznók várható számának kivételével – az egyéb állatfaj vonatkozásában is meg
kell adni, több társas vadászat megtartása esetén minden egyes vadászatra külön-külön, és az
időközben esetleg bekövetkezett változásokról a vadászat tervezett időpontja előtt legalább 72
órával írásos tájékoztatást kell adni. A szomszédos vadászatra jogosultaknak a társas vadászatok
időpontjait egymással össze kell hangolniuk, ennek koordinálására a HJK vezetője az illetékes
tájegységi fővadászt kéri fel.
Az ASP megelőzése érdekében a fertőzött terület SZKT-n kívüli részén a vaddisznóállomány
gyérítése és az egyenletes vizsgálati nyomás céljából elrendelem a vaddisznók egyedi
diagnosztikai kilövését, minden korcsoportra vonatkozóan. A HJK az Éltv. szerinti diagnosztikai
célú kilövést elrendeli a fertőzött területté nyilvánítást követő 15 napon belül, majd minden
vadászati év kezdetén.
A diagnosztikai kilövést a lezárt 2019/2020-as vadászati év, mint bázisév során a vadászatra
jogosult területén diagnosztikai kilövéssel leölt és- amennyiben a fertőzött területbe való sorolásra
a vadászati év alatt került sor – vadászat során lelőtt vaddisznók száma összegének figyelembe
vételével rendelem el. Az elérendő minimális cél minden korcsoportra vonatkozóan az így képzett
összeg 150%-a. (Ebbe a darabszámba az eddigi besorolás szerint elrendelt és teljesített
diagnosztikai kilövés vagy vadászat során teljesített darabszám is beleszámít!) A fertőzött területen
a vaddisznó vadászata tilos, így az állományszabályozás a diagnosztikai kilövés teljesülésével
valósul meg. Amennyiben a HJK vezetője úgy ítéli meg, hogy a fenti irányszámmal az ASP elleni
védekezés stratégiai célkitűzésében foglalt alacsony állománysürüség nem, vagy csak hosszú idő
alatt valósulna meg egy adott vadászterületen, a diagnosztikai kilövés elrendelése során a fenti
százaléknál jelentősen nagyobb mértékű állománygyérítésről is intézkedhet.
1.2.8.2 A diagnosztikai kilövés során az előírt egyedszámok 40%-át szeptember 30-ig kell teljesíteni
minden vadászati évben, a teljesítést a HJK október 31-ig ellenőrzi. Nem teljesítés esetén az
ellenőrzés megállapításairól a HJK határozatot hoz, amelyben előírja a vadászatra jogosult
számára, hogy köteles tűrni, ha az állategészségügyi hatóság külső segítség bevonását is igénybe
veszi az állománygyérítés végrehajtásához. Az állománygyérítés sikeres végrehajtásához speciális
eszközök (éjjellátó céltávcső és keresőtávcsö, hőkamera céltávcső és keresőtávcső, hangtompító)
használatára csak a tájegységi fővadászok, az erdészeti Zrt-k szakszemélyzete, az erdészeti Zrt.-k
hivatásos vadászai és a fegyveres testületek tagjai az OJK vezetőjének rendelkezése alapján
kaphatnak engedélyt. A speciális eszközök használatára jogosult személyek állománygyéritésre
való aktív közreműködésre kötelezése a HJK, a kötelezett személyek speciális eszközökkel való
felszerelése az OJK feladata. Amennyiben a járványügyi helyzet a védekezés, az állománygyérítés

intenzitásának fokozását teszi szükségessé, a külső segítség igénybevételét az OJK vezetője a
vadászati év bármely időpontjában, soron kívül is elrendelheti.
1.2.8.3 A diagnosztikai kilövés végrehajtására a vadászatra jogosultat, a HJK aktív közreműködésre
kötelezi. A diagnosztikai kilövésre aktív közreműködésre kötelezettet a kilövés elvégzéséért állami
kártalanítás illeti meg.
1.2.8.4 Minden állománygyérítés céljából kilőtt egészségesnek látszó egyedből a 2/2020. OFÁ határozat 4.
függeléke szerint kell mintát venni. E testek nem használhatóak fel, azokat a mintavétel után állami
költségre ártalmatlanítani kell. A feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár. A fertőzött területen
található vadászatra jogosultaknak a diagnosztikai kilövés során kilőtt vaddisznókból vett mintákat
a kitöltött mintaazonositó lappal együtt a vadászatot kővető napon 8-10 óra között kell leadniuk a
Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályán (5600
Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.), függetlenül attól, hogy a kilövés vagy a mintaátvétel napja milyen
napra esik.
