Cookie felhívás

Közlemények

Helyi népszavazás kérdése

2017. december 1. 9:18


 

KIVONAT

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. november 29-én tartott testületi ülésének

jegyzőkönyvéből:

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:

 

77/2017. (XI. 29.) önkormányzati határozat

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Angéla (5672 Murony, Juhász u. 1.) szám alatti lakos által, az „Egyetért-e Ön azzal, hogy DIGI Kft. által, a Muronyi Óvoda közvetlen szomszédságába építendő, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által „lehetségesen rákkeltő” kategóriába sorolt mobil telefontorony, Murony lakott területétől minimum 1500 méterre épüljön fel?” helyi népszavazásra bocsátott kérdés esetében a helyi népszavazást okafogyottság címén nem tűzi ki.

A képviselő-testület helyi népszavazást elrendelését elutasító határozata elleni felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani.

A felülvizsgálati kérelmet – a Gyulai Törvényszékhez (5700 Gyula, Béke sgt. 38.) címezve – úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a Muronyi Helyi Választási Bizottsághoz (5672 Murony, Földvári u. 1.)

A jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell:

 a kérelem – választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,

 a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

 a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A jogorvoslati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók.

Indokolás

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muronyi Helyi Választási Bizottságnak a 2/2017. (XI. 6.) számú határozatát, valamint a tájékoztatását a Kiss Angéla (5672 Murony, Juhász u. 1.) szám alatti lakos által, az „Egyetért-e Ön azzal, hogy DIGI Kft. által, a Muronyi Óvoda közvetlen szomszédságába építendő, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által „lehetségesen rákkeltő” kategóriába sorolt mobil telefontorony, Murony lakott területétől minimum 1500 méterre épüljön fel?” helyi népszavazásra bocsátott kérdés esetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény szerint a 2017. november 29-i ülésén tudomásul vette, egyben a népszavazás kezdeményezésének alapjául szolgáló 90/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozatát visszavonta.

 

A fentiek alapján Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Ezen határozat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 53., 55., valamint 58. §-ainak rendelkezésein alapul, a Képviselő-testület feladat- és hatásköre a törvény 58. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 58. §-án, valamint a Ve. 224. §-án alapul.

 

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 

 

kmf.

 

Fekete Ferenc Zoltán sk.                                                              Dr. Baji Mihály sk.

polgármester                                                                                jegyző

 

 

Fekete Zoltán Ferenc sk.                                                                Egeresi Imre sk.

jegyzőkönyv hitelesítő                                                             jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

A kiadmány hiteles.

A kiadmány hiteléül: Murony, 2017. november 30.                                        Nagy Beatrix

jegyzőkönyvvezető