Cookie felhívás

Közlemények

NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT HIRDETMÉNY

2020. március 3. 10:42


NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE
ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN
A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK) a
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen
hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú
földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.
A listában szereplő ingatlanokhoz tartozó minimális ellenérték az eljárás során- a vételi ajánlatok beérkezését
követően elkészítendő értékbecslési szakvélemény és az NFK vagyonnyilvántartásában rögzített könyv szerinti
érték figyelembe vételével- kerül meghatározásra.
Az értékbecslés elkészítésének díját a Nemzet Földalapba tartozó Földrészletek hasznosításáról szóló 262/2010.
(XI.17.) Korm. rend. (Rendelet) 4. § (2h) bekezdésében foglaltakat kivéve a szerződés megkötésére jogosult
vételi ajánlatot tevő viseli.
Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben egy adott ingatlan vonatkozásában több vételi ajánlat is
érkezik, akkor a legmagasabb érvényes árajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést, amennyiben az
ajánlati ár a minimális ellenértéket eléri. Amennyiben a legmagasabb ajánlati ár a minimális ellenérték összegét
nem éri el, az NFK megnyilatkoztatja a legmagasabb árajánlatot tevő személyt – visszalépése esetén a sorban
következő legmagasabb árajánlatot tevő személyt – arra vonatkozóan, hogy vételi ajánlatát a minimális
ellenértéknek megfelelő vételáron is fenntartja-e.
Azonos ajánlati árak esetén- ha az ajánlati ár eléri a minimális ellenértéket- az elővásárlási rangsorban előrébb
álló személy lesz az NFK által támogatott vevő. Ha azonos ajánlati árak esetén az ajánlati ár nem éri el a
minimális ellenértéket, az NFK az elővásárlási rangsorban előrébb álló személyt nyilatkoztatja meg, hogy a
minimális ellenértéknek megfelelő vételáron vételi ajánlatát fenntartja-e. Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy
amennyiben a vételi ajánlatot tevő rendelkezik a vételi ajánlat formanyomtatványán meghatározott elővásárlási
ranghellyel, az ennek igazolására alkalmas dokumentumok csatolása is szükséges a vételi ajánlat mellé.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közléséről a mező-
és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
előírásai alapján az NFK gondoskodik. Az elővásárlási jog gyakorlására az irányadó jogszabályok alapján az
adásvételi szerződés közzétételétől számított 60 napon belül tett elfogadó jognyilatkozat benyújtásával van
lehetőség a kifüggesztés helye szerinti Önkormányzatnál.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:74. § (2) bekezdése alapján az NFK mint
felhívást tevő fél fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó ajánlattevővel történő szerződéskötést megtagadja.
Az NFK az értékesítés során Elektronikus Pályázati Rendszert (a továbbiakban: EPR) alkalmaz, amely az alábbi
elektronikus felületen érhető el:

https://epr.nfk.gov.hu/

Az EPR rendszer használatához a vételi ajánlatot tevő személyeknek a Kormány által biztosított azonosítási
szolgáltatási regisztrációval kell rendelkeznie.
Az ajánlattevők a Központi Azonosítási Ügynök rendszeren (KAÜ-n) keresztül, egyedi azonosítással
(ügyfélkapu igénybevételével) tudnak belépni az EPR felületére. Ajánlat beadása a belépést követően lehetséges,
az adatkezelési nyilatkozat elfogadása után.

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó vételi ajánlat esetén az ajánlat részeként mellékelten
csatolni szükséges a földműves minőségének igazolására a földműves nyilvántartásba vételről szóló határozat
másolatát, ennek hiányában a 2013. évi CXXII. (Földforgalmi törvény) 10. § (3) alapján a vételi ajánlatot tevő
legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy földművesnek nem
minősül, és a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem
haladja meg az 1 hektárt.
Az NFK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a vételi ajánlat nem az EPR rendszeren keresztül érkezik be,
vagy egy dokumentum több ingatlan adatait tartalmazza, illetve amennyiben a vételi ajánlat kötelezően
kitöltendő mezőinek kitöltése elmarad, az hiányosan, nem megfelelően kerül kitöltésre, úgy hiánypótlási felhívás
kibocsátására nem kerül sor, a benyújtott vételi ajánlat mérlegelés nélkül érvénytelennek minősül.
Ugyancsak érvénytelen a vételi ajánlat, ha az jogszabályban rögzített tulajdonszerzési korlátozásba ütközik.
A vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2020. április hónap 1. napja 23 óra 59 perc.
A beérkezett vételi ajánlatok érvényességének bírálatát az NFK a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő
60 napon belül megteszi, annak eredményéről a kérelmezőket postai úton értesíti.
A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására
nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja. Az ajánlattevő vételi
ajánlatát a fenti határidő visszavonhatja és a módosított tartalommal újra beadhatja, vagy akár véglegesen is
visszavonhatja.
A Rendelet 3. § alapján az NFK felhívja a figyelmet, hogy Natura 2000 területnek minősülő földrészlet
tulajdonjogának átruházásához a természetvédelemért felelős miniszter, vízvédelmi terület eladásához a vízügyi
igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, míg a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre és a régészeti
védőövezetre kiterjedő földrészlet értékesítéséhez a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértése
szükséges. Ezekben az esetekben a szerződés csak a szükséges miniszteri jóváhagyást követően kerül
megkötésre, annak hiányában a szerződés megkötésének jogszabályi akadálya van. A miniszteri nyilatkozat
beszerzése iránt az NFK intézkedik.
Az NFK felhívja a figyelmet arra is, hogy jelen értékesítési eljárás során kizárólag az alábbi listában szereplő
földrészletekre vonatkozó vételi ajánlatokat veszi figyelembe. A listában fel nem tüntetett ingatlanokra
vonatkozó vételi ajánlatokat, kérelmeket az NFK érdemben nem vizsgálja.
Jelen felhívás nem minősül a Ptk. szerinti szerződéses ajánlatnak.
Kelt: Budapest, 2020. 03. 02.

Település Fekvés Helyrajzi szám Magyar Állam tulajdoni hányada Magyar Állam földrészletének területe (ha) Magyar Állam földrészletének Aranykorona értéke (AK)
Murony Külterület 0142/5 1/1 1,3522 16,28
Murony Külterület 0145/2 1/1 0,3464 0,00
Murony Külterület 016/4 1/1 2,3401 73,00
Murony Külterület 035/12 1/1 0,7925 23,38
Murony Külterület 044/20 1/1 0,3366 7,30

A teljes lista Itt>> olvasható