1.2. 8. 5 Az állománygyérítés érdekében diagnosztikai célból kilőtt minden egyed esetén a laboratórium
virológiái (PCR) vizsgálatot végez. A beküldő állatorvosnak a kísérő iratra (megrendelőre) fel kell
vezetnie, hogy „Gyérítés céljából kilőtt vaddisznó”.
1.2.8.6 A fertőzött területnek az SZKT-n kívüli részén a FIJK vezetője a betegség első megállapítását
követően – tekintet nélkül az első megállapítás óta eltelt időre – engedélyezheti a vaddisznók
csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövését is, amennyiben a diagnosztikai célú kilövések
elrendelése megtörtént. A HJK vezetője az engedélyt akkor adja meg, ha azt a vadászatra jogosult
írásban kéri és a 2/2020. OFÁ határozat 7, függelékben foglalt, a vaddisznó társas vadászatra
vonatkozó járványügyi követelmények – az 1,8 és 2. pontok zsigerelésre vonatkozó részeinek
kivételével – is maradéktalanul teljesülnek. Az engedély kiadásához a területileg illetékes tájegységi
fővadász írásos hozzájárulása is szükséges. A kérelmet a vadászatra jogosultnak a csoportosan
végrehajtott diagnosztikai kilövés tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal írásban kel!
benyújtania. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII, törvény 9. § (1) bekezdése szerint, amennyiben az ügyfél elektronikus
ügyintézésre köteles, úgy kérelmét, az e-Paplr hitelesített üzenetküldő alkalmazással kell
benyújtania, melyre a https://eDaDir.aov.hu elektronikus ügyintézési felületen keresztül van
lehetősége. Amennyiben elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, akkor a FŰK elektronikus
postafiókjára (hjk@bekes.gov.hu) kell küldeni. A vadászatra jogosult egyszerre több csoportosan
végrehajtott diagnosztikai kilövés megtartására is engedélyt kérhet, de ilyenkor a 2/2020. OFÁ
határozat 7. függelék 1.1. pontjában foglalt adatokat minden tervezett csoportosan végrehajtott
diagnosztikai kilövésre külön-külön meg kell adni és az időközben esetleg bekövetkezett
változásokról a csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövés tervezett időpontja előtt legalább 72
órával írásos tájékoztatást keli adni. A szomszédos vadászatra jogosultaknak a csoportosan
végrehajtott diagnosztikai kilövés időpontjait egymással össze kell hangolniuk, ennek
koordinálására a FIJK vezetője az illetékes tájegységi fővadászt kéri fel, Jelen pont esetében a
hivatkozott 7. függelékben használt „vaddisznó társas vadászata” kifejezés alatt „vaddisznók
csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövését” kell érteni.
1.2.9 Fia a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében az ASP-re gyanút keltő tüneteket (elsősorban
kifejezett mozgászavar vagy véres váladék ürülése a testnyílásokból) tapasztal, akkor a vadásznak
diagnosztikai célból ki kell lőnie az érintett egyedet vagy egyedeket és a tapasztalt klinikai tüneteket
haladéktalanul jelentenie kell a FIJK-nak. A továbbiakban a vadásznak a FIJK utasításának
megfelelően kell eljárnia.
1.2.10 Minden diagnosztikai célból kilőtt egyed testét a 2.3.2.5. pont szerint ártalmatlanítani kell,
A FIJK vezetője a vadászatra jogosult írásbeli kérelme alapján eseti engedélyt adhat, hogy a
fertőzött terület SZKT-n kívüli részén az állománygyérités érdekében diagnosztikai célból kilőtt
egyedek egy részét a vadászatra jogosult magánfogyasztásra, mint végső fogyasztó a fertőzött
területen belül felhasználhassa, vagy a trófeát kikészíthesse. A vadászatra jogosult a
felhasználásra vonatkozó és a HJK-nak címzett írásbeli kérelmét legkésőbb az elejtést követő első
munkanapon köteles benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése szerint, amennyiben az ügyfél
elektronikus ügyintézésre köteles, úgy kérelmét, az e-Papir hitelesített üzenetküldő alkalmazással
kell benyújtania, melyre a https://epapir.aov.hu elektronikus ügyintézési felületen keresztül van
lehetősége. Amennyiben elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, akkor a FIJK elektronikus
postafiókjára (hjk@bekes.gov.hu) kell küldeni, vagy

1.2.12 A felhasználásra és/vagy a trófea kikészítésre csak a negatív virológiái (PCR) eredmény
megérkezést követően kerülhet sor, addig a testet vadászatra jogosultnak kell a HJK által
jóváhagyott helyen és módon tárolnia. A vadászatra jogosultnak biztosítania kell a vadtest
felhasználásig történő nyomon követhetőségét. Az egyedi engedély alapján fogyasztásra kerülő
testek után állami kártalanítás nem illeti meg a vadászatra jogosultat, de a zsigerek vagy az el nem
fogyasztott testrészek ártalmatlanítása állami költségre történik. A trófea kikészítése esetén, ha a
test nem kerül felhasználásra, az ártalmatlanítása állami költségre történik. A zsigereket, az el nem
fogyasztott testrészeket, ülve a trófea kikészítése után a vaddisznó fel nem használt testét a
vadászatra jogosultnak a kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítania.
Ha virológiái vizsgálat eredménye nem negatív, akkor a nem negatív eredményt adó egyed testét
és mindazokat a vaddisznó testeket, amelyekkel érintkezhetett el kell kobozni és 1. kategóriájú
melléktermékként ártalmatlanitani kell. Az elkobzott testekért – mint megsemmisített termékért
állami kártalanítás jár.
1.2.13
A fertőzött területen a szabadtéri vaddisznóállomány fenntartó célú etetése tilos. A
vaddisznóállomány gyérítése, illetve annak előkészítése céljából a vadászatra jogosult területéhez
mérten, leshelyenként hetente 10-15 kg takarmányt helyezhet ki a leshelyek közelében kialakított
szórókon. Csapdázás esetén csapdánként és alkalmanként 10-15 kg takarmányt használható. A
vadászatra jogosultnak nyilvántartást kell vezetnie az e célból felhasznált takarmányokról (hova,
mikor, milyen, mennyi takarmányt helyezett ki). Egyéb fajok etetését úgy kell megoldani, hogy az
ilyen célból kihelyezett takarmányhoz a vaddisznó ne férhessen hozzá.
1.3
A fertőzött területen, beleértve az SZKT területét is, azonnal meg kell kezdeni az elhullott
vaddisznók szervezett keresését, amelyet a 2/2020. OFÁ határozat 1. függelékben foglalt részletes
szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. Az elhullott vaddisznók megtalálásáért állami
kártalanítás jár.
1.4
Amennyiben szűrés során elhullott vaddisznót találnak, azonnal jelentést kell tenni a járási
főállatorvos által megadott mobil számra. A bejelentést a hulla észleléstől számított 24 órán belül
kell megtenni és annak tartalmazni kell a hulla fellelési helyének földrajzi koordinátáit, vagy a
helyszín részletes leírását.
Minden bejelentett és aktív keresés során talált vaddisznó hulla esetében a 2/2020. számú
országos főállatorvosi határozat 2. függelékben foglaltaknak megfelelő mintavétel és mintaküldés
kell történjen az ASP kimutatására, illetve kizárására irányuló virológiái vizsgálat céljából.
A bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a vadász az általa talált elhullott vaddisznóról
köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 12 órán belül tájékoztatni a vadászatra
jogosultat. A vadászatra jogosultnak írásban kell e kötelezettségre felhívnia az érintettek figyelmét.
Az SZKT-n az elhullott vaddisznók szervezett kereséséta HJK rendszeresen ellenőrzi.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
Ha a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében az ASP-re gyanút keltő tüneteket (elsősorban
kifejezett mozgászavar vagy véres váladék ürülése a testnyílásokból) tapasztal, akkor a vadásznak
diagnosztikai célból ki kell lőnie az érintett egyedet vagy egyedeket és a tapasztalt klinikai tüneteket
haladéktalanul jelentenie kell a HJK-nak. A továbbiakban a vadásznak a HJK utasításának
megfelelően kell eljárnia.
1.5
Az élő vaddisznó szállítására, vadaskertekre, vadasparkokra és vadfarmokra vonatkozó egyéb
előírások
1 .6.1.1 Az SZKT-ről élő vaddisznó (ideértve a szabad területen és a vadaskertben élő vaddisznókat is)
nem szállítható ki, továbbá a területen belüli szállítás is tilos.
A fertőzött területnek az SZKT-n kívüli részéről éíő vaddisznó (ideértve a szabad területen és a
vadaskertben élő vaddisznókat is) nem szállítható ki, valamint a területen belüli szállítás is tilos.
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadasparkot az SZKT vagy a fertőzött terület
elrendelését követő 90 napon belül kettős kerítéssel kell körülvenni vagy más, az illetékes megyei
főállatorvos által – a tájegységi fővadász véleményének figyelembevételével – elfogadott
módszerrel kell megakadályozni a szabadtéri vaddisznóállománnyal való érintkezést. Nincs
szükség kettős kerítésre akkor, ha a vadasparkot teljes egészében kerítés veszi körül és a
vaddisznókat azon belül is egy másik kerítéssel körülvett helyen tartják, továbbá ez a kerítés
egyetlen szakaszán sem egyezik meg a park külső kerítésével.

Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadaskert esetében a HJK intézkedik arról, hogy a
vadaskertben található vaddisznó állomány az adott vadászati év végéig diagnosztikai kilövés
keretében, a diagnosztikai kilövésre vonatkozó kártalanítási szabályok mellett felszámolásra
kerüljön. Amennyiben a vadaskert SZKT-ba vagy fertőzött területbe való bekerülése és a vadászati
év vége között kevesebb, mint fél év van hátra, a felszámolás időtartamát maximum fél évben kell
meghatározni,
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadfarm esetében a HJK intézkedik, hogy a vadfarmon
tartott vaddisznó állomány az SZKT-ba vagy fertőzött területbe kerülést követő fél éven belül
felszámolásra kerüljön. A vadfarmok kiürítésének részletes szabályait a 2/2020. OFÁ határozat 9.
függeléke tartalmazza. A felszámolt állományért az állatok tulajdonosát állami kártalanítás illeti
meg.
Vadfarm létesítésére vonatkozó új engedélyt a fertőzött terület fennállásának időtartama alatt az
engedélyező hatóság csak a vaddisznóktól eltérő állatfajokra vonatkozóan adhat ki, és a
folyamatban lévő eljárások során a vaddisznó vadfarmra történő betelepítését fel keli függeszteni.

2.
A fertőzött területen található sertéstartókra vonatkozó járványügyi követelmények
2.1 A fertőzött területen be kell tartani az 2/2020. országos főállatorvosi határozat 6. függelékében felsorolt,
takarmányozással, illetve almozással kapcsolatos járványvédelmi követelményeket (lekaszált fű és
közvetlenül termőföldről származó gabona 90 napos tárolása felhasználás előtt, illetve sertések
almozására használt szalma 90 napos tárolása felhasználás előtt).
2.2 Minden sertéstartónak állomány-nyilvántartást kell vezetnie, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
az adott naptári napon tartott sertések darabszámát, korcsoporti bontásban, állatmozgásra vonatkozó
adatokat (elhullás, házi vágás, értékesítés, stb.) Az állomány-nyilvántartást és az állatszállításokhoz
kapcsolódó bizonyítványokat (sertésszállító levél, állatorvosi igazolás, állattartói nyilatkozat) szigorúan
meg kell őrizni (minimum 3 évig).
2.3 Nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről (állatorvos, inszeminátor, sertéságazati területi
felelős, bflllér, rokon, ismerős, stb.), akik a sertések közelébe mentek, vagy velük érintkezhetnek.
2.4 Idegenek (szomszéd, vadász, stb.) csak nagyon indokolt esetben (pl. házi vágás) és az állattartó által
biztosított külön munkaruhában, lábbeliben vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli
felvétele után mehetnek a sertések közelébe, amelyet dokumentálni is kell (ki, mikor, milyen célból).
2.5 A fertőzött terület SZKT-n kívüli részén lévő sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történő
vágást a járási főállatorvosnak legalább 48 órával a vágást megelőzően. A járási főállatorvos a
járványügyi kockázat alapján dönt a szükséges vizsgálatok (szükség esetén virológiái vizsgálat céljából
történő mintaküldés) előírásáról. Amennyiben a járási főállatorvos- a kockázatok mérlegelése alapján
– szükségesnek ítéli, az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvos elvégzi a
levágásra kerülő sertés vizsgálatát, a mintavételt és mintaküldést. A feladat elvégzéséért állami
kártalanítás jár.
2.6 Állandóan vagy időszakosan karámban tartott állatok esetén biztosítani kell, hogy a házisertéseket
kétsoros kerítés válassza el a vadonélő állatoktól. A kerítések egymástól való távolsága legalább 0,5
méter kell, hogy legyen és úgy kell kialakítani, hogy a két sor közötti közrezárt terület rendszeres
karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen. Magassága legalább 1 méterrel meg kell haladja a
bent tartott állatok marmagasságát. Zárt tartás esetén folyamatosan biztosítani kell az ingatlan
körülkerítettségének épségét, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának
megakadályozására. Ha a karám fala az ingatlant határoló kerítés is egyben, annak teljesen zártnak,
erősnek, résmentesnek kell lennie. Minden más esetben külön kerítés szükséges, megfelelő távolságra
(minimum 0,5 méter) a karámtól, úgy, hogy a közrezárt terület rendszeres karbantartása,
gyomtalanítása elvégezhető legyen.
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadaskert esetében a HJK intézkedik arról, hogy a
vadaskertben található vaddisznó állomány az adott vadászati év végéig diagnosztikai kilövés
keretében, a diagnosztikai kilövésre vonatkozó kártalanítási szabályok mellett felszámolásra
kerüljön. Amennyiben a vadaskert SZKT-ba vagy fertőzött területbe való bekerülése és a vadászati
év vége között kevesebb, mint fél év van hátra, a felszámolás időtartamát maximum fél évben kell
meghatározni,
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadfarm esetében a HJK intézkedik, hogy a vadfarmon
tartott vaddisznó állomány az SZKT-ba vagy fertőzött területbe kerülést követő fél éven belül
felszámolásra kerüljön. A vadfarmok kiürítésének részletes szabályait a 2/2020. OFÁ határozat 9.
függeléke tartalmazza. A felszámolt állományért az állatok tulajdonosát állami kártalanítás illeti
meg.
Vadfarm létesítésére vonatkozó új engedélyt a fertőzött terület fennállásának időtartama alatt az
engedélyező hatóság csak a vaddisznóktól eltérő állatfajokra vonatkozóan adhat ki, és a
folyamatban lévő eljárások során a vaddisznó vadfarmra történő betelepítését fel keli függeszteni.

2.
A fertőzött területen található sertéstartókra vonatkozó járványügyi követelmények
2.1 A fertőzött területen be kell tartani az 2/2020. országos főállatorvosi határozat 6. függelékében felsorolt,
takarmányozással, illetve almozással kapcsolatos járványvédelmi követelményeket (lekaszált fű és
közvetlenül termőföldről származó gabona 90 napos tárolása felhasználás előtt, illetve sertések
almozására használt szalma 90 napos tárolása felhasználás előtt).
2.2 Minden sertéstartónak állomány-nyilvántartást kell vezetnie, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
az adott naptári napon tartott sertések darabszámát, korcsoporti bontásban, állatmozgásra vonatkozó
adatokat (elhullás, házi vágás, értékesítés, stb.) Az állomány-nyilvántartást és az állatszállításokhoz
kapcsolódó bizonyítványokat (sertésszállító levél, állatorvosi igazolás, állattartói nyilatkozat) szigorúan
meg kell őrizni (minimum 3 évig).
2.3 Nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről (állatorvos, inszeminátor, sertéságazati területi
felelős, bflllér, rokon, ismerős, stb.), akik a sertések közelébe mentek, vagy velük érintkezhetnek.
2.4 Idegenek (szomszéd, vadász, stb.) csak nagyon indokolt esetben (pl. házi vágás) és az állattartó által
biztosított külön munkaruhában, lábbeliben vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli
felvétele után mehetnek a sertések közelébe, amelyet dokumentálni is kell (ki, mikor, milyen célból).
2.5 A fertőzött terület SZKT-n kívüli részén lévő sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történő
vágást a járási főállatorvosnak legalább 48 órával a vágást megelőzően. A járási főállatorvos a
járványügyi kockázat alapján dönt a szükséges vizsgálatok (szükség esetén virológiái vizsgálat céljából
történő mintaküldés) előírásáról. Amennyiben a járási főállatorvos- a kockázatok mérlegelése alapján
– szükségesnek ítéli, az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvos elvégzi a
levágásra kerülő sertés vizsgálatát, a mintavételt és mintaküldést. A feladat elvégzéséért állami
kártalanítás jár.
2.6 Állandóan vagy időszakosan karámban tartott állatok esetén biztosítani kell, hogy a házisertéseket
kétsoros kerítés válassza el a vadonélő állatoktól. A kerítések egymástól való távolsága legalább 0,5
méter kell, hogy legyen és úgy kell kialakítani, hogy a két sor közötti közrezárt terület rendszeres
karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen. Magassága legalább 1 méterrel meg kell haladja a
bent tartott állatok marmagasságát. Zárt tartás esetén folyamatosan biztosítani kell az ingatlan
körülkerítettségének épségét, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának
megakadályozására. Ha a karám fala az ingatlant határoló kerítés is egyben, annak teljesen zártnak,
erősnek, résmentesnek kell lennie. Minden más esetben külön kerítés szükséges, megfelelő távolságra
(minimum 0,5 méter) a karámtól, úgy, hogy a közrezárt terület rendszeres karbantartása,
gyomtalanítása elvégezhető legyen.

2.7 Élő sertések az állattartó telepet csak a járási főállatorvos előzetes engedélyével hagyhatják el. A járási
főállatorvos az engedélyt az alábbiak szerint adja meg, függetlenül attól, hogy milyen kockázati
területre és milyen célból- továbbtartásra vagy vágóhídra – kívánják kiszállítani a sertéseket.
2.7.1 A fertőzött területről továbbtartásra vagy vágóhídra – közvetlen levágás céljából – történő szállítás
esetén az engedély akkor adható meg, ha az alábbi klinikai vizsgálatot a szállítást megelőzően
legfeljebb 24 órán belül kedvező eredménnyel elvégezték. A telep valamennyi olyan alegységében
(légterében) a hatósági állatorvosnak el kell végezni a sertések klinikai vizsgálatát, amelyekben az
elszállítandó sertéseket tartják. A három hónaposnál idősebb sertések esetében e vizsgálatnak
magában kell foglalnia a sertések egy részének hőmérözését is. Legalább annyi sertést kell hőmérözni,
amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi a láz kimutatását, ha az 10 %-os gyakorisággal fordul elő
ezen alegységekben. A szállítmányt a 87/2012. (Vili. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi
Bizonyítvány”-nak kell kísérnie, amelyet a hatósági állatorvosnak ellen kell jegyeznie.
2.7.2 A fertőzött területről továbbtartás vagy azonnali vágás céljából való szállítás esetén a kedvező
eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára – az elszállítást megelőző 7
napon belül- alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal
lehetővé teszi 10 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében,
amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni.
2,7.3 További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy
legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül fertőzött
területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági
állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését
igazolja. Továbbtartás céljából történő kiszállítás esetén a magyarországi rendeltetési helyen a fertőzött
területről származó sertéseket legalább 40 napig karanténozni kell.
2.8 Az ÉFHÁT/39/2018. számon a sertéstartók járványvédelmi készültésége tárgyában kiadott a fertőzött
területek állattartóira előírt kötelezettségek határidőben történő teljesítése. (Az illetékes Járási Hivatal
által a 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozatban, valamint az afrikai sertéspestis elleni
védekezésről szóló 98/2003. (Vili.22.) FVM rendelet (továbbiakban: 98/2003. (Vili.22.) FVM rendelet)
15. § (2) bekezdés a) pontja szerint elrendelt zárlati intézkedéseket maradéktalanul betartja, az
illetékes járási hivatal felhívásának átvételét követő 14 napon belül a sertéstartási tevékenysége
folytatására vonatkozó nyilatkozatának egy példányát az ENAR kapcsolattartó állatorvosához, az
illetékes járási hivatalhoz, vagy a megyei kormányhivatal állategészségügyi főosztályához
visszajuttatja.)
3.
A fertőzött terület SZKT területén található sertéstartókra vonatkozó további járványügyi köve¬
telmények
3.1 Az SZKT elrendelését követő 60 napon belül az SZKT-n található valamennyi sertéstelepet állatorvos
keressen fel a sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, valamint járványügyi felülvizsgálat
és/vagy az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából. A feladatot hatósági állatorvosokkal, vagy ha
ez nem megoldható, akkor szolgáltató állatorvosok Éltv. szerinti aktív közreműködésre kötelezésével
kell megoldani. A feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár.
3.2 Az SZKT-n belül, kislétszámú házisertés- állományokra vonatkozóan, minden választott (8 hét feletti)
sertést egyedileg tartósan meg kell jelölni, a jelölést állami költségen kell végrehajtani. A feladatot
hatósági állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, akkor szolgáltató állatorvosok Éltv. szerinti
aktív közreműködésre kötelezésével kell megoldani. A jelöléshez használt egyedi azonosítókat a HJK
nak kell a járási főállatorvos útján az aktív közreműködésre kötelezett számára biztosítani. A jelölt
sertésekről felvett nyilvántartást az állattartónál, a járási főállatorvosnál, valamint a HJK-ban is meg
kell őrizni. A feladat elvégzésért állami kártalanítás jár.

Egy vadgazdálkodási egység fertőzötté nyilvánítását követően az ott található településeken az illetékes
Járási Hivatalnak gondoskodnia kell az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (Vili. 22.)
FVM rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint elrendelt zárlati intézkedések elrendeléséről, valamint a
fertőzött területek kislétszámú sertéstartóinak járványvédelmi készültésége tárgyában kelt,
ÉFHÁT/39/2016. számon kiadott rendelkezés a sertéstartók részére határidőben történő megküldéséről.
Döntésem a közléssel végleges és azonnal végrehajtandónak nyilvánítom, ellene közigazgatási úton
további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel végleges, azonban a
közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással annak felülvizsgálata kérhető a
Szegedi Törvényszéktől (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) a Békés Megyei Kormányhivatal {5600
Békéscsaba, Derkovits sor 2.) ellen indított keresettel.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (Ideértve az
egyéni vállalkozót is) az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével (IKR ügyféloldali
felületen: https://e-kormanvablak.kh.aov.hu/client/l köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú
közigazgatási határozatot hozó szervnél. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet
jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevélben meg kell jelölni a
döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékok előadásával, és a
bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya a
keresetlevelet – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozóan kialakított nyilatkozatával együtt – 30 napon
belül továbbítja a bírósághoz.
A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog
illeti meg,
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását és azt a bíróság sem
tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság – az ügy érdemére ki nem ható
eljárási szabály megsértésének kivételével – a jogszabálysértő vagy más jogalapon álló határozat
meghozatalát látja indokoltnak, a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a határozatot hozó
közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.
INDOKOLÁS
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának
ÁDI/2020/0012123 iktatószámú eredményközlője Gyula területéről (VT:953510) származó elhullott
vaddisznóból, az ÁDI/202Ü/0016598 iktatószámú eredményközlője Vésztő területéről származó
(VT:950860) diagnosztikai célból kilőtt vaddisznóból, az ÁDI/2020/0014016 iktatószámú eredmenyközlője
Körösladány területéről származó (VT:951250) elhullott vaddisznóból, az ÁDI/2020/521 iktatószámú
eredményközlője Szeghalom területéről származó (VT:950860) elhullott vaddisznóból, az
ÁD1/2020/001 6782 iktatószámú eredményközlöje Bélmegyer területéről származó (VT:956650) elhullott
vaddisznókból származó mintákból Afrikai sertéspestis vírusát mutatta ki. Az Országos Főállatorvos
2/2020. számú határozatának mellékleteként kiadott Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására
vonatkozó mentesítési terve 2.2.1.5 pontja valamint az ASP Szakértői Akciócsoport 2020, március 18-án
kelt határozati javaslata alapján a magas kockázati besorolású, szigorúan korlátozott területtel határos
vadgazdálkodási egységek területét fertőzött területté kell nyilvánítani.
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 4. § h)
pontjában, az 51. § (3) bekezdés u) pontjában, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § e) poníjában,18. § (7) bekezdés b)
pontjában, valamint a az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII.22.) FVM rendelet 15.
§ (2) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően hoztam meg.
A határozatban foglaltak azonnal végrehajthatónak nyilvánításáról az Ákr. 84. § a) bekezdésében alapján
az afrikai sertéspestis fertőzésből származó súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy
kóros következményeinek enyhítése érdekében döntöttem.
A döntés véglegességéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján határoztam.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről és módjáról az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 38. §, 39. § (1) bekezdése, valamint az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
9.§ (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél továbbításáról és a tárgyaláson kívüli
elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 40. §-a és a 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.
A közigazgatási peres eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
(továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az ilietékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján
alapul.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. 4. § h) pontja, 51.§ (3) bekezdés u) pontja, a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 13. § e) pontja, 18. § (7) bekezdés b) pontja, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
2.§ (1) bekezdése határozza meg.
Békéscsaba, 2020. április 29.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.
Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.